Hot AGA Faliment


TRIBUNALUL COMERCIAL MURES

COMERCIAL

SENTINTA COMERCIALA NR. 804C

Pe rol fiind pronuntarea asupra actiunii formulate de catre reclamanta W ROMANIA SA Bucuresti în contradictoriu cu pârâta SC V SA SIGHISOARA, având ca obiect anularea partiala a Hotarârii AGO nr. 1 din 22 aprilie 2010.

La apelul nominal facut în sedinta camerei de consiliu se constata lipsa partilor.

Procedura de citare este legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei, dupa care:

Se constata ca mersul dezbaterilor si sustinerile partilor au fost consemnate în încheierea de sedinta din data de 25 octombrie 2010, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Se mai constata ca la data de 29 octombrie 2010 si 1 noiembrie 2010, partile au depus la dosar concluzii scrise.

T R I B U N A L U L,

Prin actiunea înregistrata la aceasta instanta sub nr. 1701/1371/2010, reclamanta W ROMANIA S.A., persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, Str. Ionel Perlea, nr. 14, et. 1, Sector 1, înregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/2440/1997, CUI 9334845, cu sediul ales pentru comunicarea tuturor actelor de procedura la CAB. IND. AV. G C din Bucuresti, , , a solicitat în contradictoriu cu SC V SA Sighisoara, cu sediul in Sighisoara, Jud. Mures, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J26/2/1991, CUI RO 1223604 :

I. Anularea partiala a Hotarârii Adunarii Generale Ordinare nr. 1/22.04.2010, in ceea ce priveste urmatoarele puncte pe ordinea de zi:

1. Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie al S.C.V S.A. Sighisoara pentru anul 2009.

1. Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie al S.C.V S.A. Sighisoara pentru anul 2009.

1. Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie al S.C.V S.A. Sighisoara pentru anul 2009.

2. Aprobarea Bilantului Contabil, Contului de profit si pierderi si anexele aferente închiderii exercitiului financiar 2009.

2. Aprobarea Bilantului Contabil, Contului de profit si pierderi si anexele aferente închiderii exercitiului financiar 2009.

2. Aprobarea Bilantului Contabil, Contului de profit si pierderi si anexele aferente închiderii exercitiului financiar 2009.

3. Aprobarea Raportului de Intern si Raportului de Audit Financiar pentru certificarea Bilantului aferent anului 2009.

4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2009.

4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2009.

În sustinerea cererii, s-au invocat urmatoarele motive:

SC W ROMANIA SA este actionar semnificativ al S.C. V S.A. Sighisoara detinator a 11,57 % din capitalul societatii, iar pârâta SC V SA Sighisoara este o societate listata pe piata de capital careia pe lânga dispozitiile Legii 31/1990 i se aplica si dispozitiile Legii 297/2004, precum si toate reglementarile CNVM privind piata de capital. In cadrul adunarii generale ordinare din data de 22.04.2010 s-a constatat încalcarea de catre Presedintele Consiliului de Administratie a mai multor norme legale prevazute de legislatia in vigoare, privind gestiunea societatii.

In acest sens reclamanta in calitate de actionar semnificativ, prezenta la dezbaterile adunarii generale, a votat împotriva aprobarii hotarârilor privind punctele de pe ordinea de zi, a caror anulare o solicita.

Cu privire la aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie al S.C.V S.A. Sighisoara pentru anul 2009.

Raportul Consiliului de Administratie a dezinformat actionarii cu privire la existenta unor tranzactii intre entitatile afiliate, respectiv natura relatiilor dintre entitatile afiliate, tipurile de tranzactii precum si valoarea tranzactiilor. Cu titlu de exemplu: a avut loc o tranzactie prin care SC V SA Sighisoara a primit un împrumut de 200.000 lei de la SC C SA Orastie, pe care l-a restituit fara aprobarea consiliului de administratie si despre care nu s-a facut vorbire in raportul consiliului de administratie. Mai mult, au fost efectuate plati diverse si împrumuturi din banii aportati pentru majorarea de capital social, înainte ca majorarea de capital sa devina efectiva si fara ca aceste tranzactii sa fie supuse aprobarii Consiliului de Administratie.

In conformitate cu Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM, raportul consiliului de administratie trebuia sa prezinte lista societatilor afiliate societatii comerciale. In fapt, raportul consiliului de administratie al SC V SA Sighisoara pagina 24 la punctul 4.1. d) lista persoanelor afiliate prezinta: Nu este cazul.

Cu privire la aprobarea Bilantului Contabil, Contului de profit si pierderi si anexele aferente închiderii exercitiului financiar 2009.

In cadrul adunarii generale, auditorul financiar SC R CO & AUDIT SRL, dupa ce a constatat ca raportul consiliului de administratie dezinformeaza actionarii cu privire la anumite operatiuni financiare si aspecte ce tin de gestiunea societatii, si-a retras raportul de audit în vederea efectuarii modificarilor necesare cu privire la informarea actionarilor privind operatiunile efectuate de societate.

Situatiile financiare se pot aproba numai pe baza rapoartelor prezentate de CA si de auditor.

