Drept comercial. Procedura specială a emiterii ordonanţei de plată – OUG 119/2007. Contract de achiziţii publice.Competenţa materială a instanţei. ContracteCompetenţă materială


În motivarea actiunii reclamanta a aratat ca la data de 27.07.2009 între parti a fost încheiat contractul de prestari servicii nr. 3503/27.07.2009, având ca obiect elaborarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie, studiul de fezabilitate aferent lucrarilor de extindere si analiza cost –beneficiu pentru proiectul „Consolidare, reabilitare si extinderea Scolii cu Clasele I-VIII (cladirea B ) din comuna Y, jud. Calarasi”.

A mai mentionat ca urmare a derularii susmentionatului contract reclamanta creditoare si-a îndeplinit obligatiile contractuale primind o plata initiala în avans de 5000 lei, iar pentru diferenta de 73.936,93 RON a emis factura fiscala seria CDP RO nr. 201/2010 din data de 08.01.2010.

Neplata acestei sume restante a avut ca efect si acumularea de penalitati în cuantum de 13.678,33 lei calculate pâna la data introducerii cererii.

Mai arata creditoarea ca desi a facut demersuri pentru recuperarea creantei, debitorul, desi recunoaste debitul, nu l-a achitat pâna în prezent iar obligatia de plata are caracter cert, lichid si exigibil.

În dovedirea cererii sale a înteles sa se foloseasca de proba cu înscrisuri, depunând în acest sens la dosarul cauzei contractul de prestari servicii nr. 3503/27.07.2009, adresa nr. 1122/13.04.2010, proces verbal de conciliere, adresa debitoarei nr. 1176/8.04.2010 copia facturii fiscale seria CDP RO 201/2010.

Actiunea este motivata în drept pe dispozitiile art. 82, art. 274 C.proc.civila si pe dispozitiile OUG nr. 119/2007 cu modificarile si completarile ulterioare.

Pârâta a formulat întâmpinare prin care solicita declinarea competentei de solutionare a cauzei catre Tribunalul Calarasi, iar în subsidiar respingerea actiunii ca neîntemeiata, nefiind îndeplinite conditiile art. 2 alin. 1 raportate la art. 9 din OUG nr. 119/2007.

Analizând exceptia necompetentei materiale a instantei invocata de pârâta debitoare, instanta are în vedere urmatoarele: fata de temeiul de drept invocat de debitoarea-pârâta, art. 5 alin. 3 din OUG nr. 119/2007, acesta a fost abrogat la data 2.07.2010 prin intrarea în vigoare a OUG nr. 76/2010 . Acest ultim act normativ aduce modificari însa si OG nr. 34/2006 privind achizitiile publice. Astfel, prin art. 286 alin (1^1) din OG nr. 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare, ,,procesele si cererile privind executarea , nulitatea, anularea, rezolutiunea, rezilierea sau denuntarea unilaterala a contractelor de achizitie publica se solutioneaza în prima instanta de catre sectia comerciala a tribunalului în circumscriptia caruia se afla sediul autoritatii contractante.”

Cum la baza cererii de chemare în judecata se afla un contract de prestari servicii încheiat în temeiul OG nr. 34/2006, iar pentru solutionarea fondului litigiului instanta competenta material si teritorial este Tribunalul Calarasi , conform dispozitiilor art. 158 din C.p.c. si prevederilor art. 5 alin. 1 si alin. 4 din OUG nr. 119/2007 cu completarile si modificarile ulterioare, instanta urmeaza a admite exceptia invocata si a declina cauza spre competenta solutionare în favoarea Tribunalului Calarasi.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei Calarasi invocata de debitoarea Consiliul Local Y în contradictoriu cu creditoarea SC X SRL.

În temeiul art. 5 alin. (4) din OUG nr. 119/2007 raportat la art. 286 alin (1^1) din OUG nr. 34/2006 si art. 158 C.p.civ. declina competenta de solutionare a cauzei în favoarea Tribunalului Calarasi.

Cu drept de recurs în 5 zile de la pronuntare.

Pronuntata în sedinta publica din 8.10.2010