Exceptia de neconstitutionalitate, inadmisibilitatea cererii. Constituţionalitate


Vânzarea bunurilor falitului prin licitatie. Descalificarea unui ofertant. Caracterul Regulamentului de vânzare la licitatie.

– Legea nr.85/2006, art.21, art.116 alin.2

Concordanta unor dispozitii succesive ale unei legi, unele cu altele si drepturile pe care le genereaza fiecare dintre aceste dispozitii nu reprezinta, in opinia Curtii, justificarea exacta a modalitatii in care art. 21 din Legea nr.85/2006 aduce incalcari ale legii fundamentale din perspectiva egalitatii in fata legii.

Din reglementarea art. 116 alin. 2 din Legea nr.85/2006, metoda de vanzare a bunurilor falitului va fi propusa de lichidator adunarii generale impreuna cu regulamentul de vanzare corepunzator metodei pentru care se opteaza. In cazul vanzarii la licitatie, metoda de vanzare este compatibila cu prezentarea bunului in caietul de sarcini si elaborarea regulamentului cuprinzând instructiunile de desfasurare a licitatiei. O data aprobat in adunarea creditorilor regulamentul devine, pentru procedura de insolventa a acelui debitor, o regula de procedura cu putere obligatorie, reprezentand si pentru ofertanti – ca participanti incidentali la procedura – o obligatie de conformare la niste reguli agreate de creditori.

Din reglementarea art. 116 alin. 2 din Legea nr.85/2006, metoda de vanzare a bunurilor falitului va fi propusa de lichidator adunarii generale impreuna cu regulamentul de vanzare corepunzator metodei pentru care se opteaza. In cazul vanzarii la licitatie, metoda de vanzare este compatibila cu prezentarea bunului in caietul de sarcini si elaborarea regulamentului cuprinzând instructiunile de desfasurare a licitatiei. O data aprobat in adunarea creditorilor regulamentul devine, pentru procedura de insolventa a acelui debitor, o regula de procedura cu putere obligatorie, reprezentand si pentru ofertanti – ca participanti incidentali la procedura – o obligatie de conformare la niste reguli agreate de creditori.

(CURTEA DE APEL BUCURESTI – SECTIA A VI-A COMERCIALA,

DECIZIA COMERCIALA NR.273 din 15.02.2011)

Deliberând asupra recursurilor cu care a fost învestita, constata urmatoarele:

1. Prin încheierea din 10.09.2010, pronuntata de judecatorul sindic în dosarul nr.39875/3/2009, s-a constatat inadmisibilitatea cererii de sesizare a Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate invocata de SC ERED SRL având ca obiect prevederile art.21 din Legea nr.85/2006 si s-a respins, în consecinta, cererea de sesizare a contenciosului constitutional.

Pentru a hotarî astfel, judecatorul sindic a avut în vedere dispozitiile art.29 din Legea nr.47/1992 si a constatat ca aspectele conditionale impuse de acest text de lege nu sunt îndeplinite în cauza.

Mai precis, instanta a considerat ca dispozitia legala criticata nu are legatura cu cauza, cauza care are drept obiect contestatia formulata de SC ERED SRL împotriva procedurii de vânzare la licitatie a activelor debitoarei MLS P O, respectiv procesul-verbal nr. 4069 din 18.10.2010 privind analiza documentelor de înscriere la licitatie ale contestatoarei si procesul-verbal de solutionare a contestatiei nr. 7424 din 21.06.2010.

În masura în care art. 21 din stabileste care este continutul raportului lunar al administratorului judiciar si faptul ca acest raport poate fi contestat de catre creditori sau orice persoana interesata, se refera la o categorie de acte ale procedurii, iar actiunea promovata este întemeiata pe dispozitiile art. 11 alin. 1 lit. i din Legea nr. 85/2006, dispozitia criticata nu are legatura cu cauza.

Dincolo de aceste aspecte, autorul exceptiei nu a indicat care sunt incompatibilitatile cu legea fundamentala a României, ci doar s-a rezumat la imposibilitatea tertilor, ca persoane interesate, de a contesta hotarârile comitetului creditorilor, aspecte de fapt care nu se identifica sub incidenta art. 21 din Legea nr. 85/2006.