Cu privire la aprobarea Raportului de Audit Intern si Raportului de Audit Financiar pentru certificarea Bilantului Contabil aferent anului 2009. În mod evident, in masura in care raportul de audit financiar a fost retras de catre auditor, adunarea generala nu putea sa aprobe acest raport.

Cu privire la aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2009 :

Având in vedere situatia de fapt prezentata si prevederile art. 271 pct. 2, conform carora constituie infractiune fapta savârsita de catre administratorul care “prezinta cu rea credinta actionarilor/asociatilor o situatie financiara inexacta sau cu date inexacte asupra conditiilor economice ale societatii in vederea ascunderii situatiei ei reale”, si cu atât mai mult cu cat societatile listate se supun normelor legii pietei de capital care obliga la o transparenta totala, in ceea ce priveste gestiunea societatii, reclamanta considera ca nu se putea acorda descarcarea de gestiune Presedintelui CA, care a înteles sa nu se conformeze acestor norme legale imperative.

In drept, s-a invocat prevederile art. 132 din Legea 31/1990.

Pârâta a reactionat la actiunea sus prezentata prin întâmpinarea depusa pentru termenul din 21 iunie 2010 prin care a solicitat în principal respingerea actiunii invocând doua exceptii si anume:

– exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei si respingerea cererii ca fiind formulata de o persoana lipsita de calitate procesuala activa;

– exceptia lipsei de interes a reclamantei în promovarea actiunii si respingerea în consecinta a cererii , ca lipsita de interes.

Pe fond a solicitat respingerea actiunii ca neîntemeiata .

În motivarea acestei pozitii adoptate, pârâta a sustinut ca este o societate comerciala pe actiuni organizata în baza Legii nr.31/1990 si ale carei actiuni sunt tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti si , prin urmare, îi sunt aplicabile si prevederile Legii nr.297/2004, privind piata de capital. Pentru data de 22 aprilie 2010, presedintele Consiliului de Administratie al societatii pârâte a convocat adunarea generala ordinara a asociatilor cu urmatoarea ordine de zi:

3. Aprobarea Raportului de Audit Intern si Raportului de Audit Financiar pentru certificarea Bilantului Contabil aferent anului 2009.

3. Aprobarea Raportului de Audit Intern si Raportului de Audit Financiar pentru certificarea Bilantului Contabil aferent anului 2009.

4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2009 ;

5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2010 ;

6. Aprobarea datei de 14 mai 2010 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrâng efectele AGOA potrivit art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Informarea privind convocarea adunarii a fost transmisa spre publicare în Buletinul Electronic al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul BVB la data de 18 martie 2010, asa încât, toate documentele inclusiv raportul anual al administratorilor si situatiile financiare aferente anului 2009, puteau fi consultate de catre persoanele interesate. Urmare a verificarilor efectuate de catre C.N.V.M. institutia respectiva a transmis pârâtei adresa nr.DGS/6817.16 aprilie 2010, prin care a solicitat republicarea raportului consiliului de administratie întocmit cu respectarea stricta a prevederilor anexei nr.32 din Regulamentul CNVM nr.1 din 2006. Societatea pârâta s-a conformat acestei cerinte, republicând documentul la data de 20 aprilie 2010 în conditiile impuse de catre CNVM mentionând în cuprinsul acestuia pagina 23 nota de subsol V, faptul ca în decursul anului 2009, presedintele consiliului de administratie Alexandru Farcas a împrumutat societatea cu suma de 200.000 lei.

La sedinta în care s-a adoptat hotarârea atacata au participat actionarii detinatori ai unui numar de 57.583578 actiuni reprezentând 61% din capitalul social al firmei. Printre acestia s-a numarat si reclamanta ca detinatoare a unui numar de actiuni reprezentând 11,37%. Intr-adevar, înaintea începerii discutiilor reprezentantul reclamantei, Cristian Sima a adus în discutie existenta unor împrumuturi acordate pârâtei de catre o terta societate si anume SC C S SA. A aratat ca cele doua societati se afla intr-un raport de afiliere, iar relatia comerciala respectiva nu ar fi fost analizata de catre auditori în raportul de audit al situatiilor financiare. Reprezentantul auditoriului, d-l Buleandra, a luat act de nelamurirea reclamantei angajându-se sa verifice împrejurarea si sa completeze raportul de audit si cu impactul eventual al acelor împrumuturi în privinta constatarilor si concluziilor existente în raport. Dupa discutii s-a trecut la dezbaterea si votarea punctelor aflate pe ordinea de zi fiind obtinuta hotarârea nr.1/22aprilie 2010, cu majoritate de voturi, deci, în opinia pârâtei, în conditii de deplina legalitate .

