Deschidere procedurăsimplificată faliment. Jurisprudență Faliment


Tribunalul BRAŞOV Sentinţă civilă nr. 129/sind din data de 20.01.2014

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BRAȘOV

SECȚIA A II-A CIVILĂ, DE ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

SENTINȚA CIVILĂ nr. 129/sind

Ședința publică din data de 20.01.2014

JUDECATOR SINDIC: S. O.

GREFIER – M. G.

Pentru astăzi fiind amânată pronunțarea asupra deschiderii procedurii falimentului debitoarei SC MPT S. I. SRL, cu sediul în București, str. T. S., nr. X, bl. XX, sc. X, ap. X, sector 3, potrivit Legii nr.85/2006.

La apelul nominal făcut in ședința publica la pronunțare se constată lipsa părților.

Dezbaterile în cauza de față au avut loc în ședința publică din data de 13.01.2014 când părțile prezente au pus concluzii în sensul celor consemnate în încheierea de ședință din acea zi care face parte integrantă din prezenta iar instanța pentru a se depune concluzii scrise la dosar a amânat pronunțarea la data de 20.01.2014.

JUDECATORUL SINDIC:

Asupra cererii de față:

Prin Raportul de activitate depus la dosarul cauzei, administratorul judiciar CII S. C.-D. a solicitat instanței, având în vedere că nu au fost predate documentele prevăzute de art. 28 din Legea nr. 85/2006, debitoarea nu deține bunuri în patrimoniu și societatea este dizolvată (f. 11-vol. 2), deschiderea procedurii simplificate a falimentului debitoarei SC MPT S. I. SRL.

De asemenea a arătat că renunță la mandat și dorește numirea unui alt practician în insolvență ca lichidator judiciar.

SC C. I.C. SRL, care nu este creditor îndreptățit a solicitat respingerea cererii administratorului judiciar CII S. C.-D. și amânarea discutării acesteia după soluționarea contestațiilor la tabelul preliminar care se află pe rolul instanței.

Ceilalți creditori u solicitat deschiderea procedurii simplificate a falimentului având în vedere că societatea debitoare la acest moment este dizolvată.

Analizând actele și lucrările dosarului instanța reține următoarele:

Prin Încheierea de ședință din data de 23.01.2012 pronunțată de Tribunalul București în Dosarul nr. 135/3/2012 s-a deschis proceura generală a insolvenței, la cerere față de debitoarea SC MPT S. I. SRL.

Având în vedere că nu au fost predate documentele prevăzute de art. 28 din de administratorul societății, că debitoarea nu deține bunuri în patrimoniu, că de la data deschiderii procedurii debitoarea nu a mai desfășurat nicio activitate, prin Raportul de activitate depus la dosarul cauzei la data de 24.10.2013, administratorul judiciar CII S. C.-D. (f. 11-vol. 2), a solicitat deschierea procedurii simplificate a falimentului debitoarei SC MPT S. I. SRL.

Ulterior, la data de 09.12.2013 (f. 15-vol. 2 supliment), adunarea creditorilor a aprobat propunerea administratorului judiciar de deschidere a procedurii falimentului.

Se mai reține de instanță că în prezent, societatea debitoare SC MPT S. I. SRL este dizolvată conform art.235 din Legea nr. 31/1990 (f. 19-vol. 2 supliment), iar administratorul judiciar CII S. C.-D.a arătat că renunță la mandat și dorește numirea unui alt practician în insolvență ca lichidator judiciar.

Instanța urmează să admită cererea administratorului judiciar CII S. C.-D. și să deschidă procedura simplificată a falimentului debitoarei SC MPT S. I.SRL pentru motivele care vor fi arătate în continuare:

Astfel, potrivit art. 107 al. 1 lit. D din Legea nr. 85/2006, judecătorul-sindic va decide, prin sentință sau, după caz, prin încheiere, în condițiile art. 32, intrarea în faliment dacă a a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care se propune, după caz, intrarea debitorului în faliment, potrivit art. 54 alin. (5) sau art. 60 alin. (3), iar conform art. art. 1 al. 2 lit. c pct. 1, lit. d și e din același act normativ, procedura simplificată prevăzută de prezenta lege se aplică debitorilor aflați în stare de insolvență, care se încadrează în una dintre următoarele categorii: nu dețin nici un bun în patrimoniul lor, debitori care fac parte din categoriile prevăzute la alin. (1), care nu au prezentat documentele prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. a) – f) și h) în termenul prevăzut de lege, societăți comerciale dizolvate anterior formulării cererii introductive.

În cauza de față, așa cum am arătat, debitoarea nu deține bunuri în patrimoniu, de la data deschiderii procedurii debitoarea nu a mai desfășurat nicio activitate, iar administratorul societății nu a predat documentele prevăzute de art. 28 din Legea nr. 85/2006 administratorului judiciar.

De asemenea societatea debitoare este dizolvată conform art.235 din Legea nr. 31/1990.

În aceste condiții rămânerea societății în perioada de observație până la soluționarea contestațiilor împotriva tabelului preliminar nu se mai impune, niciunul dintre creditori nemaiputând să depună un plan de reorganizare, debitoarea fiind deja dizolvată.

Faptul că există o opoziție la hotărârea adunării generale nu are nicio relevanță deoarece împotriva dizolvării unei societăți se poate introduce numai calea de atac a recursului.