Instanta a mai observat si ca autorul exceptiei reclama inexistenta, în cuprinsul normei criticate, a unei prevederi care sa reglementeze dreptul tertilor de a actiona, în timp ce art. 29 alin. 1 din Legea nr. 47/1992 impune cerinta ca obiectul exceptiei sa-l reprezinte textele legale în vigoare de lege lata si nu omisiuni ale legii.

Împotriva acestei hotarâri a declarat recurs SC ERED SRL, solicitând modificarea în tot a hotarârii atacate, în sensul admiterii cererii E. de sesizare a Curtii Constitutionale si suspendarea judecarii litigiului pâna la pronuntarea asupra chestiunii prejudiciale.

În motivarea recursului recurenta a aratat ca la 17.06.2010 a achizitionat caietul de sarcini privind vânzarea activelor din patrimoniul SC MLS P O SRL si Regulamentul cuprinzând instructiunile de desfasurare a licitatiei pentru licitatia organizata de Casa de Insolventa Transilvania în 18.06.2010.

La aceeasi data recurenta s-a înscris la licitatie subscriind documentatia de participare, în rezolutia de primire lichidatorul facând mentiunea primirii tuturor documentelor prevazute de regulament.

Desi la 18.06.2010 E. s-a prezentat la sediul lichidatorului pentru a participa la licitatie, potrivit procesului-verbal din acea data, a fost descalificata pentru doua motive, respectiv: nedepunerea anumitor documente în forma ceruta de regulament – în copie legalizata -, ci doar în copie certificata pentru conformitate cu originalul si lipsa dovezii aprobarii de catre AGA SC ERED SRL a mandatului special acordat mandatarului de catre administratorul societatii.

E. si-a exprimat opozitia asupra motivelor de descalificare si, în temeiul art. 2.7 din Regulamentul cuprinzând instructiunile de desfasurare a licitatiei a formulat contestatie împotriva procesului-verbal din 18.06.2010 prin care a fost respinsa la licitatie, dar si împotriva procesului-verbal din 21.06.2010, prin care contestatia sa a fost respinsa.

În procedura solutionarii acestor contestatii contestatoarea a invocat exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 din Legea nr.85/2006 în raport cu dispozitiile art. 16 din Constitutie.

Astfel, s-a aratat ca dispozitiile art. 21 din Legea nr.85/2006 cuprind o procedura de contestare a masurilor administratorului/lichidatorului în procedura insolventei, mecanism recunoscut debitorului, administratorului special si tertilor interesati. Pe lânga acest mecanism dificil de verificare, aceste dispozitii vin în contradictie cu art. 17 din Legea nr. 85/2006, care stabilesc, între alte atributii ale comitetului creditorilor, si pe aceea de a întocmi rapoarte cu privire la masurile administratorului/lichidatorului, rapoarte pe care sa le prezinte adunarii creditorilor. Or, prin dispozitia art. 21 din Legea nr. 85/2006, se instituie o veritabila între persoanele interesate sa supuna verificarii masurile luate de administratorul judiciar sau de catre lichidator, în sensul ca, cei care nu sunt creditori nu vor putea sa conteste în adunarea creditorilor masurile întreprinse de comitetul creditorilor.

Implicit, aceasta are semnificatia faptului ca se interzice accesul unei persoane interesate în procedura de insolventa de a beneficia de controlul exercitat de adunarea creditorilor, în ciuda faptului ca actul contestat apartine nu doar administratorului judiciar, ci si comitetului creditorilor.

Greseala instantei în modalitatea de solutionare a cererii a fost aceea ca a ignorat dispozitiile art. 29 alin. 1-5 din Legea nr. 47/1992, în masura în care analiza sa s-a extins peste limita competentei recunoscute de lege.

Exceptia ridicata a avut legatura cu cauza si vizeaza aspecte asupra carora Curtea Constitutionala nu s-a mai pronuntat, fiind admisibila, astfel încât prima instanta avea obligatia de a proceda la sesizarea Curtii Constitutionale.

Împotriva acestui recurs SC UTB SA a formulat întâmpinare, solicitând respingerea recursului ca nefondat, cu argumentul ca solutia primei instante este legala si temeinica si ca, dispozitia suspendarii judecatii procesului în care s-a invocat exceptia, pâna la solutionarea chestiunii prejudiciale, nu mai este în vigoare.

A invocat exceptia tardivitatii recursului, solutionata de catre instanta in sensul respingerii, prin incheiere premargatoare interlocutory.

