Fond funciar. Teren situat în intravilanul localităţii care nu se află în administrarea primăriei, ci în folosinţa unei alte persoane fizice decât solicitantul. Cerere de atribuire a terenului. Neîndeplinirea cerinţelor art. 35 din Legea nr. 18/1991


Curtea Supremă de Justiţie (C.S.J.), Secţia de administrativ, decizia nr. 117 din 23 ianuarie 1998 (dosar nr. 1690/1997)

Chiar dacă recurenta îşi întemeiază acţiunea pe dispoziţiile art. 35 alin.3 şi 4 din Legea nr. 18/1991, iar instanţa de fond invocă alin. 5 din lege, tre­buie reţinut că indiferent ce aliniat din art. 35 al Legii nr. 18/1991 s-ar fi menţionat, recurenta nu se încadrează în nici unul din acestea.

Aşa cum recunoaşte şi recurenta, terenul în discuţie nu se află în folo­sinţa acesteia şi nici nu are ridicată vreo construcţie pe el pentru a se încadra în prevederile art. 35 alin. 3 din Legea nr. 18/1991.

Nu sunt aplicabile nici dispoziţiile art. 35 alin. 4 raportate la art. 22 din lege pentru că recurenta nu are casă de locuit pe acest teren.

Nu se aplică nici prevederile alin. 5 al art. 35, fiindcă nu s-a făcut dova­da că terenul în cauză s-ar afla în administrarea primăriei.

Dimpotrivă, din adresa nr. 5175 din 25 septembrie 1995 a primarului comunei Pantelimon către recurentă, ca şi din adresa C.S.2/BC/7025 din 25 octombrie 1995 a intimatei către recurentă, rezultă că terenul pretins de aceasta se află în posesia fratelui său.

Ca atare, corect intimata nu a emis decizia de atribuire către recurentă, în proprietate, a suprafeţei de 300 mp, deoarece nu se încadra în categoria per­soanelor ce ar fi putut beneficia de dispoziţiile art. 35 din Legea nr. 18/1991.

Pentru considerentele arătate mai sus se va dispune respingerea recursu­lui ca nefondat.