DESPĂGUBIRI SOLICITATE CU MOTIVAREA ACOPERIRII UNUI PREJUDICIU CAUZAT DE SCHIMBAREA UNOR REGLEMENTĂRI LEGALE. INADMISIBILITATEA ACŢIUNII


Cererea în administrativ prin care reclamanta solicită statului despăgubiri pentru acoperirea unui prejudiciu cauzat de schimbarea unor reglementări legale este inadmisibilă în raport cu prevederile art. 1 şi 11 din Legea nr. 29/1990 a contenciosului administrativ.

Prin cererea înregistrată la 20.11.1998, reclamanta ASOCIAŢIA “X” a chemat în judecată STATUL ROMÂN prin MINISTERUL DE FINANŢE şi FONDUL PROPRIETĂŢII DE STAT, solicitând obligarea Statului Român la despăgubiri pentru prejudiciul cazat prin abrogarea Legilor nr. 77/1994 şi 55/ 1995 şi pe cale de consecinţă să i se acorde compensaţia între impozitul pe profit corespunzător cotei de acţiuni dobândite de către Asociaţie şi daunele pe care i le-a provocat Statul Român.

în motivarea acţiunii, reclamanta arată că prin O.U.G. nr. 88/1997 aprobată prin Legea nr. 44/1998, Statul Român a anulat facilităţile fiscale instituite de Legea nr. 77/1994 cu modificările ulterioare, neţinând seama de faptul că intenţia Asociaţiei la momentul încheierii contractului a fost aceea de a dobândi acţiuni cu reducerea de 50% a impozitului pe profit, corespunzător cotei de acţiuni dobândite, pe toată durata achitării ratelor.

în acest fel, arată reclamanta, Statul Român, profitând de poziţia sa dominantă în cadrul raporturilor juridice, a înşelat pur şi simplu buna-credinţă a Asociaţiei şi nu şi-a respectat angajamentele asumate.

Alăturat acţiunii s-au depus în copie cererea nr. 1/28.08.1998, adresată Ministerului Finanţelor, adresa nr. 319606/29.10.1998 a Ministerului Finanţelor, copia contractului nr. 675/1995 încheiat între Asociaţie şi F.P.S.

Ministerul Finanţelor a ridicat excepţia de inadmisibilitate a acţiunii în contencios administrativ.
Excepţia este întemeiată.

Astfel, potrivit art. 1 din Legea nr. 29/1990 obiectul acţiunii în contencios administrativ îl poate constitui fie anularea unui act administrativ, fie refuzul eliberării unui astfel de act, refuzul unei cereri, atunci când acestea încalcă un drept subiectiv prevăzut de lege, al cărui titular este o persoană fizică sau juridică.

Potrivit art. 11 din Legea nr. 29/1990, instanţa va putea acorda şi despăgubiri materiale şi morale, în cadrul admiterii acţiunii.

în speţă, reclamanta nu se plânge împotriva unui act administrativ, ci solicită Statului Român despăgubiri pentru acoperirea unui prejudiciu cauzat de schimbarea unor reglementări legale (Legea 77/1994) şi anularea facilităţilor fiscale instituite de acele reglementări.

în raport de prevederile art. 1 din Legea nr. 29/1990, acţiunea reclamantei urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.

Notă: Recursul declarat împotriva sentintei a fost respins ca nefondat prin Decizia CSJ – SCA nr. 3087/30.11.2000! (Judecator Georgeta Leti)

(Secţia Contencios Administrativ, sentinţa civilă nr. 321/1999)