De asemenea CIT SPRL, în calitate de lichidator al debitoarei SC MLS P O SRL, a solicitat respingerea recursului ca nefondat, reiterând argumentele redate de prima instanta.

Curtea considera recursul nefondat si il va respinge.

Pentru ca exceptia de neconstitutionalitate ridicata în fata instantelor judecatoresti sa duca la sesizarea Curtii Constitutionale trebuie ca aceasta sa priveasca dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonanta în vigoare, care are legatura cu solutionarea cauzei.

Or, Curtea observa ca exceptia vizeaza art. 21 din Legea nr.85/2006, in integralitatea sa, aratand, in esenta ca dipozitiile legii ar putea avea incidenta in contestatia sa impotriva procesului-verbal nr.4069 din 18.06.2010 si a procesului-verbal nr.7424 din 21.06.2010, cu privire la modalitatea gresita si nelegala in care Euromall a fost inlaturata din procedura de licitatie privind activele SC MLS P O SRL.

De asemenea, instanta de recurs observa ca desi critica de constitutionalitate este raportata la dispozitiile art. 16 din Constitutia Romaniei privind egalitatea in fata legii, argumentarea incalcarilor legii fundamentale este explicata prin lipsa concordantei intre art. 17 si art. 21 din Legea nr.85/2006.

Autoarea exceptiei subliniaza ca, in timp ce art. 21 permite tertilor interesati contestarea masurilor lichidatorului, aceasta posibilitate nu este, in esenta, recunoscuta tertilor interesati – cum este cazul E. -, in privinta actelor comitetului creditorilor.

Or, concordanta unor dispozitii succesive ale unei legi, unele cu altele si drepturile pe care le genereaza fiecare dintre aceste dispozitii nu reprezinta, in opinia Curtii, justificarea exacta a modalitatii in care art. 21 din Legea nr.85/2006 aduce incalcari ale legii fundamentale din perspectiva egalitatii in fata legii.

Daca incalcarea art. 16 CR este explicata de E. din directia in care art. 17 din Legea nr.85/2006 nu cuprinde aceleasi drepturi pentru tertii intersati pe care le contine art. 21 din legea insolventei, instanta de recurs arata ca:

– exceptia nu intruneste o prima conditie de admisibilitate, deoarece scopul controlului de constitutionalitate nu este acela de a “remedia” anumite omisiuni ale legii. Astfel, instanta de recurs confirma rationamentul primei instante care a aratat ca obiectul exceptiei trebuie sa il reprezinte, potrivit art. 29 alin. 1 din Legea nr. 47/1992, o dispozitie legala in vigoare si observatia ca, in realitate E. critica inexistenta unei dispozitii legale favorabile partii ca tert in comparatie cu creditorii;

– exceptia reclama, de fapt, o insuficienta a art. 17, din punctul de vedere al autorului sau, desi obiectul sau explicit, asa cum sesizeaza partea este art. 21 din Legea nr.85/2006;

– exceptia nu este motivata, in masura in care nu explica coerent situatia de inegalitate in fata legii generata de aplicarea art. 21 din Legea nr.85/2006 cu privire la campul sau de reglementare.

– exceptia nu are legatura cu cauza (litigiul care are ca obiect contestatia Euromall impotriva procedurii de vanzare a activelor SC MLS P O SRL, respectiv, masurile prin care partea a fost descalificata in procedura de licitatie), in masura in care pune in discutie nulitatea unor acte care nu apartin lichidatorului, si astfel, art. 21 din Legea nr.85/2006, chiar invocat ca temei de drept, nu poate fundamenta solutia judecatorului.

In consecinta, Curtea apreciaza ca argumentele prezentate de catre prima instanta cu privire la cererea de sezizare a Curtii Constitutionale sunt fundamentate pe o corecta interpretare si aplicare a legii si reprezinta premisele unei hotarari legale si temeinice, contrar criticilor recurentei, aduse prin acest recurs si care reprezinta o reiterare a considerentelor sale asupra exceptiei.

Circumstantial, Curtea arata ca, in masura constatarii inadmisibilitatii cererii de sesizare a Curtii Constitutionale cu exceptia invocata de catre Euromall, toate aspectele derivate din suspendarea judecarii litigiului initiat de catre contestatoare raman fara suport.

