Desemnarea administratorului judiciar. Cerere formulată de creditorul care a solicitat deschiderea procedurii. Lipsa motivării hotărârii. Consecinţe Faliment


Prin sentinţa comercială nr.2293 din 31.05.2010 pronunţată de Tribunalul Comercial Cluj, a fost admisă cererea formulată de către creditoarea B.S.G. SA SUCURSALA CLUJ împotriva debitoarei SC I.G. SRL şi s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de debitoare şi a fost numit ca şi administrator judiciar pe U.R.R., în temeiul art. 34 din Legea nr. 85/2006, a fost desemnată, în calitate de administrator judiciar, U.R.R., ţinându-se seama de ofertele de servicii depuse la dosar.

Împotriva acestei hotărâri a formulat recurs intimata B.S.G. S.A solicitând admiterea recursului, modificarea parţială a sentinţei recurate şi pe cale de consecinţă desemnarea în calitate de administrator judiciar provizoriu al debitoarei S.C. I.G. SRL pe R.P. IPURL..

Recurenta a învederat că în aplicarea dispoziţiilor art.11 alin.1 lit.c din Legea nr.85/2006 judecătorul sindic va desemna administratorul judiciar provizoriu solicitat de către creditorul care a formulat cererea de deschidere a procedurii norma fiind imperativă şi de altfel recurenta deţine şi creanţa cu o pondere semnificativă ceea ce presupune alegerea cu grijă a administratorului judiciar.

Recursul a fost motivat prin invocarea dispoziţiilor art.304 pct.9 C.pr.civ. coroborate cu dispoziţiile art.3041 C.pr.civ. evidenţiindu-se că s-a apreciat ca fiind o aplicare greşită a legii nesoluţionarea sau nemotivarea unei cererii exprese a creditorului care a solicitat desemnarea unui anumit administrator.

Analizând sentinţa atacată prin prisma motivelor de recurs şi a apărărilor formulate, Curtea reţine următoarele:

Creditoarea B.G.S.G. S.A prin acţiunea introductivă de instanţă având ca obiect cererea de deschidere a insolvenţei privind pe debitoarea S.C. I.G. SRL a solicitat în temeiul dispoziţiilor art.11 alin.1 lit.c din Legea nr.85/2006 desemnarea în calitate de administrator judiciar a R.P. IPURL.

Judecătorul indic prin sentinţa comercială nr.2293/31.05.2010 a admis cererea de deschidere a procedurii însă a numit ca administrator judiciar pe U.R.R. invocând incidenţa disp. art.34 şi ofertele existente la dosar nefiind analizată cererea formulată în mod expres de către creditoarea recurentă.

Administratorul judiciar sau lichidatorul au o poziţie şi o situaţie deosebite faţă de toate părţile şi faţă de toţi ceilalţi participanţi la procedură, în cadrul procedurii insolvenţei, ei nefiind părţi în proces, ci participanţi la procedură, cu rol şi atribuţii determinate de lege.

Administratorul judiciar sau lichidatorul nu acţionează în interes personal, ci în interesul bunei desfăşurări a întregii proceduri, în interesul debitorului insolvabil, pentru reîntregirea patrimoniului acestuia, cât şi în interesul creditorilor, pentru ca aceştia să îşi poată valorifica creanţele în cât mai mare măsură şi cât mai operativ.

Rolul administratorului judiciar sau lichidatorului justifică desemnarea acestuia în procedură prin raportare la criterii care să asigure o largă acoperire.

Judecătorul sindic dispune desemnarea motivată, prin sentinţa de deschidere a procedurii, dintre practicienii în compatibili care au depus ofertă de servicii în acest sens la dosarul cauzei, a administratorului judiciar provizoriu sau, după caz, a lichidatorului care va administra procedura până la confirmarea ori, după caz, înlocuirea sa de către adunarea creditorilor sau creditorul care deţine cel puţin 50% din valoarea creanţelor, fixarea remuneraţiei în conformitate cu criteriile stabilite de legea de organizare a activităţii practicienilor în insolvenţă, precum şi a atribuţiilor acestuia pentru această perioadă.

Judecătorul-sindic va desemna administratorul judiciar provizoriu sau lichidatorul provizoriu solicitat de către creditorul care a solicitat deschiderea procedurii sau de către debitor, dacă cererea îi aparţine.

