Despăgubire Plăţi


La apelul nominal făcut în şedinţă publică se constată lipsa părţilor.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Mersul dezbaterilor şi susţinerile părţilor în fond au fost consemnate prin încheierile de şedinţă din data de 30 aprilie 2010 şi respectiv 07 mai 2010, când s-a dispus amânarea pronunţării pentru data de astăzi 14 mai 2010, încheieri ce fac parte integrantă din prezenta sentinţă.

T R I B U N A L U L

Prin cererea formulată şi înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 02.09.2009, sub nr. 2.043/102/2009, reclamantul XXX XXXXX a solicitat în contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul Judeţean Şcolar Mureş obligarea pârâtului la plata sumei de 99.000 lei, reprezentând cuantumul valoric al salariilor cuvenite în calitate de director şcolar şi suma de 10.000 lei, reprezentând daune morale, prejudicii suferit ca urmare a interzicerii participării la concursul de ocupare a funcţiei de director a Grupului Şcolar Electromureş din Tg-Mureş.

În motivare, reclamanta a arătat în esenţă că, prin sentinţa nr.135/20.02.2008 pronunţată de Tribunalul Mureş, Secţia contencios administrativ şi fiscal s-a dispus anularea concursului pentru ocuparea funcţiei de director al Grupului Şcolar Electromureş din Tg-Mureş şi s-a consfinţit faptul că îndeplinea toate condiţiile de admitere a participării sale la concurs inclusiv cea privitoare la limita standard de pensionare.

Reclamantul a mai arătat că, în cauză sunt întrunite condiţiile răspunderii delictuale a pârâtului.

În drept, a invocat art. 1 şi 15 din Legea nr. 544/2004.

În probaţiune, s-au depus la dosar în copie xerox următoarele înscrisuri: extras Decizie nr. 862/R/ 27 octombrie 2008 a Curţii de Apel Tg. Mureş (f.7), Sentinţa civilă nr. 135/20 februarie 2008 (f. 8-12).

Pârâtul XXX XXXXX a formulat cerere de chemare în garanţie a Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

În motivare a arătat în esenţă că, a pus în Ordinul M.E.C. d.c.nr.3142/25.10.2006, cu modificările şi completările ulterioare, privind Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de ocupare a funcţiilor de director şi dir. Adj. din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat act normativ emis de către Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Pârâtul XXX XXXXX prin întâmpinare a solicitat respingerea cererii, ca fiind neîntemeiată.

În motivare, a arătat că invocă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive întrucât doar a pus în aplicare Ordinul M.E.C. d.c.nr.3142/25.10.2006, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul principiului de subordonare ierarhice, nu poate fi făcut răspunzător în acest dosar şi că ar trebui fie parte în această cauză şi Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

De asemenea, pârâtul a mai arătat că la data organizării concursului pentru ocuparea funcţiei de director la Grupul Şcolar Electromureş reclamantul nu mai deţinea funcţia de director, contractul de mamagement educaţional al acestuia fiind expirat la termen.

Pârâtul a arătat că în ipoteza câştigării concursului şi prin aceasta un nou mandat de director, nu a fost dovedită că ar fi obţinut suma revendicată.

Chemata în garanţie Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării prin întâmpinare a solicitat respingerea cererilor ca fiind neîntemeiate.

În motivare, a arătat în esenţă că, invocarea nelegalităţii unor prevederi ale unui ordin emis de minister nu creează un raport juridic cu pârâtul I.Ş.J. Mureş raportat la obligaţiile care îi incumbă acestuia în ceea ce priveşte organizarea şi desfăşurarea concursului pentru funcţia de director.

De asemenea, a mai arătat că nu sunt aplicabile prevederile art.998 C.civ. şi următoarele întrucât este un litigiu de drept administrativ şi nu de drept civil.

Participarea la un concurs, organizat în condiţiile legii, nu înseamnă că participantul este din start, prin simpla participare, declarat şi câştigător.

Pârâtul I.Ş.J. Mureş a depus la dosar completări la întâmpinare prin care a arătat că, acţiunea reclamantului în Dosarul nr. 303/102/2007 a Tribunalului Mureş a fost admisă de către instanţă pentru nelegalitatea art. 2 din Ordinul M.E.C. d.c.nr. 3142/25.10.2006.

