Despagubiri contractuale Contracte


In fapt se arata ca , partile au incheiat contractul de vanzare cumparare nr.XX /2003 prin care reclamanta a dobandit un nr. de actiuni ,reprezentand 86,323% din capitalul SC A D O. Devenind actionar majoritar al acestei societati , reclamanta a concesionat tot de la parata si terenul in suprafata de 1976,74 ha teren agricol si 176,22 teren neagricol.

Parata a notificat reclamantei rezolutiunea de drept a contractului nr.xx /2006 pentru presupusa neexecutare a clauzelor contractuale.

Reclamanta a contestat aceasta masura in instanta , avand castig de cauza , situatie in care parata a instiintat reclamanta ca revine asupra rezolutiunii contractului., insa a declarat apel si recurs in continuare.

Reclamanta apreciaza ca pe perioada 16.01.2006 si 26.06.2007 contractul de vanzare cumparare actiuni a fost suspendat , recl. neputand sa-si exercite drepturile si obligatiile conferite de contract , culpa apartinand paratei.

In drept , art 969, 973 C. civ. , art 723(2) C. p. c.

Parata a depus intampinare prin care solicita respingerea actiunii , pentru urmatoarele : parata nu s-a inscris la Oficiul Registrului Comertului ca actionar la societatea privatizata , reclamanta fiind in toata aceasta perioada actionar la societate .

In aceasta perioada , reclamanta si-a desfasurat activitatea , comunicand catre parata o serie de acte , astfel ca contractul de vanzare cumparare nu a fost „ suspendat „ asa cum sustine reclamanta .

In drept , Legea 268/01 .

Analizand actele dosarului , instanta a retinut urmatoarele :

Prin contractul de vanzare –cumparare de actiuni nr. XX /7.11.2003 , reclamanta a dobandit un pachet de actiuni reprezentand 86,323% din capitalul social al SC A D O SA , Pachetul de actiuni a fost achitat integral , cumparatorul asumandu-si obligatia de a realiza investitii din surse proprii pentru dezvoltarea societatii si precum si a masurilor prevazute in Avizele de mediu , emise de APM Sibiu .

Devenind actionar majoritar , reclamanta a concesionat de la parată si un teren de 1976,74 ha teren agricol si 176,22 ha teren neagricol

La data de 16.01.2006 parata a notificat reclamanta in legatura cu rezolutiunea de drept a contractului de vanzare actiuni , in baza art 8.17 contract., care prevede ca cumparatorul se obliga sa realizeze toate obligatiile de mediu si masurile stabilite de APM , Avizele de mediu pentru privatizarea SB 86, SB 87 , SB 88 pentru societate si nu va tine raspunzator vanzatorul pentru eventualele obligatii si daune legate de protectia mediului , survenite după data semnarii contractului .

Masura rezolutiunii de drept a contractului de cumparare actiuni a fost atacata in instanta de catre reclamanta , Tribunalul Bucuresti – Sectia a 6 a Comerciala prin sentinta nr. 9029/3.07.2007 stabilind ca nu sunt indeplinite conditiile pentru a interveni rezolutiunea de drept a contractului de vanzare – cumparare nr XX /2003, conform adresei emise de parată..

Instanta a constatat si ca drepturile si obligatiile partilor rezultate din acest contract sunt in vigoare .

La data de 28.06.2007 parata revine asupra masurii rezolutiunii de drept a contractului de vanzare in cauza , considerandu-l pe acesta ca valabil , urmand ca ADS sa continue derularea contractului si respectarea clauzelor acestuia .

Pentru perioada cuprinsa intre comunicarea catre recl. a notificarii rezolutiunii contractului 16.01.2006 si data revocarii notificarii rezolutiunii contractului 28.06.2007 , reclamanta apreciaza ca executarea contractul a fost suspendată datorita exercitarii abuzive de catre parată a dreptului de a cere suspendarea .

Reclamanta incadreaza in prevederile acestui articol , nr 14 .2 din contract , notificarea de catre parata a rezolutiunii de drept a contractului

Prevederile acestui articol din contract trebuiesc interpretate in sensul ca , daca una din parti a cerut in mod abuziv suspendarea executarii contractului , iar instanta de judecata a confirmat aceasta , atunci partea care a solicitat suspendarea va plati o despagubire egala cu 0,5% din valoarea contractului., pe acea perioada .

A rezultat asadar ca trebuie intrunite cumulativ trei conditii : exercitarea abuziva a dreptului de a cerere suspendarea executarii contractului ; suspendarea executarii contractului sa fie efectiva ; exercitarea abuziva sa fie confirmata de o instanta de judecata .

Fata de acestea , instanta a retinut urmatoarele : in primul rand ca nu a avut loc o suspendare efectiva a executarii contractului.

In aceasta perioada , date fiind efectele rezolutiunii , repunerea partilor in situatia anterioara incheierii contractului, parata ar fi trebuit sa se reinscrie la Oficiul Registrului Comertului ca actionar la societatea SC A D O SA , ceea ce nu s-a intamplat

La interventiile reclamantei , parata a decis suspendarea demersurilor pentru reinscrierea ADS ca actionar la ORC pana la clarificarea situatiei. , tocmai ca reclamanta sa depuna la ADS documente care sa ateste realizarea obligatiilor contractuale .

In perioada la care face referire reclamanta 16.01.2006-28.06.2007, aceasta a facut o serie de plati catre ADS , a emis documente pe care le-a comunicat paratei , ceea ce denota faptul ca reclamanta nu a fost impiedicata in nici un fel sa-si exercite atributiile contractuale si nu a fost lipsita de calitatea de actionar la SC ADO SA.

Nefiind suspendata executarea contractului , instanta nu a putut retine nici caracterul abuziv al masurii si deci confirmarea acesteia .

Reclamanta nu a facut dovada ca executarea contractului in cauza a fost suspendata , respectiv ca nu si-a putut exercita atributiile de actionar majoritar, suferind astfel un prejudiciu.

Fata de cele de mai sus , instanta a constatat ca actiunea este neintemeiata si pe cale de consecinta a respins-o.