DELEGARE DE COMPETENTA CONSILIUL LOCAL SI PRIMARII DE SECTOR ÎN BAZA HOTĂRÂRII CGMB – CONFORM ART. 77 AL. 1 LIT. “G”, LEGEA NR. 69/1991


Regimul fondului de locuinţe sociale conform Legii nr. 114/ 1996 (art. 39/2) aparţin domeniul public al unităţii administrativ teritoriale şi conform art. 2/1, Legea nr. 69/1991 rep. 1996, domeniul public municipiul Bucureşti.

Autonomie locală, aplicare O.U.G. nr. 22/1997 de modificare a legii administraţiei locale.

Atribuţii CGMB de administrare a domeniului public, Municipiul Bucureşti (art. 77 al. 6, Legea nr. 69/1991, rep. 1996) şi delegare conform art. 20 al. 2 lit. g, Legea nr. 69/1991 rep. 1996.

Pentru a putea dispune preluarea de la DGAFI-CGMB. Consiliul local trebuie să aibă aprobarea CGMB prin hotărâre adoptată de acesta. în lipsa hotărârii CGMB – hotărârea consiliului local apre nelegală.

Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Bucureşti – Secţia Administrativ, PREFECTUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTi a chemat în judecată CONSILIUL LOCAL SECTOR V, pentru ca pe calea contenciosului administrativ să fie anulată ca nelegală Hotărârea nr. 23/20.05.1998 emisă de pârât.
Reclamantul a arătat’că prin hotărârea nr. 23/1998 pârâtul a stabilit ca până la data de 1.07.1998, Primăria Sector V să preia fondul de locuinţe de la C.G.M.B.-D.G.A.F.I., această măsură încălcând prevederile Normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 446/1997 şi prevederile Legii 69/1991, republicată. în conformitate cu art. 77 al. 1 lit. “g” din Legea 69/1991 republicată, pârâtul putea exercita atribuţia prevăzută prin Hotărârea nr. 23/ 1998 numai pe baza unei hotărâri ale C.G.MB.

De asemenea, potrivit Legii locuinţei, nr. 114/1996, Consiliile Locale controlează fondul de locuinţe situat pe teritoriul lor, dar aceste locuinţe conform art. 39 aparţin domeniului public al unităţii administrativ teritoriale.

Prin întâmpinare pârâtul a invocat tardivitatea formulării acţiunii în raport cu prevederile art. 111 alin. 3 din Legea 69/1991, republicată.

A arătat că întrucât prin art. 38 alin. 3 din Legea 114/1996, Consiliile Locale, controlează şi răspund de fondul de locuinţe sociale de pe teritoriul lor, măsura preluării fondului de locuinţe – prevăzută prin Hotărârea nr. 23/ 1998 este oportună.

Prin sentinţa civilă nr. 354/29.09.1998 s-a respins ca nefondată acţiunea Prefectului municipiului Bucureşti şi s-a respins ca neîntemeiată excepţia tardivităţii.

în motivarea sentinţei, s-a arătat că Hotărârea nr. 23/1998 este întemeiată şi legală, fiind emisă cu respectarea prevederilor art. 77 lit. “g” din Legea 69/ 1991 republicată ca urmare a O.U.G. nr. 22/1997, în vigoare la data emiterii hotărârii, articol potrivit căruia consiliile locale administrează domeniul public şi privat al sectorului.

Cu privire la excepţia tardivităţii acţiunii, s-a arătat că urmează a se respinge având în vedere succesiunea legilor în timp – decizia nr. 83/1998 a şi faptul că tribunalul s-a pronunţat pe fondul cauzei în sensul că a respins ca nefondată acţiunea.

împotriva sentinţei civile 354/1998 a declarat recurs Prefectul Municipiului Bucureşti. A solicitat casarea sentinţei, iar pe fond admiterea acţiunii.

A arătat că la pronunţarea sentinţei instanţa a omis să coroboreze art. 77 (1) lit. “g” cu art. 77 (1) conform căruia atribuţia prevăzută la lit. “g” se exercită numai pe baza hotărârii C.G.M.B.