Pârâtul I.Ş.J. Mureş a formulat cerere de chemare în garanţie a Consiliului Local al Municipiului Tg-Mureş, Instituţia Primarului Municipiului Tg-Mureş, întrucât aceste instituţii au atribuţii în ceea ce priveşte finanţarea instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat. .

Chemaţii în garanţie Ministerul Finanţelor Publice, Consiliul Local şi Primarul Municipiului Tg. Mureş au formulat întâmpinare.

În esenţă, Ministerul Finanţelor Publice a solicitat respingerea cererii de chemare în garanţie ca fiind inadmisibilă, respectiv ca fiind introdusă împotriva unor persoane fără calitate procesuală pasivă faţă de Consiliul Local şi Primarul Municipiului Tg. Mureş.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Calitatea procesuală presupune existenţa unei identităţi între persoana reclamantului şi cel care este titularul dreptului afirmat, calitate procesuală activă, precum şi între persoana chemată în judecată, pârâtul şi cel care este subiect pasiv în raportul juridic dedus judecăţii, calitate procesuală pasivă.

Cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a I.Ş.J. Mureş invocată de acesta:

Reclamantul XXX XXXXX solicită obligarea pârâtului I.Ş.J. Mureş la plata de daune materiale şi morale pentru că i-a interzis să participe la concursul de ocupare a funcţiei de director la Grupul Şcolar Electromureş Tg-Mureş desfăşurat la data de 13.12.2006.

Întrucât cererea de chemare în judecată se referă la o faptă proprie a pârâtului I.Ş.J. Mureş, el este subiect pasiv în raportul juridic dedus judecăţii şi pe cale de consecinţă are calitate procesuală pasivă.

Aşadar, excepţia invocată este neîntemeiată şi va fi respinsă ca atare.

Cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de chemaţilor în garanţie Consiliul Local şi Primarul Municipiului Tg. Mureş invocată prin întâmpinare de pârâtul I.Ş.J. Mureş:

Potrivit art.60 alin. 1 C.proc.civ. partea poate să cheme în garanţie o altă persoană împotriva căreia ar putea să se îndrepte, în cazul când ar cădea în pretenţiuni cu o cerere în garanţie sau în despăgubire.

Susţinerea pârâtului I.Ş.J. Mureş că chemaţii în garanţie au atribuţii în ceea ce priveşte finanţarea instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat nu justifică calitatea procesuală pasivă.

Pârâtul I.Ş.J. Mureş nu a făcu dovada că în cazul în care ar fi admisă acţiunea reclamantului ar avea dreptul să se îndrepte cu o acţiune în garanţie sau în despăgubire împotriva Consiliul Local şi/sau Primarului Municipiului Tg-Mureş.

În lipsa unui raport juridic în conţinutul căruia să se afle obligaţia de garanţie sau de despăgubire a Consiliul Local şi/sau a Primarului Municipiului Tg-Mureş faţă de pârât, excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de chemaţilor în garanţie Consiliul Local şi Primarul Municipiului Tg-Mureş este întemeiată.

Cu privire la cererea principală formulată de reclamantul XXX XXXXX:

Instanţa reţine că, pentru ocuparea funcţiei de director la Grupul Şcolar Electromureş s-a înscris şi reclamantul XXX XXXXX însă candidatura sa a fost respinsă pentru că nu îndeplinea condiţia de participare la concurs, condiţia de vârstă prevăzută de art. 2 alin. 1 lit. f din Ordinul M.E.C. d.c.nr.3142/25.10.2006.

Ulterior, prin sentinţa civilă nr. 135/20.02.2008 a Tribunalului Mureş, s-a anulat concursul pentru ocuparea funcţiei de director al Grupului Şcolar Electromureş Tg-Mureş, desfăşurat la data de 13.12.2006, ca desfăşurat cu respingerea nelegală a candidaturii reclamantului şi s-a dispus obligarea pârâtului să scoată la concurs într-o sesiune viitoare funcţia de director al Grupului Şcolar Electromureş Tg-Mureş.

Reclamantul a solicitat obligarea pârâtului la repararea prejudiciului cauzat ca urmare a interzicerii participării la concursul de ocupare a funcţiei de director a Grupului Şcolar Electromureş din Tg-Mureş invocând faptul că sunt îndeplinite cerinţele răspunderii delictuale.

Instanţa apreciază că cererea în despăgubire formulată de reclamant are un caracter subsecvent acţiunii care a făcut obiectul Dosarlui nr. 303/102/2007 al Tribunalului Mureş şi se întemeiază pe prevederile art. 18 din Legea nr.554/2004 .

