Declaraţia de către debitoare a intenţiei de reorganizare. Termen


Legea nr. 85/2006, art. 33 alin. (2), art. 94 alin. (1) lit. a)

Potrivit art. 94 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2006, printre categoriile de persoane care pot propune un plan de reorganizare se regăseşte şi debitorul, cu respectarea anumitor condiţii: aprobarea adunării generale a asociaţilor, în termen de 30 de zile de la afişarea tabelului definitiv de creanţe, cu condiţia formulării, potrivit art. 28, a intenţiei de reorganizare în termen de 10 zile de la primirea copiei cererii de deschidere procedură, în cazul în care procedura a fost deschisă ca urmare a cererii unuia sau mai multor creditori.

C.A. Galaţi, dec. nr. 582 din 14 septembrie 2011,

nepublicată

în dosarul înregistrat la Tribunalul Vrancea s-a solicitat intrarea în faliment a debitoarei SC I. SA Focşani, în urma hotărârii luate de adunarea creditorilor din data de 17 martie 2011. Prin sentinţa comercială nr. 514 din 13 aprilie 2011 a Tribunalului Vrancea s-a admis cererca administratorului judiciar şi în baza dispoziţiilor art. 107 alin. (1) lit. d) din s-a dispus intrarea debitoarei SC I. SA Focşani în procedura falimentului. A fost desemnat în calitate de lichidator judiciar C. I.P.U.R.L. Focşani. în motivarea hotărârii s-a reţinut că la data de 9 iunie 2010 s-a deschis procedura insolvenţei şi că adunarea creditorilor din data de 17 martie 2011 a aprobat intrarea în faliment şi înlocuirea practicianului în .

împotriva acestei hotărâri a declarat recurs F.M., în calitate de administrator special al debitoarei SC I. SA Focşani, invocând ca temei de drept dispoziţiile art. 304 pct. 5, 7, 8 şi 9 C. proc. civ. în esenţă, administratorul special a arătat că pe parcursul desfăşurării procesului a depus atât la dosarul cauzei, cât şi la administratorul judiciar intenţia de reorganizare, cerere

asupra căreia nu s-a pronunţat instanţa şi nici administratorul judiciar, care nici nu a adus-o la cunoştinţa creditorilor. La data de 26 octombrie 2010 a solicitat practicianului în insolvenţă să-i predea la sediul societăţii documentele contabile, însă acesta nu s-a prezentat. A mai arătat că nu a fost convocat la nicio adunare a creditorilor şi nu i s-a comunicat nicio hotărâre. La termenele din 16 februarie 2011 şi din 13 aprilie 2011 a criticat în instanţă raportul cu propunerea de intrare în procedura simplificată a societăţii debitoare.

Verificând legalitatea sentinţei comerciale nr. 514 din 13 aprilie 2011 a Tribunalului Vrancea, instanţa de control judiciar a reţinut următoarele: potrivit art. 94 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2006, printre categoriile de persoane care pot propune un plan de reorganizare se regăseşte şi debitorul, cu respectarea anumitor condiţii: aprobarea adunării generale a asociaţilor, în termen de 30 de zile de la afişarea tabelului definitiv de creanţe, cu condiţia formulării, potrivit art. 28, a intenţiei de reorganizare, dacă procedura a fost declanşată de acesta, şi potrivit art. 33 alin. (6), în cazul în care procedura a fost deschisă ca urmare a cererii unuia sau mai multor creditori.

In speţă, cererea de deschidere a procedurii a fost formulată de creditoarea SC M.I.M. SRL Vaslui, fiind admisă de judecătorul-sindic prin sentinţa comercială nr. 785 din 9 iunie 2010. Pentru aceste motive, sunt aplicabile dispoziţiile art. 94 alin. (1) lit. a) teza a Il-a în sensul că trebuie respectate prevederile art. 33 alin. (6) din Legea nr. 85/2006. Astfel, dacă debitorul nu contestă, în termenul prevăzut la alin. (2) al aceluiaşi articol (10 zile de la primirea copiei cererii de deschidere procedură) că ar fi în stare de insolvenţă, poate să-şi exprime intenţia de reorganizare.

Insă din actele dosarului reiese că debitorul ar fi depus la dosar intenţia de reorganizare după data deschiderii procedurii, pentru termenul din 10 noiembrie 2010, motiv pentru care aceasta apare depusă peste termenul

prevăzut de lege. In cauză nu are relevanţă că există contestaţii la tabelul definitiv de creanţe, astfel cum susţine administratorul special al debitoarei şi că ar mai fi în termenul prevăzut de lege. Această ipoteză se referă la cazul când deschiderea procedurii este solicitată de societatea debitoare.