2. Prin sentinta comerciala nr.5394/10.09.2010, pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a VII-a Comerciala în dosar nr.39875/3/2009, judecatorul sindic a respins ca neîntemeiata contestatia formulata de catre SC ERED SRL împotriva procesului-verbal nr.4069 din 18.06.2010, prin care contestatoarea a fost descalificata si a pierdut dreptul de a participa la licitatia organizata pentru valorificarea activelor SC MLS P O SRL si împotriva procesului-verbal nr.7424 din 21.06.2010, prin care a fost respinsa contestatia privind actul descalificarii, precum si împotriva raportului lunar al lichidatorului din 24.06.2010, privind descrierea modului de îndeplinire a atributiilor lichidatorului în procedura de licitatie.

Pentru a decide în acest fel, instanta a retinut urmatoarele:

La 14.05.2010 lichidatorul CIT SPRL a depus la dosar si a comunicat creditorilor raportul privind modalitatea de valorificare a activelor debitoarei, respectiv activul “Tiago Mall”, respectiv prin licitatie publica, competitiva/olandeza, cu strigare.

La 14.05.2010 adunarea creditorilor debitoarei SC MLS P O SRL a aprobat propunerea lichidatorului cu conditia ca datele de organizare a licitatiilor sa fie comunicare membrilor comitetului, iar pretul de pornire sa fie de 35.576.465 Euro + TVA, cu posibilitatea scaderii sale pâna la 85%, respectiv la pretul minim de 30.239.995 Euro + TVA.

Întrucât la licitatia din 03.06.2010 nu au fost ofertanti, o noua licitatie a fost organizata, pentru când caietul de sarcini si Regulamentul cuprinzând instructiunile de desfasurare a licitatiei au fost cumparate de doi ofertanti, SC ERED SRL si SC SCH SRL.

Potrivit art. II.2 din Regulamentul cuprinzând instructiunile de desfasurare a licitatiei, admiterea la licitatie era conditionata de depunerea documentelor si dovada achitarii caietului de sarcini, asa cum sunt aceste conditii prevazute în textul regulamentului.

În urma analizei documentelor depuse de SC ERED SRL s-a constatat ca aceasta nu s-a conformat obligatiilor din art. II.2 din regulament, astfel încât a fost descalificata si a pierdut dreptul de a participa la licitatie.

Contestatia partii a constat în faptul ca a fost incorect descalificata, întrucât i-au fost pretinse acte neprevazute în regulament, iar împrejurarea ca nu a depus copii legalizate, nu este de natura sa duca la o sanctiune atât de drastica, sanctiunea descalificarii neoperând pentru aceasta situatie.

Prima instanta a înlaturat motivele contestatoarei pe argumente de interpretare sistematica a dispozitiilor Regulamentului cuprinzând instructiunile de desfasurare a licitatiei, cu motivarea ca acestea nu sunt norme de recomandare, ci au caracter obligatoriu pentru achizitorii caietului de sarcini.

Întrucât SC ERED SRL a mai sustinut si ca descalificarea este atrasa de nerespectarea conditiilor de fond ale documentatiei, instanta a înlaturat motivul cu mentiunea ca distinctia este o interpretare a partii si nu este justificata si de interpretarea data de catre instanta.

S-a înlaturat sustinerea contestatoarei potrivit careia lichidatorul ar fi trebuit sa acorde partii posibilitatea complinirii viciilor constatate atât cu privire la forma actelor, cât si cu privire la dovada de reprezentare, considerând în primul rând ca nu sunt incidente normele Codului de procedura civila, si în al doilea rând ca decizia de descalificare si verificarea documentatiei nu este în sarcina lichidatorului ci a comisiei de licitatie.

Prin urmare, s-a considerat ca masura descalificarii a fost corecta.

În ce priveste a doua contestatie privind organizarea licitatiei si rezultatul acesteia, în sensul în care SC ERED SRL a apreciat ca licitatia a fost organizata în frauda creditorilor, instanta a înlaturat-o, cu motivarea ca întreaga procedura de evaluare a urmat toate etapele prevazute de lege si de regulament, ca din comis a de licitatie au facut parte membri ai comitetului creditorilor, astfel încât a fost asigurata legalitatea, previzibilitatea si transparenta procedurii. Chiar rezultatul licitatiei a fost prezentat comitetului creditorilor si adunarii creditorilor prin raportul publicat în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr.5114/2010 si nici o contestatie nu a fost formulata de catre debitor, creditori si alte persoane, cu exceptia contestatoarei.