Instanţa constată că, pentru angajarea răspunderii pârâtului trebuie îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: existenţa unui prejudiciu, existenţa raportului de cauzalitate între fapta pârâtului de interzicere a participării reclamantului la concursul de ocupare a funcţiei de director a Grupului Şcolar Electromureş din Tg-Mureş şi prejudiciu, existenţa vinovăţiei pârâtului.

Cu privire la prejudiciul:

Instanţa reţine că, pentru a se putea obţine repararea unui prejudiciu acesta trebuie să fie cert.

Caracterul cert al prejudiciului presupune că, acesta este sigur, atât în privinţa existenţei, cât şi în privinţa posibilităţii de evaluare.

În prezenta cauză, se observă că, presupusul prejudiciu care se cerere a fi reparat este reprezentat din cuantumul valoric al salariilor şi din daune morale însă reuşita reclamantului la concursul de ocupare a funcţiei de director a Grupului Şcolar Electromureş din Tg-Mureş nu este certă întrucât nu era singurul candidat pentru această funcţie şi astfel că pentru reclamanta exista riscul reuşitei contracandidatului, riscul aferent oricărui concurs la care participă mai mulţi candidaţi.

Aşadar, reuşita reclamantului la concurs nefiind sigură, nici dreptul la salariul în cuantumul solicitat nu este sigur şi prin urmare prejudiciul afirmat nu este cert.

Instanţa reţine că, nefiind dovedită existenţa prejudiciului ca element al răspunderii delictuale, analiza celorlalte condiţii este inutilă.

Instanţa mai reţine că, din împrejurările cauzei nu rezultă vreun prejudiciu moral de imagine al reclamantului cuantificabil şi reparabil în bani.

Prin sentinţa nr.135/20.02.2008 a Tribunalului Mureş reclamantul a obţinut implicit şi o reparaţie morală, nepatrimonială iar obligaţia pârâtului să scoată la concurs într-o sesiune viitoare funcţia de director al Grupului Şcolar Electromureş Tg-Mureş la care să poată participa şi reclamantul există.

Faţă de cele arătate mai sus, instanţa va respinge cererea reclamantului de obligarea pârâtului la plata sumei de 99.000 lei, reprezentând cuantumul valoric al salariilor cuvenite în calitate de director şcolar şi suma de 10.000 lei, reprezentând daune morale, prejudicii suferit ca urmare a interzicerii participării la concursul de ocupare a funcţiei de director a Grupului Şcolar Electromureş din Tg-Mureş, ca fiind neîntemeiată.

Cu privire la cererea de chemare în garanţie a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi a Ministerului Finanţelor Publice formulată de pârâtul XXX XXXXX, instanţa reţine următoarele:

Întrucât între cererea principală şi cererea de chemare în garanţie există o legătură de dependenţă şi de subordonare, soluţia ce se dă cu privire la cererea principală influenţează soluţia ce se pronunţă asupra cererii de chemare în garanţie.

Aşadar, având în vedere raportul de dependenţă şi subordonare între cele două cereri mai sus menţionate, în prezenta cauză, cererea principală fiind respinsă, cererea de chemare în garanţie formulată de pârâtul care nu a pierdut procesul, va fi respinsă ca rămasă fără obiect.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a XXX XXXXX.

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Consiliului local Tg.-Mureş respectiv a Instituţiei Primarului Tg.-Mureş.

Respinge cererea formulată de reclamantul XXX XXXXX, cu domiciliul ales în Tg. Mureş, str. Justiţiei, nr. 4 A, jud. Mureş, în contradictoriu cu pârâtul XXX XXXXX, cu sediul în Tg. Mureş, str. Victor Babeş, nr. 11, jud. Mureş, ca fiind neîntemeiată.

Respinge cererea de chemare în garanţie formulată de pârâtul XXX XXXXX, ca fiind introdusă împotriva unor persoane fără calitate procesuală pasivă faţă de Consiliul local Tg.-Mureş şi Instituţia Primarului Tg.-Mureş, respectiv ca rămasă fără obiect în raport de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, cu sediul în Bucureşti, sector 1, str. G-ral Berthelot, nr. 28-30 şi Ministerul Finanţelor Publice, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor, nr. 28.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică azi 14 Mai 2010