Excepţia de nelegalitate.Act administrativ individual de acordare spor de dispozitiv prevăzut de art. 13 din Legea nr. 38/1999 modificată şi completată. Nelegalitatea actului administrativ Acte ale autorităţilor publice


Prin cererea de chemare în judecata înregistrata la data de 07 februarie 2011 sub nr. 926/87/2011, Prefectul Judetului T. a chemat în judecata pârâtii Primarul comunei B. si P M G, solicitând anularea partiala a Dispozitiei nr. 258/02.07.2010 emisa de primarul comunei B. prin care s-a stabilit diminuarea cuantumului brut al salariului d-lui P.M.G. pe perioada 3 iulie 2010 – 31 decembrie 2010 urmare a aplicarii Legii nr. 118/2010, respectiv partea din dispozitie care priveste acordarea sporului de dispozitiv de 25%.

Aceasta actiune a fost solutionata de Tribunalul Teleorman prin Sentinta civila nr. 227 din data de 25 martie 2011 ,în sensul respingerii ca nefondata.

Împotriva acestei hotarâri a declarat recurs P. J. Teleorman care, în aparare ,la judecata recursului a invocat exceptia de nelegalitate a Dispozitiei nr. 15 din 04.01.2010 emisa de primarul comunei .

Prin încheierea din data de 05 ianuarie 2012, Curtea de Apel Bucuresti, a dispus suspendarea judecarii cauzei si înaintarea dosarului la Tribunalul Teleorman, pentru solutionarea exceptiei de nelegalitate invocata în temeiul art. 4 din Legea nr.554/2004 republicata, cu modificarile ulterioare.

Ca urmare, dosarul s-a înregistrat sub nr.360/87/2012 la data de 01.02.2012 si are ca obiect solutionarea exceptiei de nelegalitate, invocata de reclamantul Prefectul Judetului Teleorman.

În dezvoltarea motivelor exceptiei de nelegalitate, se arata urmatoarele:

Nelegalitatea actului administrativ atacat, consta în faptul ca prin Dispozitia nr. 15 din 04 ianuarie 2010 emisa de primarul comunei ,în salariul de baza al salariatului P M G. ,reîncadrat în functia contractuala de executie- guard, a fost inclus si sporul de dispozitiv în cuantum de 25% din salariul de baza, aratând ca de acest spor beneficiaza personalul militar si civil din cadrul Ministerului Internelor si reformei administrative conf. Legii nr. 138/1999 si OMAI nr. 275/2002 astfel cum a fost modificat si completat prin Ordinul aceluiasi ministru nr. 496/28.07.2003, acte normative care nu sunt aplicabile functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

În ceea ce priveste aparatul de specialitate al primarului, sustine reclamantul ,acesta este compus din functionari publici si personal contractual ale caror drepturi salariale sunt reglementate pentru anul 2010 prin Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, act normativ care nu cuprind dispozitii referitoare la acordarea sporului de dispozitiv.

Referitor la Sentinta civila nr. 2059/30 aprilie 2008 în baza careia pârâtul P M G. a beneficiat de sporul de dispozitiv în procent de 25% ,si care a fost avuta în vedere la stabilirea salariului de baza a acestuia ,arata reclamantul ca nu mai poate constitui temei legal pentru acordarea sporului de dispozitiv si în continuare ,de vreme ce sporurile ce se acorda personalului platit din fonduri publice sunt prevazute în mod expres si limitativ de art. 18,19 si art. 21 din Legea nr. 330/2009 ,iar sporul de dispozitiv nu este prevazut printre acestea.

Cum reglementarile cuprinse în dispozitiile primarilor nu pot contraveni reglementarilor din actele normative de nivel superior, sporul de dispozitiv fiind nelegal introdus în salariul de baza al pârâtului P M G., Dispozitia Primarului comunei B. nr. 15/2010 este nelegala, motiv pentru care reclamantul a solicitat admiterea exceptiei de nelegalitate.

