Despăgubiri, penalităţi. Răspundere contractuală Societăţi comerciale


Prin cererea înregistrată la această instanţă la 25.09.2009, reclamanta S.C. D. O. S.R.L. a chemat în judecată pe pârâta SC C. D. S.A. – C Z T. J., pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună recalcularea sumei de plată, pe baza unei expertize tehnice de specialitate, sumă inclusă în factura nr. 1061090624/20.08.2009, emisă de pârâtă şi stornarea facturii nr. 1061090626/20.08.2009, în sumă de 208,65 lei, reprezentând constatarea contravenţiei şi întreruperea furnizării energiei electrice, cu cheltuieli de judecată.

În motivare a arătat că, referitor la factura nr. 1061090624/20.08.2009, nu i s-a comunicat modul de calcul şi nici perioada facturării, iar cel mai probabil s-a făcut retroactiv pe o perioadă de 6 luni pe baza consumatorilor identificaţi la 19.08.2009 şi că s-a avut în vedere nota de constatare în care, reprezentanţii pârâtei au apreciat că, la contorul electric trifazat din incinta societăţii şurubul de la puntea de pe faza S era slăbit şi ca urmare nu s-a înregistrat energia electrică, însă, în acest act nu este menţionat faptul că s-ar fi făcut o intervenţie exterioară asupra plombelor externe şi, ca urmare, apreciază că nu este vinovată de defecţiunile interne.

Pe de altă parte, s-a arătat că, la modalitatea de calcul a energiei ar fi trebuit să se aibă în vedere faptul că a fost achitat la zi consumul şi că, celelalte două punţi înregistrau în mod corect acest consum.

Au fost anexate la dosar înscrisuri (contracte de comodat şi de împrumut) cu care înţelege să facă dovada faptului că majoritatea utilajelor frigorifice au fost achiziţionate cu 2 – 3 săptămâni înaintea controlului şi în condiţiile în care sigiliile contorului erau intacte ar fi trebuit să se stabilească consumatorii pentru fiecare fază în parte şi, în funcţie de actele de provenienţă să se calculeze perioada cât au funcţionat şi consumul neînregistrat.

Cu referire la factura nr. 1061090626/20.08.2009, se arată că, nu pot fi obligaţi la plata sumei de 208,65 lei, deoarece contorul nu a fost desigilat şi nu s-a constatat o intervenţie exterioară, funcţionarea defectuoasă putându-se datora unor cauze tehnice neimputabile.

La termenul de judecată din 11.11.2009 reclamanta a depus precizare deacţiune prin care a solicitat ca pârâta să fie obligată să recalculeze suma de plată în baza unei expertize tehnice de specialitate, ce va avea ca obiectiv stabilirea consumului de energie electrică înregistrat de reclamantă pe perioada facturată.

Prin intampinarea depusa parata a solicitat respingerea cererii, cu motivarea că, atâta timp cât şurubul de la faza S a fost slăbit şi, ca urmare, nu înregistra consumul de energie electrică, fapt recunoscut de către reclamantă, rezultă în mod clar că a avut loc o intervenţie externă şi că, prejudiciul a fost calculat în conformitate cu art. 7, art. 12, art. 18, art. 25 din Ordinul nr. 18/2005 şi că, dacă reclamanta ar fi achiziţionat recent aparatura frigorifică ar fi făcut obiecţiuni, contractele invocate fiind semnate ulterior.

Cu privire la factura nr. 1061090626, s-a arătat că aceasta este întocmită în conformitate cu legislaţia în vigoare şi, ca urmare, instanţa nu poate să reţină faptul că asupra controlului nu a avut loc o intervenţie externă.

Analizând actele si lucrările dosarului instanţa a retinut următoarele:

Prin contractul de furnizare a energiei electrice nr 361234 din 10 ianuarie 2007 pârâta SC FDFEE „E. O.” SA, în prezent SC C.D.S.A., s-a obligat să furnizeze energie electrică pe perioada 10 ianuarie 2007 – 15 iulie 2011 reclamantei SC D. O. SRL la punctul de lucru Cafe-bar situat în municipiul Orşova.

Prin nota de constatare NTL nr 001805 din 19 august 2009 (filele 7-9 dosar Tribunal Mehedinţi) reprezentanţii pârâtei au constatat că, contorul electric trifazat de tip II C 843 seria 1036098 a fost găsit cu şurubul de la puntea de pe faza S slăbit (nu făcea contact) ducând la neînregistrarea energiei electrice, cu această ocazie inventariindu-se şi anumite bunuri aparţinând societăţii reclamante, astfel cum sunt descrise în cuprinsul acestui înscris, contorul electric trifazat fiind ridicat, introdus în pungă de plastic şi sigilat, în aceeaşi zi, cu bonul de mişcare nr 003510 a fost montat un nou contor electric trifazat ce funcţionează şi în prezent.

Urmare a controlului efectuat şi a notei de constatare întocmite, pârâta a emis factura nr 1061090624 din 20 august 2009 cu scadenţă la 30 august 2009 prin care a stabilit în sarcina societăţii reclamante plata sumei de 13.659,52 lei reprezentând recuperare energie electrică agenţi economici şi accize energie electrică.

Totodată, conform aceleaşi note de constatare întocmită cu ocazia controlului la punctul de lucru al societăţii reclamante s-a emis o altă factură nr 1061090626 din 20 august 2009 cu dată scadentă la 30 august 2009 ce a stabilit în sarcina reclamantei obligaţia de plată a sumei în cuantum de 208,65 lei reprezentând constatare contravenţie şi întrerupere energie electrică, precum şi verificare instalaţie- încălcare clauze contractuale.

