Excepţia netimbrării cererii, soluţinarea acestei excepţii prevalează asupra fondului cauzei Taxă de timbru


Legea nr. 85/2006, republicată

Legea nr. 146/1197, republicată

Potrivit art. 20 alin. 1 din Legea nr. 146/1197, republicată, taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat, iar conform art. 20 alin. 3 din acelaşi act normativ, neîndeplinirea acestei obligaţii până la termenul stabilit se sancţionează cu anularea acţiunii sau cererii.

Constatând faptul că nu s-a achitat taxa de timbru aferentă contestaţiei şi fiind invocată excepţia netimbrării, judecătorul sindic nu putea să treacă la soluţionarea fondului contestaţiei fără a pune mai întâi în discuţie excepţia şi a se pronunţa asupra acesteia.

Nefiind arătate motivele în drept şi fapt care au format convingerea judecătorului sindic că se impune rejudecarea contestaţiei, instanţa de control judiciar nu-şi poate exercita atribuţiile, motiv în plus de casare cu trimitere spre rejudecare.

Prin Sentinţa nr.632 din 14 martie 2011 pronunţată de Tribunalul Harghita în dosarul nr.3698/96/2010, judecătorul sindic a respins contestaţia formulată de debitoarea S.C. U.H. S.R.L., împotriva stării de , a admis cererea formulată de creditoarea D.G.F.P. Harghita, pentru deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitoarei.

În temeiul art. 33 alin.4 din republicată, privind procedura insolvenţei, a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei S.C. U.H. S.R.L. cu sediul social în oraşul Băile Tuşnad, Str. Oltului, judeţul Harghita.

În baza art. 34 coroborat cu prevederile art. 11 alin.1 lit. c) din Legea nr. 85/2006 republicată, privind procedura insolvenţei, a desemnat administrator judiciar provizoriu practicianul în insolvenţă R.V.A.M.I.S. S.P.R.L. înregistrat în registrul societăţilor profesionale RSP 0252/31.12.2006, cu sediul în mun. Târgu-Mureş, str. G-ral. Gh. Avramescu, jud. Mureş, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 20 din lege, cu un onorariu fix de 2.000 lei/lună şi un onorariu de succes de 0%, sau cu un onorariu de 6.200 lei pe toată durata procedurii, în cazul în care nu se vor regăsi bunuri în patrimoniul debitoarei.

În baza art. 35 din Legea nr. 85/2006 modificată, a obligat pe administratorul debitoarei să depună la dosarul cauzei, actele şi informaţiile prevăzute de art. 28 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 republicată, în 10 zile de la primirea notificării.

În baza art. 54 alin 1 din Legea nr. 85 /2006 republicată, a dispus administratorului judiciar să întocmească un raport prin care să propună, fie intrarea în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie din procedura generală până la data de 01 aprilie 2011.

În baza art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 republicată, a dispus administratorului judiciar să întocmească şi să depună la dosarul cauzei raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitoarei.

În temeiul art. 61 din Legea nr. 85/2006 republicată, a pus în vedere administratorului judiciar să notifice creditorii, debitoarea şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Harghita, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunii.

A dispus notificarea să cuprindă:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului, este data de 29 aprilie 2011.

Pentru ca o creanţă să fie considerată valabilă, aceasta trebuie să fie certă, lichidă şi exigibilă. Cererile se timbrează cu suma 120 lei taxă judiciară de timbru şi 0,3 lei timbru judiciar. Nici o dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială, numită generic accesorii, nu va putea fi adăugată creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii.

Termenul de verificare a creanţelor, de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe este la data de 19 mai 2011

În baza art. 73 alin. 2 din Legea 85/2006 republicată, debitorul, creditorii şi orice altă parte interesată, pot formula contestaţii cu privire la creanţele şi drepturile de preferinţă, trecute de administratorul judiciar în tabelul preliminar de creanţe. Acestea trebuie timbrate cu suma de 120 lei taxă judiciară de timbru şi 0,3 lei timbru judiciar şi de depun până la data de 27 mai 2011.

Termenul de definitivare a tabelului creanţelor, este la data 07 iunie 2011.

Fixează data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor la data de 24 mai 2011, ora 12:00 la sediul administratorului judiciar provizoriu R.V.A.M.I.S. S.P.R.L., cu următoarea ordine de zi:

Punerea în discuţie a confirmării administratorului judiciar, desemnat de către judecătorul sindic.

Desemnarea comitetului creditorilor, conform art. 16 alin. 1 din Legea. nr.85/2006 republicată.

Confirmarea administratorului judiciar provizoriu se face, fără citarea părţilor, în camera de consiliu a Tribunalului Harghita, în termen de 3 zile de la publicarea în buletinul procedurilor de insolvenţă şi implicit, după depunerea procesului verbal întocmit cu ocazia adunării creditorilor, în funcţie de votul favorabil al titularilor majorităţii, prin valoare a creanţelor, sau de creditorul majoritar.

A dispus trimiterea notificărilor către toţi creditorii, de către administratorul judiciar.

În temeiul art. 4 din Legea nr. 85/2006 republicată, privind procedura insolvenţei, a dispus deschiderea de către debitoare a unui cont bancar la banca din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii. În caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar.

În baza art. 37 din Legea nr. 85/2006 modificată, a dispus comunicarea prezentei hotărâri instanţelor judecătoreşti din raza judeţului Harghita.

Pentru continuarea lucrărilor privind procedura insolvenţei acordă termen la data de 11 aprilie 2011.

În motivarea acestei hotărâri s-a arătat că potrivit art.3 pct.1 din Legea nr. 85/2006 modificată, insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile. Deşi susţine că nu se confruntă cu dificultăţi financiare, deci nu este în stare de insolvenţă, debitoarea S.C. U.H. S.R.L., nu a probat în nici un fel cele afirmate.