Fata de invocarea acestei exceptii, au fost citate partile, respectiv,Prefectul Judetului T., Primarul comunei B., în calitate de emitent al Dispozitiei atacate pe calea exceptiei de nelegalitate si beneficiarul dispozitiei atacate, numitul P M G.

În cauza, pârâtii nu au formulat întâmpinare ,iar la solicitarea instantei Primarul comunei B. a depus documentatia care a stat la baza emiterii Dispozitiei nr. 15/2010, respectiv; referatul nr. 27/05.01.2010 întocmit de compartimentul financiar din cadrul Primariei B si SC nr. 2059/30.04.2008 a Tribunalului Teleorman,

Tribunalul, analizând actele si lucrarile dosarului, Dispozitia nr. 15/04.01.2010 si documentatia care a stat la baza emiterii acesteia prin prisma motivelor de nelegalitate invocate de reclamantul Prefectul judetului Teleorman si prin prisma prevederilor art.4 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, modificata si republicata, constata ca:

Prin Dispozitia nr. 15 din 04 ianuarie 2010, P. , în baza prevederilor Legii nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice si ale OUG nr. 1/2010, a dispus începând cu data de 01.01.2010 reîncadrarea salariatului P. M. G. în functia contractuala de executie GUARD, salariul de baza lunar fiind stabilit în cuantum de 865 lei.

Potrivit sustinerilor reclamantului ,confirmate de pârâti ,în componenta acestui salariu a intrat sporul de dispozitiv în procent de 25% din salariul de baza, sustinând Primarul comunei B. ca temeiul legal al includerii acestui spor în salariul de baza al numitului P M G., l-a constituit sentinta civila nr. 2059/30.04.2008 a Tribunalului Teleorman.

Astfel ,problema litigioasa este daca functionarilor publici si personalului contractual din cadrul autoritatii administratiei publice locale li se aplica în mod direct sau prin analogie prevederile art. 9.2 din Normele metodologice anexa 1 la Ordinul ministrului internelor nr. 275/2002 astfel cum a fost modificat si completat prin Ordinul ministrului Administratiei si Internelor nr. 496/2003.

Indemnizatia de dispozitiv este reglementata de Legea 138/1999 prin art. 13.

Legea 138/1999 republicata, care reglementeaza salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii, prevede plata unei indemnizatii de dispozitiv lunara de 25% din solda de functie, solda de grad, solda de merit, indemnizatie de comanda si gradatii, respectiv din salariul de baza.

Prevederile acestui act normativ se adreseaza strict unei categorii profesionale care la data intrarii în vigoare a legii privea personalul militar din cadrul M.I, M.A.N, S.R.I, S.P.P si M.J.

În anul 2004 ,structura Ministerului de Interne a suferit modificari în sensul ca a devenit Ministerul Internelor si Administratiei Locale ,prin trecerea în cadrul administratiei locale a unor servicii cum sunt; pasapoartele ,evidenta personalizata, etc. În acest context a fost emis Ordinul MI nr. 496/2003 prin care se specifica faptul ca pentru personalul civil trecut în rândul administratiei publice locale functiile specifice din armata sunt asimilate noilor functii care sunt strict enumerate.

Desi se invoca prev art. 9.2 din ordin potrivit carora indemnizatia de dispozitiv se acorda personalului civil care-si desfasoara activitatea în domeniul administratiei publice ,de fapt Ordinul 496/2003 nu poate extinde sfera de aplicare a legii pe care este chemat sa o aplice ,deoarece adaugarea la lege nu este permisa .

De asemenea ,pct. 31.1 a fost modificat astfel: „Prin personal civil ,în sensul prezentului Ordin ,se întelege functionarii publici si personalul contractual din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor”.

Personalul civil din Ministerul Administratiei si Internelor beneficiaza de drepturile stabilite prin prezenta lege, cu exceptia celui din domeniul administratiei publice care beneficiaza doar de dreptul prev. de art. 13 din lege ,precum si de drepturile prevazute în reglementarile în vigoare aplicabile salariatilor omologi din sectorul bugetar.

