DREPT DE PROPRIETATE PUBLICĂ. BUNURI CARE FAC PARTE DIN DOMENIUL PUBLIC. REGIM JURIDIC


Bunurile care fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile.

Dreptul de proprietate publică încetează dacă bunul a pierit ori a fost trecut în domeniul privat.

Prin acţiunea înregistrată la data de 14.03.2001, Prefectul Municipiului Bucureşti a solicitat anularea hotărârii nr. 20/2001 a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

în motivarea acţiunii s-a arătat că, prin Hotărârea nr. 20/2001, C.G.M.B. a aprobat planul urbanistic de detaliu pentru executarea unei construcţii definitive, pe teren aflat în domeniul public al Municipiului Bucureşti, încălcându-se prevederile art. 8 şi art. 82 din Legea rir. 69/1991.

La dosar s-au depus copia plângerii, cu care se face dovada îndeplinirii procedurii prealabile prevăzute de art. 5 alin.1 din Legea nr. 29/1990, copia Hotărârii nr. 20/2001, anexa 1, expunerea de motive şi un raport întocmit de Departamentul de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.

Din analiza probelor dosarului, Curtea a reţinut că Hotărârea nr. 20/2001 a C.G.M.B. este nelegală, motiv pentru care se va dispune anularea acesteia.

Astfel, prin acest act administrativ s-a aprobat planul urbanistic de detaliu pentru o construcţie definitivă, edificată pe teren aflat în domeniul public al municipiului Bucureşti, de către persoane private.

Hotărârea încalcă, în primul rând, art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.

Potrivit acestei dispoziţii legale, dreptul de proprietate publică încetează dacă bunul a pierit ori a fost trecut în domeniul privat. Pct. 2 al acestui articol prevede şi modalitatea în care se face trecerea din domeniul public în cel privat.

S-au încălcat, totodată, şi dispoziţiile art. 80 şi 82 din Legea nr. 69/1991, potrivit cărora bunurile au o destinaţie specială reglementată de lege, fiind afectate unei utilităţi publice, şi sunt de uz sau interes public. Potrivit art. 82 din Legea nr. 69/1991, bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile. Aceeaşi prevedere legală există şi în art. 11 din Legea nr. 213/1998, care, de asemenea, a fost încălcată.

Notă: Hotărârea a devenit irevocabilă prin respingerea recursului, conform deciziei nr. 300/2002 a Curţii Supreme de Justiţie – Secţia de Contencios Administrativ. (Judecator Apostol Filofteia)

(Sectia Administrativ, sentinţa civilă nr. 399/2001)