Potrivit art.66 alin.2 din Legea nr.85/2006 modificată, creanţa pretinsă de D.G.F.P. Harghita se bucură de prezumţia absolută a caracterului cert, lichid şi exigibil, atâta timp cât nu s-a făcut dovada contestării titlului executoriu în termenele şi pe baza legilor speciale.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs, în termenul prevăzut de lege, S.C. U.H. S.R.L., solicitând casarea hotărârii atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunalul Harghita.

În motivarea recursului s-a arătat că, la data de 18.11.2009 creditoarea D.G.F.P. Harghita a solicitat deschiderea procedurii prevăzute de Legea nr.85/2006 faţă de societatea recurentă.

La data de 03.12.2010 recurenta a formulat contestaţie împotriva stării de insolvenţă deoarece societatea a efectuat plăţi continuu faţă de furnizori, societatea nefiind în stare de insolvenţă.

La data de 11.03.2011 debitoarea S.C. U.H. S.R.L. a formulat şi a depus o cerere la dosarul cauzei solicitând judecătorului sindic un nou termen de judecată în vederea achitării datoriilor faţă de creditoarea D.G.F.P. Harghita. Judecătorul sindic nu a procedat la judecarea cererii recurentei, a respins contestaţia împotriva stării de insolvenţă şi a dispus deschiderea procedurii generale prevăzute de Legea nr.85/2006.

S-a arătat că, întrucât societatea recurentă are posibilitatea de a-şi achita datoria faţă de creditoarea D.G.F.P. Harghita, se solicită a se constata faptul că judecătorul sindic nu s-a pronunţat asupra cererii recurentei de a acorda un termen pentru plata datoriilor, şi în consecinţă, admiterea recursului şi casarea sentinţei atacate cu trimiterea cauzei spre rejudecare.

În subsidiar, recurenta solicită a se constata faptul că, datoria recurentei faţă de creditoarea D.G.F.P. Harghita a scăzut sub pragul 45 000 RON, motiv pentru care consideră că cererea formulată de creditoarea D.G.F.P. Harghita nu are temei legal pentru deschiderea procedurii.

Analizând hotărârea atacată din perspectiva motivelor invocate şi a prevederilor art.3041 C.pr.civ., Curtea a reţinut următoarele:

La data de 18.11.2010 creditoarea D.G.F.P. Harghita a solicitat Tribunalului Harghita, deschiderea procedurii prevăzută de Legea nr.85/2006 faţă de debitoarea S.C. U.H. S.R.L. Băile Tuşnad, judeţul Harghita, arătând că această societate datorează bugetului de stat suma de 65.377 lei, că nu mai poate face faţă datoriilor, fiind în încetare de plăţi.

La data de 03.12.2009 a fost înregistrată contestaţia debitoarei S.C. U.H. S.R.L. împotriva stării de insolvenţă, prin care debitoarea solicită respingerea cererii de deschidere a procedurii, susţinând că au fost şi sunt efectuate plăţi către furnizori şi bugetul consolidat al statului.

Totodată, debitoarea a înregistrat la Tribunalul Harghita la data de 11 martie 2011 o cerere de amânare a judecării cauzei şi de acordare a unui nou termen în vederea achitării datoriilor faţă de D.G.F.P. Harghita.

La termenul de judecată din 14 martie 2011 instanţa a constatat neachitată taxa de timbru şi timbrul judiciar pentru contestaţia depusă de debitoare la data de 03.12.2009, iar creditoarea D.G.F.P. Harghita a invocat excepţia netimbrării contestaţiei formulate de debitoare.

Fără a pune în discuţie această excepţie şi ignorând invocarea ei, instanţa a închis faza probatorie şi a acordat cuvântul în fond.

Nu s-a pus, de asemenea, în discuţie nici cererea de amânare formulată de către debitoare.

Reţinând cauza în pronunţare prima instanţă a respins contestaţia împotriva stării de insolvenţă formulată de către debitoare, fără să motiveze în vreun fel această soluţie şi a dispus deschiderea procedurii generale prevăzute de Legea nr.85/2006.

Procedând în acest fel instanţa a încălcat formele de procedură prevăzute sub sancţiunea nulităţii de art.105 alin.2 C. pr. civ., astfel încât se impune casarea hotărârii atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare primei instanţe, fiind incident motivul de casare prevăzut de art.304 pct.5 C.pr.civ.

În mod corect instanţa era obligată să pună în discuţie excepţia netimbrării contestaţiei debitoarei, excepţie de procedură, absolută şi peremtorie ce a fost invocată de reprezentanta creditoarei D.G.F.P. Harghita.

Această excepţie nu putea fi soluţionată la termenul din 14 martie 2011 întrucât contestatoarea nu fusese încunoştinţată despre obligaţia achitării taxei de timbru şi a timbrului judiciar şi nici despre cuantumul acestei taxe. Deci se impunea amânarea cauzei pentru citarea contestatoarei cu menţiunea achitării taxei judiciare şi a timbrului judiciar.

De asemenea, se impunea punerea în discuţie a cererii de amânare formulate de contestatoare pentru achitarea datoriilor.

Prin încălcarea normelor de procedură în modul arătat anterior, prima instanţă a adus atingere dreptului la apărare al contestatoarei şi dreptului la un proces echitabil, prevăzut de art.6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, iar soluţia instanţei de control judiciar nu poate fi decât de casare a hotărârii atacate şi de trimitere a cauzei. În rejudecare urmează ca prima instanţă să refacă actele de procedură cu respectarea dispoziţiilor legale, în modul arătat anterior.