De asemenea nesoluționarea contestațiilor la tabelul preliminar nu împiedică deschiderea procedurii simplificate a falimentului față de debitoare având în vedere că indiferent de soluția pronunțată în contestații deschiderea procedurii falimentului se impune.

Contrar susținerilor SC C. I. C. SRL, raportul administratorului judiciar CII S. C.-D. de intrare în procedura falimentului nu este ilegal, deoarece acesta a fost numit de adunarea creditorilor debitoarei din data de 12.04.2012, confirmat prin Încheierea de ședință din Camera de Consiliu din data de 26.04.2012 a Tribunalului București, irevocabilă prin Decizia civilă nr. 1797/26.09.2012 a Curții de Apel București (Dosar 4319/2/2012).

Concluzionând, raportul întocmit de administratorul judiciar CII S. C.-D. de intrare în procedura simplificată a falimentului este legal, acesta fiind numit ulterior de adunarea creditorilor și fiind întocmit după ce numirea sa a rămas irevocabilă.

În plus, adunarea creditorilor a votat deschiderea procedurii simplificate a falimentului iar societatea debitoare este dizolvată.

Față de cele arătate, instanța, în baza art. 107 al. 1 lit. D din Legea nr. 85/2006, va admite cererea administratorului judiciar CII S. C.-D., va constata că debitoarea SC MPT S. I. SRL se află în stare de insolvență și în situația prevăzută de art. 107 al. 1 lit. D din Legea privind procedura insolvenței și va dispune deschiderea procedurii simplificate a falimentului debitoarei SC MPT S. I. SRL.

Potrivit art. 107 al. 2 lit. c din Legea nr. 85/2006, prin hotărârea prin care se decide intrarea în faliment, judecătorul-sindic va pronunța dizolvarea societății debitoare și va dispune în cazul procedurii simplificate, confirmarea, în calitate de lichidator al administratorului judiciar, desemnat conform art. 19 alin. (2) sau art. 34, după caz.

În cauza de față nu se impune dizolvarea societății debitoare deoarece aceasta este deja dizolvată.

În schimb instanțava numi ca lichidator judiciar provizoriu pe C. SPRL, care va îndeplini atribuțiile prevăzute de art. 25 din lege, cu o retribuție provizorie de 3.000 lei +TVA și onorariu de succes de 8% din sumele obținute din valorificarea bunurilor.

Instanța nu a mai numit ca lichidator judiciar pe CII S. C.-D., administratorul numit de adunarea creditorilor debitoarei în condițiile art. 19 al. 2 din Legea nr. 85/2006 deoarece acesta a renunțat la mandat, ci va numi provizoriu un alt lichidator judiciar care și-a manifestat această intenție (f. 44-vol. 2),urmând c adunarea creditorilor să-l confirme sau nu, dar după soluționarea contestațiilor la tabelul preliminar.

Instanțava dispune lichidatorului judiciar să îndeplinească toate atribuțiile prevăzute de lege și va fixa termenele stabilite de Legea nr. 85/2006.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂȘTE

Admite cererea administratorului judiciar CII S. C.-D..

Constată că debitoarea SC MPT S. I. SRL se află în stare de insolvență și în situația prevăzută de art. 107 al. 1 lit. D din Legea privind procedura insolvenței.

În temeiul art. 107 al. 1 lit. D din Legea privind procedura insolvenței;

Dispune deschiderea procedurii simplificate a falimentului debitoarei SC MPT S. I. SRL, cu sediul social în București, str. T. S., nr. XXX, bl. XX, sc. X, ap. X, sector X, număr de înregistrare în registrul comerțului J40/11791/2000, cod unic de înregistrare 13610710.

În temeiul art. 107 alin 2 lit. c din Legea privind procedura insolvenței,

Numește ca lichidator judiciar provizoriu pe C. SPRL, care va îndeplini atribuțiile prevăzute de art. 25 din lege, cu o retribuție provizorie de 3.000 lei +TVA și onorariu de succes de 8% din sumele obținute din valorificarea bunurilor.

În temeiul art. 107 alin. 2 din Legea privind procedura insolvenței,

Fixează termenul maxim de predare a gestiunii către lichidatorul, împreună cu lista actelor și operațiunilor efectuate după deschiderea procedurii la 25.01.2014.

Dispune predarea către lichidator, în termen de 10 zile de la pronunțarea prezentei, a tabelului definitiv al creanțelor și a listei creanțelor născute în cursul procedurii.

Dispune ca lichidatorul judiciar desemnat să procedeze la notificarea deschiderii procedurii de faliment debitorului, creditorilor și Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, precum și publicarea în Buletinul procedurilor de insolvență.

Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor creanțelor născute în cursul procedurii la 05.03.2014.

Fixează termenul limită pentru verificarea creanțelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului suplimentar al creanțelor la 24.03.2014.

Fixează termenul pentru soluționarea eventualelor contestații la 31.03.2014 și pentru afișarea tabelului definitiv al creanțelor la 01.04.2014.

În temeiul art. 113 din Legea privind procedura insolvenței,

Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului și îndeplinirea celorlalte operațiuni de lichidare.

Stabilește termen pentru continuarea procedurii la 31.03.2014.

Definitivă.

Cu recurs în 7 zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul Brașov.

Pronunțată în ședința publică azi 20.01.2014.

JUDECATOR SINDIC GREFIER

S. O. M. G.

Red.O.S./Dact.M.G./21.01.2014

4 ex.