Judecătorul-sindic va desemna administratorul judiciar provizoriu sau lichidatorul provizoriu solicitat de către creditorul care a solicitat deschiderea procedurii sau de către debitor, dacă cererea îi aparţine.

În situaţia în care cel care a introdus cererea de deschidere a procedurii nu solicită numirea unui administrator judiciar sau lichidator, numirea se va face de către judecătorul-sindic din rândul practicienilor care au depus oferte la dosarul cauzei.

Practicienii in insolvenţă interesaţi vor depune la dosar o oferta de preluare a poziţiei de administrator judiciar in dosarul respectiv, la care vor anexa dovada calităţii de practician in insolvenţă si o copie de pe poliţa de profesionala. In oferta, practicianul in insolvenţă interesat va putea arata si disponibilitatea de timp si de resurse umane, precum si experienţa generala sau specifica necesare preluării dosarului si bunei administrări a cazului. In cazul in care nu exista nici o astfel de oferta, judecătorul sindic va desemna provizoriu, pana la prima adunare a creditorilor, un practician in insolventa ales in mod aleatoriu din Tabloul U.N.P.I.R. potrivit art. 19 alin (1) privind procedura insolvenţei.

Legiuitorul a instituit desemnarea motivată, prin sentinţa de deschidere a procedurii, a administratorului judiciar provizoriu sau, după caz, a lichidatorului care va administra procedura până la confirmarea ori, după caz, înlocuirea sa de către adunarea creditorilor sau creditorul care deţine cel puţin 50% din valoarea creanţelor, obligaţia de motivare fiind evidenţiată în mod distinct şi suplimentar în raport de cea instituită prin normele de procedură civilă, respectiv art. 261 C pr civ .

Cerinţa motivării se apreciază ca fiind satisfăcută doar în ipoteza în care judecătorul sindic evidenţiază în mod distinct atât îndeplinirea criteriilor instituite de acest text legal cât şi a celorlalte condiţii impuse de dispoziţiile speciale precum şi motivele pentru care a apreciat că nu se impune desemnarea unui anumit administrator solicitat prin cererea de deschidere a procedurii formulate, fie de debitor, fie de creditor, ori în prezenta cauză aceste exigenţe nu au fost respectate, simpla menţionare a art. 34 din Legea nr 85/2006 nefiind de natură a satisface aceste exigenţe.

Desemnarea motivată, prin sentinţa de deschidere a procedurii trebuie realizată dintre practicienii în insolvenţă compatibili, exigenţă ce trebuie analizată în raport de toate persoanele care se solicită a fi desemnate sau care solicită desemnarea .

Legiuitorul a instituit şi cerinţa desemnării a administratorului judiciar provizoriu sau, după caz, a lichidatorului care va administra procedura până la confirmarea ori, după caz, înlocuirea sa de către adunarea creditorilor sau creditorul care deţine cel puţin 50% din valoarea creanţelor,dintre practicienii care au depus ofertă de servicii în acest sens la dosarul cauzei.

Judecătorul sindic în desemnarea administratorului judiciar sau a lichidatorului trebuie să respecte toate criteriile din textul legii iar raportarea doar la practicienii care au depus oferte la dosarul cauzei ori a căror desemnare s-a solicitat este o obligaţie instituită de textul legal analizat.

Rolul administratorului judiciar sau lichidatorului justifică desemnarea acestuia în procedură prin raportare la criterii care să asigure o largă acoperire şi o ordine de prioritate la desemnare astfel cum rezultă din textul analizat în favoarea debitorului, apoi a creditorilor care s-au dovedita fi mai diligenţi , urmând potrivit criteriilor deja enunţate celelalte entităţi .

În consecinţă, în baza considerentelor evidenţiate anterior, s-a evidenţiat că judecătorul sindic a realizat o greşită aplicare şi interpretare a disp. art.11 alin.1 lit.c din Legea nr.85/2006 fiind prezent motivul de recurs prev. de art.304 pct.9 C.pr.civ. astfel că în baza disp. art.312 C.pr.civ., Curtea va admite recursul declarat împotriva sentinţei civile nr.2293 din 31.05.2010, pronunţată în dosarul nr. 629/1285/2010 al Tribunalului Comercial Cluj pe care o modifică în parte în sensul că numeşte administrator judiciar pe R.P.. IPURL.