În acest context, din succesiunea actelor juridice mai sus expuse ,este evidenta concluzia ca Ordinul 496/2003 este dat în aplicarea dispoz. legii nr. 138/1999 care reglementeaza anumite drepturi salariale pentru personalul civil care îsi desfasoara activitatea în cadrul M.I, M.A.N, S.R.I, S.P.P si M.J.

În urma reorganizarii Ministerului de Interne si a celui al Administratiei Publice în Ministerul Administratiei si Internelor, o astfel de precizare ca cea expusa în Ordinul nr. 496/2003 era necesara a fi prevazuta pe a se dispune cu privire la personalul salarizat în baza Legii 138/1999 dar care îsi desfasoara activitatea în domeniul administratiei publice ,cum ar fi serviciul de eliberare si evidenta a pasapoartelor ,etc.

Aceasta nu însemna ca tot personalul bugetar –functionari publici sau contractuali –care îsi desfasoara activitatea în domeniul administratiei publice ,si care sunt salarizati dupa norme specifice functiei lor,vor beneficia de indemnizatia de dispozitiv.

Pârâtul P.M.G. nu a fost si nu este salarizat conf. Legii 138/1999 de catre MAI, ca atare nu este vizat de Ordinul nr. 496/2003.

Mai mult chiar, acest pârât fiind salariat în cadrul Primarul com. B., Ordinul nr. 496/2003 ar contraveni dispoz. art. 157 din Codul Muncii ,Ministerul Administratiei si Internelor nefiind angajatorul acesteia,iar Ordinul 496/2002 nefiind lege stricto sensu.

Legii nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, nu enumara sporul stabilit prin actul administrativ a caruia nelegalitate se solicita printre acele sporuri care se includ în salariul de baza. Printre sporurile care se pot acorda personalului platit din fonduri publice conform Legii nr.330/2009 se regasesc: sporul pentru prestata în timpul noptii de 25 % din salariul de baza (art.18), orele prestate peste durata normala a timpului de lucru (art.19), 15% din salariul de baza pentru activitatea desfasurata de nevazatorii cu accentuat (art.21). Printre aceste sporuri nu se regaseste si sporul de dispozitiv.

Potrivit deciziei nr. 37/14.12.2009 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie cu privire la interpretarea unitara de catre instantele judecatoresti a dispozitiilor art. 13 raportat la art. 47 din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii, aceste prevederi se interpreteaza în sensul ca indemnizatia de dispozitiv lunara în cuantum de 25% din salariul de baza, prevazuta de art.13 din acest act normativ, se acorda functionarilor publici si personalului contractual care îsi desfasoara activitatea în cadrul Ministerului Administratiei si Internelor si în institutiile publice din subordinea ministerului, precum si personalului care îsi desfasoara activitatea în serviciile comunitare din subordinea consiliilor locale si a prefecturilor care au beneficiat de acest drept salarial si înainte de transfer sau detasare din cadrul fostului Minister de Interne.

Cu privire la dispozitiile din sentinta civila nr. 2059/30 aprilie 2008 pronuntata de Tribunalul Teleorman prin care s-a dispus acordarea sporului de dispozitiv, salariatilor Primariei com. B. pâna la încetarea raporturilor de munca a acestora ,instanta retine ca ulterior pronuntarii acestei hotarâri nu mai exista temei legal pentru sporul de dispozitiv, ca atare aceasta hotarâre judecatoreasca nu mai poate produce efecte pentru prestatiile viitoare care trebuie circumscrise noii reglementari în materie salariala. Or, Legea nr. 330/2009 nu cuprinde reglementari privind includerea sporului de dispozitiv în salariul de baza.

Pentru aceste considerente, Tribunalul, apreciind ca pârâtului P M G nu i se aplica Legea nr. 138/1999 si ca, în consecinta, nu are dreptul la acordarea sporului de dispozitiv prevazut de lege, instanta apreciaza ca exceptia de nelegalitate este întemeiata si urmeaza a fi admisa,