Raportul de expertiză a concluzionat că şurubul dreapta de pe faza S a contorului a fost găsit deşurubat, desfăcut dar numai slăbit, cauzele putând fi pe de o parte, lăsarea nestrânsă a acestuia în momentul mutării contorului electric de către persoane autorizate să facă această operaţiune, sigiliul de la capacul de borne neprezentând urme de violare din exterior, pe de altă parte, slăbirea din cauza dilatării termice în timpul funcţionării consumatorilor alimentaţi pe faza S, din mijloc, a contorului electric, acest aspect fiind posibil de apărut deoarece contorul trifazat are pe fiecare fază, în medie, cel puţin 4 KW.

Totodată, prin acelaşi raport de expertiză s-a concluzionat că, contorul electric fiind trifazat înregistrează energie electrică pe fiecare fază în parte, iar un sumator intern le adună, reprezentanţii pârâtei constatând numai şurubul slăbit de la faza S, din mijloc, celelalte două faze funcţionând corespunzător şi că prin şurubul de la faza S se asigură tensiunea electrică echipamentului de pe faza S, toţi consumatorii fazei S de la punctul de lucru funcţionând, astfel încât nu se poate admite ocolirea echipamentului de măsurare ca să poată fi considerat un consum fraudulos.

De asemenea, expertul concluzionează atât în raportul de expertiză cât şi în răspunsul la obiecţiuni că pârâta a calculat în mod greşit consumul de energie electrică în mod pauşal, stării de fapt reţinută în nota de constatare fiindu-i aplicabile calculul energiei electrice care se facturează în situaţia defectării grupului de măsurare Cod ANRE : 18.1.324.0.00.26/04/05 şi nicidecum aplicarea art 90 din HG 1007/2004 privind calcul consumului fraudulos de energie electrică, ceea ce nu este cazul în speţa dedusă judecăţii.

De altfel, în întâmpinarea depusă la dosar pârâta recunoaşte că prejudiciul s-a calculat în conformitate cu prev art. 7 alin. 3 pct. c, art. 12 alin. d, art 18 alin. a şi b şi art. 25 din Ordinul 18/2005 al ANRE pentru aprobarea procedurii pentru calculul energiei electrice care se facturează în situaţia defectării grupului de măsură, implicit aspectul că în speţa dedusă judecăţii nu poate fi vorba de un consum fraudulos de energie electrică.

Ca atare, s-a apreciat că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art. 7 alin. 2 pct. e şi respectiv art.8 din Ordinul 18/2005 al ANRE, care reglementează neconcordanţa între circuitele de tensiune şi de curent ale aceleaşi faze, precum şi modul de calcul al energiei electrice consumate în cazul defectării grupului de măsură.

Ba mai mult, expertul având în vedere nota de constatare întocmită de reprezentanţii pârâtei cu ocazia efectuării controlului, consumatorii inventariaţi de aceştia la punctul de lucru al societăţii reclamante, aspectul că în cauza de faţă nu este vorba de un consum fraudulos de energie, precum şi data achiziţionării unei părţi din consumatorii inventariaţi, aşa cum rezultă din actele depuse la dosar a concluzionat că energia datorată de reclamantă pârâtei este de 1717 kwh, valoarea acesteia fiind de 1120,36 lei sumă calculată conform Ordinului nr 18/2005 aplicabil în speţa dedusă judecăţii, sumă calculată având în vedere facturile plătite anterior de societatea reclamantă.

S-a apreciat că factura nr 1061090624 din 20 august 2009 în valoare de 13.659,52 lei a fost emisă având la bază calculul consumului fraudulos de energie, aspect ce nu poate fi reţinut în cauză şi în consecinţă, nefiind respectate dispoziţiile legale aplicabile în speţa dedusă judecăţii se impune anularea acestei facturi şi obligarea pârâtei la emiterea unei alte facturi pentru suma de 1.120,36 lei astfel cum a fost stabilită prin raportul de expertiză, sumă reprezentând contravaloare energie electrică consumată şi datorată pârâtei.

Totodată, s-a apreciat că în speţa dedusă judecăţii nu poate fi pus în discuţie consumul fraudulos de energie electrică, fiind aplicabile calculul energiei electrice defectării grupului de măsurare Cod ANRE : 18.1.324.0.00.26/04/05, se impune obligarea pârâtei la stornarea facturii nr 1061090626/20.08.2009 în sumă de 208,65 lei, reprezentând constatare contravenţie şi întreruperea furnizării energiei electrice.

În consecinţă, a fost admisă acţiunea formulată de reclamantă astfel cum a fost precizată la fila 42 dosar Tribunalul Mehedinţi, a fost omologat raportul de expertiză întocmit de expertul Bălteanu Petre, anulată factura nr 1061090624 din 20.08.2009 şi obligată pârâta la emiterea unei noi facturi pentru suma de 1.120,36 lei stabilită prin raportul de expertiză, reprezentând contravaloare energie consumată şi datorată pârâtei precum şi la stornarea facturii nr 1061090626/20.08.2009 în sumă de 208,65 lei, reprezentând constatare contravenţie şi întreruperea furnizării energiei electrice.

Sentinta a ramas definitiva si irevocabila prin respingerea recursului formulat de parata.

??

??

??

??

2