Întrucât instanta a apreciat ca întreaga procedura de desfasurare a licitatiei s-a conformat legii si vointei creditorilor, instanta a respins atât contestatia cu privire la organizarea licitatiei si procesul-verbal întocmit în urma acesteia, cât si contestatia cu privire la raportul privind desfasurarea procedurii.

Împotriva acestei hotarâri a declarat recurs SC ERED SRL, solicitând admiterea recursului si, prin rejudecare, constatarea nulitatii procesului-verbal nr.4069 din 18.06.2010, a procesului-verbal nr.7424 din 21.06.2010, constatarea nulitatii raportului de activitate privind descrierea modului de îndeplinire a atributiilor pentru debitorul SC MLS P O SRL, precum si anularea procesului-verbal de adjudecare din 18.08.2010, cu consecinta obligarii lichidatorului la reluarea întregii proceduri de licitatie.

Dupa expunerea situatiei de fapt într-o suita cronologica a actelor, recurenta a aratat ca sentinta atacata este lipsita de temei legal si data cu încalcarea sa aplicarea gresita a legii deoarece, instanta de fond a înlaturat în mod gresit argumentele contestatoarei.

S-a aratat ca, nedepunerea documentelor enumerate de art.II.2 din Regulamentul cuprinzând instructiunile de desfasurare a licitatiei în original sau copie legalizata nu este prevazuta sub sanctiunea descalificarii si ca, potrivit art.II.3, depunerea si analiza documentelor va fi realizata de comisia de licitatie, iar ofertantii care depun documentele care nu contin datele cerute de organizator, vor fi descalificati, reglementare care duce în mod evident la interpretarea ca, descalificarea intervine pentru neîndeplinirea conditiilor de fond ale documentelor. De altfel, la primirea documentatiei, CIT SPRL a aplicat rezolutia nr.240/17.06.2010 prin care a mentionat declaratia de acceptare a contestatoarei si faptul ca documentele au fost depuse potrivit regulamentului.

În ce priveste nedepunerea hotarârii AGA de aprobare a mandatului de reprezentare a SC ERED SRL în procedura de licitatie, recurenta a aratat ca acest documente nu este solicitat potrivit regulamentului, astfel încât motivarea descalificarii pe acest argument este nelegala. Totusi, chiar si în acest caz, lichidatorul trebuia sa procedeze potrivit art.161 Cod procedura civila.

În consecinta, nu doar procedura descalificarii, dar si hotarârea data cu privire la contestatia SC ERED SRL în privinta descalificarii sale, sunt acte nelegale.

Astfel, procesul-verbal nr.4069 din 18.06.2010 contine acte prin c are lichidatorul încalca principii care guverneaza în genere procedura insolventei, hotarând descalificarea ofertantului E. pentru motive fictive si acordarea unei dispozitii de favoare altui ofertant.

În ce priveste hotarârea instantei, se arata ca aceasta a înlaturat gresit argumentele prezentate de contestatoare, hotarând respingerea contestatiei si în privinta actelor subsecvente, respectiv raportul de activitate al lichidatorului cu privire la îndeplinirea atributiilor pentru debitoarea SC MLS P O SRL, dar si în privinta procesului-verbal de adjudecare.

Recurenta a mentionat ca în ciuda tuturor contestatiilor formulate si a încalcarilor învederate, SC SCH SRL cu concursul SC UTB SA si al debitoarei au determinat excluderea sa de la licitatie.

Astfel, dispozitiile art.116 din Regulamentul cuprinzând instructiunile de desfasurare a licitatiei stabilesc în mod clar etapele transferului de proprietate în privinta activelor debitoarei. Comisia de licitatie stabileste termenul de plata al pretului de adjudecare, iar abia dupa consemnarea acestuia se elibereaza adjudecatarului procesul-verbal si se încheie contractul de vânzare-cumparare. Manevrele frauduloase ale participantilor la licitatie se fac vizibile prin aceea ca între SC MLS P O SRL si SC SCH SRL contractul de vânzare-cumparare a fost încheiat la 24.06.2010, înainte de plata pretului de adjudecare, deci înaintea transferului de proprietate. Circumstantial, SC ERED SRL a învederat ca ar fi oferit în cadrul licitatiei un pret mai mare cu 1.500.000 Euro decât pretul platit de catre celalalt ofertant.