Privitor la atribuţia stipulată în art. 38 din Legea 114/1996 a arătat că această atribuţie este în sarcina C.G.M.B. şi nu a Sectorului V care este o subdiviziune a unităţii administrativ teritoriale, iar potrivit art. 392 din Legea 114/1996 locuinţele aparţin domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale, în speţă domeniului public al Municipiului Bucureşti fiind administrat de către

C.G.M.B. în temeiul art. 77 (6) din Legea 69/1991 republicată.

Recurenta a mai susţinut că prin preluarea fondului de locuinţe de la D.G.A.F.I. de către Consiliul Local sector V se încalcă Regulamentul de repartizare a locuinţelor sociale în Municipiul Bucureşti aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 118/1997 şi dispoziţia nr. 1890/1997% Primarului General al Municipiului Bucureşti.

Intimata a susţinut temeinicia şi legalitatea sentinţei nr. 354/1998 şi a cerut respingerea recursului.

Curtea având în vedere la examinarea recursului de faţă actele dosarului şi prevederile legale aplicabile, constată:

Prin Hotărârea nr. 23/20.06.1998 privind constituirea comisiei de verificare şi analizare a cererilor cetăţenilor prin care se solicită repartizarea de locuinţe sociale şi de necesitate, Consiliului Local al Sectorului V a stabilit, prin art. 1, că până la data de 1.07.1998 Primăria sector 5 să procedeze la preluarea întregului fond de locuinţe de la D.G.A.F.I. a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, preluarea urmând a se face pe bază de proces verbal de predare-primire pentru fiecare – cuprinzând fişa tehnică şi totată documentaţia.

Prin art. 2 s-a aprobat constituirea Comisiei pentru verificarea şi analizarea cererilor prin care se solicită repartizarea de locuinţe sociale şi de necesitate.

Prin art. 3 s-a stabilit că la soluţionarea cererilor să se procedeze conform cu prevederile Legii nr. 114/1996 si a Normelor aprobate prin H.G. nr. 446/ 1997.

Prin acţiunea formulată, Prefectul Municipiului Bucureşti a invocat nelegalitatea art. 1 din hotărârea nr. 23/1998 si a cerut anularea Hotărârii nr. 23/1998.

Prin sentinţa civilă nr. 354/1998 acţiunea s-a respins ca nefondată.

împotriva sentinţei civile nr. 354/1998 Prefectul Municipiului Bucureşti a declarat recurs.

Recursul este întemeiat.

Potrivit art. 39 din Legea locuinţei nr. 114/1996 locuinţele sociale aparţin domeniului public al unităţilor administrativ teritoriale – comune, oraşe, judeţe, conform art. 2 (1) din Legea nr. 69/1991.

în speţă, locuinţele sociale aparţin domeniului public al C.G.M.B.

Potrivit art. 20 (2) lit. “g” din Legea nr. 69/1990 republicată, privind administraţia publică locală, consiliile locale administrează domeniul public şi privat al comunei sau oraşului.

în conformitate cu art. 77 (1) din Legea nr. 69/1991, republicată, consiliile locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti exercită atribuţiile prevăzute la art. 20 alin. 2 lit “g” numai pe baza hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Aceleaşi prevederi s-au menţinut şi prin O.U.G. nr. 22/1997, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 69/1991, republicată, în vigoare la data emiterii Hotărârii nr. 23/1997.

Prin urmare, pentru a fi putut dispune preluarea fondului de locuinţe de la

D.G.A.F.I. a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, Consiliul Local ar fi trebuit să aibă aprobarea C.G.M.B., or intimata pârâtă nu a făcut această dovadă.

în lipsa acestei dovezi, prevederile art. 1 din Hotărârea nr. 23/20.05.1998 a Consiliului Local – Sector 5 Bucureşti apare ca ilegală.

Faţă de cele arătate, Curtea a admis recursul, a casat sentinţa civilă nr. 354/29.09.1998 în ceea ce priveşte soluţionarea fondului acţiunii şi a reţinut cauza spre soluţionare.

Pe fond s-a admis în parte acţiunea şi s-a anulat art. 1 din Hotărârea nr. 23/20.05.1998 a Consiliului Local sector 5. (Judecator Georgeta Leti)

(Secţia Contencios Administrativ, decizia civilă nr. 33/1999)