DISPOZIŢIE A PRIMARULUI GENERAL. DELEGAREA ŞEFULUI DEPARTAMENULUI JURIDIC DIN CADRUL PRIMĂRIEI SĂ-L REPREZINTE ÎN JUSTITIE PE PRIMARUL GENERAL. NELEGALITATE


Dispoziţia prin care Primarul General îl delegă, cu caracter general, pe Şeful Departamentului Juridic din cadrul Primăriei să-l reprezinte în justiţie este nelegală, întrucât, potrivit Legii nr. 61/1991, atunci în vigoare, primarul exercită drepturile şi asigură îndeplinirea obligaţiilor ce revin comunei sau oraşului în calitate de persoană juridică. Această atribuţie, care include şi drepturile şi obligaţiile procesuale, poate fi exercitată numai de primar.

Desigur, primarul poate fi reprezentat în baza unui mandat special, care se referă la un anumit dosar, cu respectarea regulilor privind reprezentarea din dreptul procesual civil.
Prin acţiunea înregistrată la 29.11.2000, reclamantul C.N.-C.P. a chemat în judecată Primarul General al Municipiului Bucureşti, solicitând anularea Dispoziţiei nr. 1758 din 29.11.1999 emisă de pârât.

în motivarea acţiunii, reclamantul arată că prin dispoziţia menţionată, Şeful departamentului juridic – dl. R.D. a fost împuternicit să declare şi să motiveze recursul împotriva deciziei civile nr. 255/1.02.2000 a Tribunalului Bucureşti – Secţia a lll-a Civilă, prin care i s-a admis acţiunea având ca obiect revendicarea imobilului proprietatea familiei sale.

Se susţine că în mod nelegal, faţă de dispoziţiile art. 46 din Legea nr. 69/ 1991, prin dispoziţia 1758/1999 primarul şi-a delegat, cu caracter general, atribuţia de reprezentare în justiţie a oraşului.

Alăturat acţiunii s-au depus în copie adresa nr. L8664/3 noiembrie 2000 a P.M.B. către reclamant, reclamaţie administrativă prealabilă, motivele de recurs depuse în dosarul civil 6090/1999, sentinţa civilă 506/1999 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia Contencios Administrativ – definitivă şi irevocabilă, prin care a fost anulată ca nelegală o dispoziţie cu un conţinut identic.

La solicitarea instantei, pârâtul a depus la dosar Dispoziţia 1758/ 29.11.1999.

Analizând actele dosarului, instanţa reţine în fapt că, prin dispoziţia atacată, Primarul General al Capitalei l-a împuternicit pe Şeful Departamentului juridic ca “în numele şi pentru Primarul General al Capitalei” să semneze căile ordinare de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti, interogatoriile şi răspunsurile la interogatorii, căile extraordinare de atac, orice alte acte de procedură sunt necesare pentru buna conducere a proceselor în care municipalitatea este parte.

în baza acestei dispoziţii, Şeful Departamentului Juridic a declarat recurs împotriva deciziei prin care s-a respins apelul împotriva sentinţei de admitere a acţiunii în revendicarea unui imobil, acţiune intentată de reclamantul C.N.-C.P.

în drept, potrivit art. 44 lit. f din Legea nr. 69/1991 republicată primarul exercită drepturile şi asigură îndeplinirea obligaţiilor ce revin comunei sau oraşului în calitate de persoană juridică; în această categorie de atribuţii sunt incluse drepturile şi obligaţiile procesuale.

în art. 46 se precizează că primarul deleagă viceprimarilor, prin dispoziţie, exercitarea unora dintre atribuţiile ce îi revin potrivit art. 44, dar cu excepţia celor prevăzute la lit. a-g, i, j, i, m şi p.

Folosind metoda de interpretare teleologică (ce are în vedere scopul normei juridice), instanţa constată că legiuitorul exceptat de la delegare o serie de atribuţii având în vedere importanţa lor. Prin urmare, dacă ele nu pot fi delegate viceprimarului, cu atât mai puţin ar putea fi delegatele funcţionarilor primăriei.
Prin dispoziţia atacată, primarul a delegat în totalitate atribuţia de reprezentare în justiţie Şefului Departamentului Juridic, creând astfel posibilitatea exercitării unor drepturi sau obligaţii procesuale de către o persoană care, potrivit legii, nu are această atribuţie. Art. 42 (2) precizează că primarul reprezintă comuna sau oraşul în justiţie.

Desigur, primarul poate să fie reprezentat, la rândul său, în baza unui mandat care se referă la un anume dosar, cu respectarea regulilor referitoare la reprezentare din dreptul procesual civil.

în consecinţă, în baza art. 1 din Legea nr. 29/1990, reţinând că reclamantul a fost vătămat în drepturile şi interesele sale legitime prin exercitarea în condiţii nelegale a unui recurs, instanţa va admite acţiunea, anulând dispoziţia atacată.(Judecator Carmen Frumuselu)

(Secţia Contencios Administrativ, sentinţa civilă nr. 3/2001)