S-a ajuns, in opinia recurentei, la ocolirea principiului care sta la baza vânzarii la licitatie, acela de competitivitate si transparenta si, în esenta, prin vinderea la un pret mai mic s-au fraudat interesele creditorilor.

Împotriva acestui recurs SC UTB SA a formulat întâmpinare, invocând exceptia nulitatii recursului si a inadmisibilitatii contestatiilor promovate de SC ERED SRL.

S-a aratat ca recurenta nu are interesul sa invoce principiul maximizarii averii debitorului deoarece nu are calitatea de creditor, dar si ca masurile contestate sunt ale comisiei de licitatie si nu sunt acte ale lichidatorului sau ale comitetului creditorilor sore a putea face obiectul unui proces judiciar.

Pe fond s-a aratat ca, descalificarea SC ERED SRL din dreptul de a participa la procedura a fost corecta, în masura în care normele Regulamentului cuprinzând instructiunile de desfasurare a licitatiei nu sunt norme de recomandare, ci imperative, având caracter obligatoriu pentru parti.

Forma actelor cerute de regulament nu a fost respectata de catre ofertant, or, neîndeplinirea formei ad validitatem atrage de la sine nulitatea actului, asa cum nici lipsa dovezii de reprezentant nu a fost complinita.

Exceptiile procesuale au fost solutionate interlocutoriu în sensul respingerii, iar în ce priveste chestiunea inadmisibilitatii contestatiilor, Curtea a apreciat ca aceasta se integreaza apararilor împotriva recursului.

De asemenea, Casa de Insolventa Transilvania SPRL a formulat întâmpinare, solicitând respingerea recursului ca neîntemeiat.

Si acest recurs este nefondat si a fost respins.

Curtea observa ca recurenta explica motivul generic de recurs intemeiat pe dispozitiile art. 304 pct. 9 cod procedura civila din pespectiva a patru aspecte disctincte pe care si instanta de recurs le va aborda separat.

Primul vizeaza ca nedepunerea hotararii AGA a SC MLS Proiect Oradea SRL cu privire la acordarea mandatului de reprezentare a ofertanului.

In opinia recurentei, acest document nu era cerut potrivit art. II.2 din Regulamentul cuprinzând instructiunile de desfasurare a licitatiei, a carui specificare se limita la “imputernicire acordata persoanei care reprezinta ofertantul”.

Curtea arata ca pentru a putea reprezenta, imputernicirea sau dovada de reprezentare trebuie sa emane de la ofertant, SC Euromall Real Estate Developer SRL ca mandant. Cum reprezentarea societatii comerciale se realizeaza de lege lata, prin administrator, atunci cand reprezentantul este o terta persoana, imputernicierea trebuie sa fie manifesta in formula generala a mandatului.

In cauza, reprezentantul legal a mandatat un tert pentru participarea la licitatie, adica pentru a angaja in numele societatii un act de dispozitie, dar limitele acestui mandat nu puteau depasi limita puterii administratorului in ce priveste angajarea acestor operatiuni pentru societate.

Or, potrivit art. 197 alin. 3 raportat la art. 77 din Legea nr. 31/1990 limitele mandatului administratorului si caracterul sau cesibil trebuie dovedite tertilor cu actul de numire, iar in privinta actelor de dispozitie cu caracter extraordinar, abilitarea de reprezentare trebuie sa fie speciala si sa apartina adunarii gererale.

Prin urmare, depunerea mandatului intre actele pentru participarea la licitatie, presupune verificarea valabilitatii acestui mandat, sens in care Comisia de licitatie a solicitat Euromall sa dovedeasca daca puterea de reprezentare pentru actul de dispozitie in discutie era vointa societatii, vointa exprimata in conditiile unei adunari generale.

In lipsa acestei dovezi Curtea arata ca nu devin incidente dispozitiile art. 161 cod procedura civila, dispozitii care activeaza numai in procesele judiciare, nu si in procedurile extraprocesuale; Codul procedura civila fixeaza un anumt regim al exceptiei in fata instantei si nu in procedurile de licitatie, chiar si daca ele sunt integrate intr-un proces de insolventa.

