Desfacerea contractului de muncă. Nerespectare durată preaviz. Sancţiune Contracte


La data de 06 09 2010, reclamantul S. L. a chemat în judecata pârâtul Serviciul Public C. Craiova, pentru ca prin sentinta ce se va pronunta sa se anuleze decizia nr. 219/02 09 2010 prin care a fost concediat pentru motive neimputabile, sa fie obligat intimatul sa-l reîncadreze pe postul detinut anterior si la plata despagubirilor echivalente cu drepturile salariale majorate si indexate de care trebuia sa beneficieze în intervalul 03 09 2010 – data reîncadrarii efective pe post, cu cheltuieli de judecata .

In motivare a aratat ca a fost angajatul pârâtului cu contract individual de nr. 93547/16 07 2007 si a îndeplinit functia de executie “inspector de specialitate”.

A aratat ca este absolvent al facultatii de drept cu diploma de licenta din anul 2008, dar se afla într-o situatie mai speciala si anume ca din anul 2005 a suferit de hemipareza dreapta spastica – sechele post meningo-encefalita încât a fost încadrat în gradul de “accentuat” nerevizuibil, asa cum a rezultat din certificatul pe care îl anexeaza.

A învederat faptul ca a reusit o mobilizare psiho-fiziologica permanenta si s-a achitat ireprosabil de toate sarcinile de serviciu. Cu toate acestea, unitatea angajatoare a considerat ca trebuie sa desfiinteze chiar postul ocupat de el, dar mai ales, sa fie concediat potrivit unei proceduri, evident nelegala, mai exact fiind vorba de o concediere potrivit Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor peroanelor cu handicap, trebuia sa beneficieze de un preaviz platit de minimum 30 de zile lucratoare (art. 83 alin 1 lit. e), iar intimatul a sfidat aceasta prevedere si i-a acordat un preaviz de numai 20 de zile lucratoare.

Prin sentinta nr. 9489 din 8 septembrie 2011 pronuntata de Tribunalul Dolj, s-a admis contestatia formulata de contestatorul S. L., în contradictoriu cu intimatul SERVICIUL PUBLIC – C.

S-a anulat decizia de concediere nr. 219/02.09.2010 emisa de intimat.

A fost obligat intimatul sa dispuna reintegrarea contestatorului pe postul detinut anterior si sa plateasca contestatorului drepturile salariale majorate si indexate pe perioada 03.09.2010 pana la data reintegrarii efective, precum si suma de 500 lei cheltuieli de judecata.

S-a retinut ca prin HCLM Craiova nr. 335/2007 – Serviciul Public – C. Craiova s-a transformat din serviciu fara personalitate juridica, în serviciu cu personalitate juridica, moment în care institutia a preluat cu toate drepturile si obligatiile personalul încadrat de Primaria Municipiului Craiova la acest serviciu din care facea parte si reclamantul.

Reclamantul a fost încadrat pe durata nedeterminata la Serviciul Public C. Craiova începând cu 16.07.2007, îndeplinind functia de inspector specialitate debutant, potrivit contractului individual de munca cu nr. 93547 pâna la 16.07.2007, data la care contractul individual de munca a încetat potrivit deciziei 219 din 02.09.2010, emisa de intimat în baza art. 55 lit. c, art. 58 alin. 2 coroborat cu art. 65 alin. 1 din Codul Muncii si Legea 554/2004.

Art.83 alin.1 lit. e din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, stabileste dreptul la un preaviz platit de minimum 30 de zile lucratoare, acordat la desfacerea contractului individual de munca din initiativa angajatorului pentru motive neimputabile salariatului. În cazul contestatorului intimatul a încalcat aceasta prevedere si i-a acordat un preaviz cu durata de 20 zile lucratoare.

Legea nu distinge intre temeiul de drept avut in vedere la încheierea contractului, Codul Muncii sau Legea nr. 448/2006 si impune angajatorilor o obligatie legala la desfacerea contractului individual de munca pentru protejarea intereselor salariatilor aflati intr-o situatie defavorizata pe plan social si pe piata fortei de munca.

Acordarea preavizului în durata legala reprezinta o etapa procedurala stabilita de art. 73 Codul muncii, iar conform art. 76 Codul muncii se stabileste ca o concediere dispusa cu nerespectarea procedurii prevazuta de lege se sanctioneaza cu nulitatea absoluta.

Intimatul a avut cunostinta certa ca salariatul este o persoana cu grad de handicap accentuat întrucât i-a calculat si acordat lunar drepturile salariale fara a retine suma reprezentând impozitul. Ori, aceasta facilitate fiscala este prevazuta de art. 26 lit. a din Legea nr.448/2006, iar intimatul a avut la dispozitie certificatul de încadrare în gradul de handicap; prin neretinerea impozitului a respectat întocmai prevederea legala mentionata.

A fost considerata neîntemeiata apararea pârâtei in sensul ca reclamantul nu a formulat nicio cerere la momentul depunerii certificatului de încadrare in grad de handicap, in conditiile in care la calculul salariului s-a luat in considerare acest act prin neretinerea impozitului.

Împotriva sentintei a declarat recurs pârâtul Serviciul Public C. Craiova, solicitand modificarea sentintei in sensul respingerii contestatiei ca neîntemeiata.

