DISPOZIŢIE A PRIMARULUI DATĂ ÎN APLICAREA UNEI HOTĂRÂRI A CONSILIULUI JUDEŢEAN. RECURS NEFONDAT


Legalitatea unei hotărâri emisă de Consiliul Local al Municipiului Roşiorii de Vede stabilită pe cale judecătorească determină şi legalitatea dispoziţiei primarului, dacă a fost emisă în temeiul şi în vederea aplicării acesteia.

Prin cererea înregistrată sub nr. 1260/CA/2002 pe rolul Tribunalului Teleorman la data de 26.02.2002, Primăria Municipiului Roşiorii de Vede prin reprezentantul său legal – primar F.D., cu sediul în str. D. nr. 58, judeţul Teleorman a chemat în judecată pe SC “E.” Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice cu sediul în Alexandria str. V. nr. 43-47 pentru a se revizui sentinţa civilă nr. 1029/10 septembrie 2001 a Tribunalului Teleorman, pronunţată în dosarul cu nr. 2640/2001 al aceluiaşi tribunal.

în motivarea cererii arată că prin sentinţa amintită a fost admisă cererea formulată de Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice şi s-a dispus anularea ca netemeinică şi nelegală a dispoziţiei nr. 251/29.05.2000 emisă de primarul municipiului Roşiorii de Vede, dispoziţie ce a fost emisă în executarea hotărârii nr. 32/29 mai 2001 a Consiliului Local Roşiorii de Vede, hotărâre care prin decizia civilă nr. 192/18 octombrie 2001 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia Administrativ a fost menţinută, sentinţa civilă nr. 831/CA/02.07.2001 a Tribunalului Teleorman fiind desfiinţată.
Faţă de această situaţie survenită ulterior, sentinţa civilă nr. 1029 din 10 septembrie 2001 nu mai poate fi menţinută, motiv pentru care solicită admiterea cererii de revizuire formulată şi schimbarea în totalitate a sentinţei amintite, în sensul respingerii acţiunii Sucursalei de distribuţie a energiei electrice Alexandria.

în cererea de revizuire formulată de Primăria Roşiorii de Vede, a formulat întâmpinare SC “E.” SA – Exploatarea de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Alexandria, invocând excepţia de tardivitate a formulării acestei cereri.

în susţinerea excepţiei, se invocă faptul că decizia Curţii de Apel Bucureşti nr. 192 a ifost pronunţată la data de 18 octombrie 2001, iar cererea de revizuire a sentinţei civile nr. 1029/CA/2001 a Tribunalului Teleorman a fost formulată la data de 26.02.2002, peste termenul de o lună prevăzut de art. 324 pct. 4 C. pr. civ.

Pe fond, se susţine că sentinţa civilă nr. 1029/CA/2001 a Tribunalului Teleorman este definitivă şi irevocabilă, se solicită respingerea cererii de revizuire formulată.

Tribunalul, analizând actele dosarului, constată că cererea de revizuire a sentinţei civile nr. 1029/CA/2001 a Tribunalului Teleorman este în termen formulată, intimata nefăcând dovada la ce dată a luat cunoştinţă revizuenta de această sentinţă, pentru ca de la această dată să înceapă să curgă termenul de 1 lună prevăzut de dispoziţiile art. 324 pct. 4 C. pr. civ.

Prin sentinţa civilă nr. 1049/2002 pronunţată de Tribunalul Teleorman -Secţia civilă s-a încuviinţat cererea de revizuire, întemeiată pe dispoziţiile art. 322 pct. 5 C. pr. civ. împotriva sentinţei civile nr. 1029/10.09.2001 pronunţată de Tribunalul Teleorman în dosarul nr. 2640/CA pe care o schimbă, în sensul că respinge ca nefondată acţiunea formulată de reclamanta Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Alexandria.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa a apreciat că pe fond cererea de revizuire este întemeiată, fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 322 pct. 5 C. pr. civ. în raport de decizia civilă nr. 192/18 octombrie 2001 a Curţii de Apel Bucureşti.

împotriva acestei sentinţe a declarat recurs, în termen legal motivat, “E.” Oltenia SA.

Recursul a fost înregistrat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti – Secţia contencios administrativ sub nr. 991/2002.

Se invocă următoarele motive de recurs:

Primul motiv vizează aprecierea greşită a instanţei de fond în ceea ce priveşte introducerea în termen a cererii de revizuire.

Al doilea motiv de recurs priveşte faptul că legalitatea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Roşiorii de Vede nr. 32/29.03.2001 nu presupune în mod obligatoriu şi legalitatea dispoziţiei primarului emisă în temeiul acesteia.
La dosar, intimata Primăria Municipiului Roşiorii de Vede a formulat întâmpinare solicitând respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea sentinţei de fond ca legală şi temeinică.

Analizând recursul declarat în raport de motivele invocate, Curtea urmează a-l aprecia ca nefondat pentru următoarele considerente:

Primul motiv de recurs privind tardivitatea formulării cererii de revizuire este nefondat.

Conform art. 324 al. 4 C. pr. civ. termenul de o lună începe să curgă pentru parte din ziua când a luat la cunoştinţă de hotărârea definitivă sau modificată pe care s-a întemeiat hotărârea a cărei revizuire se cere.

Pentru revizuentă termenul de o lună nu a început să curgă de la data pronunţării deciziei Curţii de Apel Bucureşti -18 octombrie 2001, revizuenta, pe excepţie, nefăcând dovada luării la cunoştinţă.

Al doilea motiv de recurs este nefondat, deoarece legalitatea unei hotărâri emisă de Consiliul Local al Municipiului Roşiorii de Vede stabilită pe cale judecătorească, determină şi legalitatea dispoziţiei primarului emisă în temeiul acesteia.

Ţinând cont că în cauză s-a pronunţat decizia nr. 192/18 octombrie 2001 ca Curţii de Apel Bucureşti, în mod legal, instanţa de fond a apreciat că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 322 pct. 5 C. pr. civ. şi a admis cererea de revizuire, pronunţând o soluţie legală şi temeinică.

Faţă de considerentele expuse mai sus, instanţa, în baza art. 312 C. pr. civ., va respinge recursul ca nefondat astfel cum a fost formulat. (Judecator Georgeta Leti)

(Secţia Contencios Administrativ, decizia civilă nr. 372/2002)