Urmatoarele aspecte sesizate de catre recurenta pun in discutie problema formei actelor necesare pentru participarea la licitatie, si sanctiunii nerespectarii sale, comparativ cu necondordantele de fond ale acestor acte.

In analiza acestui aspect Curtea va pleca de la problema stabilirii naturii si a gradului de obligativitate al Regulamentul cuprinzând instructiunile de desfasurare a licitatiei pentru participanti, mai exact, daca acestea reprezinta norme de conformare, ori de recomandare.

In consecinta, Regulamentul cuprinzând instructiunile de desfasurare a licitatiei reprezinta reguli conventionale institutionale in cadrul procedurii, obligatorii pentru toti participantii si nu au caracter de recomandare, asa cum considera recurenta.

Mai departe, in cadrul acestor reguli obligatorii, potrivit art. II.2 rin regulament, ofertantul avea obligatia depunerii documentelor de participare in original sau copie legalizata, iar art. II.3 stabilea ca ofertantii care depun documente care nu contin datale cerute de organizator vor fi descalificati la deschiderea licitatiei.

Toate partile in cauza recunosc ca SC Euromall Real Estate Developer SRL a depus o parte a documentelor in forma neconforma regulamentului, anume, doar in copie certificata pentru conformitate cu originalul.

Lipsa incheierii de legalizare a copiei documentului se integreaza cererilor organizatorului cu privire la elementele pe care actele trebuie sa le prezinte. Sau, altfel spus, documentele in copie nelegalizata sunt documente care nu contin date cerute de organizator.

Curtea intelege ca recurenta interpreteaza “lipsa datelor” ca fiind specifica doar aspectelor de continut, dar nu considera ca acest punct de vedere este justificat, cu atat mai mult cu cat documentele suscetibile a fi prezentate in copie legalizata ( ca de ex: certificatul de inmatriculare al societatii, cerificatul de atestare fiscala, actul de identitate), sunt documente oficiale si tipizate care nu pun problema unei verificari de continut.

Asa cum s-a aratat, instanta de recurs confirma judecata primei instante care arata ca documentele care nu contin datele cerute de organizator implica atat forma, cat si continutul documentelor de participare, astfel ca sanctiunea descalificarii poate interveni pentru lipsa formei actelor, respectiv lipsa incheierii de legalizare pentru documentele consemnate in copie.

In consecinta, aprecierile primei instante asupra modalitatii in care a solutionat contestatia SC Euromall Real Estate Developer SRL referitoare la procesul-verbal nr.4069 din 18.06.2010 si la procesul-verbal nr.7424 din 21.06.2010 si solutia pronuntata asupra actiunii sunt corecte.

Acest aspect se rasfrange asupra chestiunilor subsecvente legate de legalitatea raportului lichidatorului cu privire la organizarea si desfasurarea licitatiei din 18.06.2010 si a actului de licitatie, procesul-verbal de adjudecare in favoarea SC Shopping Center Holding SRL.

In fine, ultimul aspect de netemeinicie sesizat de recurenta vizeaza vatamarea interesului concursual al creditorilor, derivat din posibilitatea adjudecarii activului de catre Euromall, descalificata, la un pret mai mare cu 1.500.000 euro, cat era in oferta de pret a acestei persoane.

In primul rand, Curtea arata ca aceasta contestatie nu raspunde unui interes personal si direct al contesatorului – aspect sesizat si in aprarile SC Unicredit Tiriac Bank SA.

De aceea, in masura in care rezultatul licitatiei a fost prezentat adunarii creditorilor si comitetului in raportul privind indeplinirea atributiilor lichidatorului legate de procedura licitatiei, iar acest raport nu a fost contestat, intrucat descalificarea Euromall a fost consecinta unor chestiuni formale si nu a mai pus in discutie concursul de oferte de pret, Curtea considera ca motivele invederate de catre contestatoare nu pot sustine temeinicia actiunii promovate, iar pe cale de consecinta, reiterarea sa ca aspect de netemeinie in recurs, nu este fondata.

In toata argumentatia expusa, Curtea confirma rationamentul judecatorului-sindic si modalitatea in care acesta aplicat legea pronuntand hotararea criticata in acest recurs, astfel, a respins cererea Euromall, atat in privinta principalului, cat si in privinta capatului de cerere privind plata cheltuielilor de judecata.