În motivarea recursului, recurentul a sustinut in esenta ca nerespectarea de catre angajator a termenului de preaviz nu duce la anularea deciziei de concediere, ci atrage o sanctiune pecuniara in conditiile art.269, alin.1 din codul muncii. Totodata, a precizat ca intimatul nu a fost angajat prin aplicarea Legii 448/2006 sau a Legii 76/2002, ci in baza prevederilor din Codul muncii, situatie in care termenul de preaviz este de 15 zile lucratoare; ca intimatul nu a adus la cunostinta angajatorului faptul ca e beneficiarul unui certificat de incadrare in grad de handicap, situatie in care in contractul individual de munca a fost mentionat un termen de preaviz de 15 zile, termen care a fost respectat.

Prin concluziile scrise formulate, intimatul contestator a sustinut ca angajatorul a avut cunostinta de faptul ca intimatul e persoana cu grad de handicap accentuat, intrucat nu i-a retinut impozitul pe salariu, si i-a incalcat in mod deliberat termenul de preaviz de minim 30 de zile lucratoare reglementat de art. 83, alin.1, litera e din Legea 448/2006. Decizia de concediere emisa cu incalcarea unei dispozitii legale imperative nu poate ramâne in circuitul civil, fata de prevederile art.76 din Codul muncii.

Recursul este fondat si urmeaza a fi admis pentru considerentele ce vor fi expuse.

Potrivit art 76 din Codul muncii, invocat de contestator ca temei de drept în sustinerea cererii de anulare a deciziei de concediere si de reintegrare în munca, “concedierea dispusa cu nerespectarea procedurii prevazute de lege este lovita de nulitate absoluta”. Totodata, art. 78 din Codul muncii prevedea ca atunci când “concedierea a fost efectuata în mod netemeinic sau nelegal, instanta va dispune anularea ei si va obliga angajatorul la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul. La solicitarea salariatului instanta care a dispus anularea concedierii va dispune repunerea partilor în situatia anterioara emiterii actului de concediere.”

Curtea apreciaza ca cele doua prevederi legale enuntate nu sunt incidente în cauza. Astfel, în art. 76 s-a prevazut sanctiunea nulitatii absolute pentru situatia în care angajatorul dispune concedierea fara a respecta procedura prevazuta de lege. În cauza recurentul a respectat procedura prevazuta de lege pentru luarea masurii desfacerii contractului individual de munca. Unul dintre elementele acestei proceduri era acordarea preavizului, element ce a fost respectat de recurent, din decizia contestata rezultând fara dubiu acordarea unui termen de preaviz. Astfel fiind, nu se poate retine nulitatea absoluta a deciziei de concediere în temeiul dispozitiei legale mentionate întrucât nu sunt incidente aceste prevederi în cauza.

Cât priveste durata termenului de preaviz ce a fost acordat intimatului contestator aceasta a fost gresita. Erau incidente în favoarea intimatului contestator dispozitiile art. 83, alin. 1 lit. e) din Legea nr. 448/2006, astfel încât durata preavizului trebuia sa fie de 30 zile minim; astfel fiind, acordarea unui preaviz de 20 zile s-a facut cu nerespectarea dispozitiilor legale mentionate.

Acest aspect de nelegalitate în luarea masurii desfacerii contractului de munca constituie o nulitate relativa partiala a actului de desfacere a contractului de munca; fiind invocata nulitatea partiala a deciziei de desfacere a contractului de munca, respectiv sub aspectul duratei termenului de preaviz acordat, admiterea contestatiei nu poate avea drept consecinta anularea în totalitate a deciziei de desfacere a contractului individual de munca, întrucât nu sunt aplicabile prevederile art. 78 din Codul muncii, câta vreme nu s-a sustinut ca desfiintarea postului nu a fost una efectiva. În aceste conditii, admitând contestatia, în mod gresit instanta de fond a anulat în totalitate decizia contestata si a dispus reîncadrarea în munca a contestatorului pe un post care nu mai exista. Solutia care se impune în cauza este aceea a anularii partiale a deciziei contestate, respectiv numai sub aspectul datei de la care raporturile de munca sunt desfacute, data corecta fiind 17 septembrie 2010 (în loc de 3 septembrie 2010, cum s-a prevazut în decizie). În acest mod se asigura respectarea duratei termenului de preaviz, de 30 zile lucratoare, la care era îndreptatit intimatul contestator.

Ca urmare a anularii partiale a deciziei contestate intimatul contestator este îndreptatit la plata drepturilor salariale numai pe durata cuprinsa între 4 – 17 septembrie 2010, suma ce va fi actualizata la data platii.

Aplicabilitatea în cauza a prevederile Legii nr. 448/2006 a fost corect retinuta de instanta de fond. Incidenta prevederilor acestei legi, respectiv a reglementarilor din aceasta favorabile salariatilor pentru care exista eliberat un certificat de handicap, nu este conditionata de legiuitor de angajarea respectivilor salariati strict ca urmare a aplicarii acestei legi; de altfel, recurentul a recunoscut acest aspect (respectiv a aplicat în acest mod legea) atunci când nu a procedat la retinerea din salariul brut al intimatului a impozitului, desi sustine ca angajarea intimatului s-a facut strict în temeiul prevederilor din Codul muncii.

În baza art. 312 Cod pr. civila urmeaza a fi admis recursul. Va fi modificata sentinta în sensul aratat mai sus.