Cu referire la contractul de împrumut încheiat de pârâta cu administratorul Alexandru Farcas, societatea arata ca într-adevar aceasta persoana a ajutat-o practic la data de 23 septembrie 2009 sa-si achite unele obligatii fiscale scadente. Este vorba despre suma de 200.000 lei si care a fost restituita de pârâta în trei transe si anume : 50.000 lei la data de 25.09.2009, 70.000 lei la data de 7.10.2009 si 80.000 lei la data de 9.10.2009. Al doilea contract de împrumut a fost încheiat la data de 25.09.2009 cu SC C S SA, care a finantat societatea pârâta cu suma de 50.000 lei, suma restituita integral la data de 28.09.2009.

Analizând cele doua contracte, societatea de audit R CO AUDIT a comunicat adresa înregistrata sub nr.405/19 mai 2010, în care se mentioneaza expres faptul ca :

Analizând cele doua contracte, societatea de audit R CO AUDIT a comunicat adresa înregistrata sub nr.405/19 mai 2010, în care se mentioneaza expres faptul ca :

„1. noi nu am identificat tranzactii între entitatile afiliate, asa cum sunt ele definite de reglementarile contabile conforme cu Directiva a VII-a a CEE aprobata prin OMF nr.1752/2005 cap.II pct.III lit.a-g si pct.6 al.a. ;

„1. noi nu am identificat tranzactii între entitatile afiliate, asa cum sunt ele definite de reglementarile contabile conforme cu Directiva a VII-a a CEE aprobata prin OMF nr.1752/2005 cap.II pct.III lit.a-g si pct.6 al.a. ;

2. împrumuturile nu au prezentat denaturari pentru situatiile financiare încheiate la 31.dec.2009, si care ar fi putut sa modifice opinia de audit conform standardului international de audit 705.

2. împrumuturile nu au prezentat denaturari pentru situatiile financiare încheiate la 31.dec.2009, si care ar fi putut sa modifice opinia de audit conform standardului international de audit 705.

3. Ca urmare, noi ne mentinem nemodificata opinia raportului de audit asupra situatiilor financiare ale SC V SA la 31.dec.2009, depus în adunarea generala a actionarilor din data de 22.04.2009.”

3. Ca urmare, noi ne mentinem nemodificata opinia raportului de audit asupra situatiilor financiare ale SC V SA la 31.dec.2009, depus în adunarea generala a actionarilor din data de 22.04.2009.”

Fata de cele de mai sus, pârâta a considerat ca reclamanta nu justifica în primul rând calitatea procesuala activa în raport de dispozitiile art.132 al.2 din Legea nr.31/1990. care prevad Hotarârile adunarii generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justitie, în termen de 15 zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta în procesul-verbal al sedintei.

Rezulta din acest text ca pot ataca hotarârea AGA numai actionarii care se încadreaza în una dintre cele doua ipoteze . Per a contrario, nu au dreptul de a ataca hotarârile acei actionari care au participat la sedinta si fie, au votat pentru, fie s-au abtinut de la vot, fie, desi au votat împotriva, nu au cerut sa se consemneze acest lucru în procesul verbal. În opinia pârâtei si invocând comentariile doctrinei, o solutie contrara rationamentului de mai sus ar echivala cu încurajarea propriei turpitudini. Reclamanta nu poate dovedi prin procesul verbal de sedinta ca a cerut sa se consemneze votul împotriva aprobarii hotarârii, si nici nu se poate stabili cu certitudine modalitatea în care a votat. Subliniaza de asemenea ca, potrivit prevederilor speciale cuprinse în regulamentul CNVM nr.6/2009, cu observarea dispozitiilor art.18 al.1 din acest act normativ special, votul fiind secret actionarii prin reprezentanti au primit buletinele de vot în care urmau sa fie completate doar rubricile corespunzatoare optiunilor „pentru… împotriva …sau abtinere”.

Exceptia lipsei de interes a fost argumentata de pârâta, prin aceea ca ea nu poate justifica nici un folos practic si imediat pe care l-ar putea obtine prin hotarârea judecatoreasca urmarita. O hotarâre AGA se obtine în mod deliberativ prin confruntarea vointelor individuale cu aplicarea regulii majoritatii asa încât, în final, vointele minoritare se supun celor majoritare. Tocmai de aceea, legiuitorul stabileste ca hotarârea astfel adoptata este obligatorie chiar si pentru actionarii care nu au votat sau au votat împotriva. Cu sau fara votul reclamantei, hotarârea adoptata oricum s-ar fi obtinut, asa încât manifestarea de vointa în sedinta a reclamantei nu ar fi putut sa influenteze majoritatea voturilor cu consecinta schimbarii rezultatului votarii.

În privinta argumentarii netemeiniciei actiunii, pârâta adauga si prevederile art.6 al.1 din Regulamentul CNVM nr.6/2009, potrivit carora, „ societatea comerciala are obligatia ca în toata perioada care începe cu cel putin 30 de zile înainte de data adunarii generale si pana la data adunarii inclusiv, sa puna la dispozitia actionarilor pe web site-ul sau cel putin urmatoarele informatii: „c. Documentele care urmeaza sa fie prezentate adunarii generale.”. Aceasta conditie a fost îndeplinita, pârâta având accesul deplin la informatiile respective. Pe de alta parte, nu se explica suficient de clar de catre reclamanta, ce întelege ea prin „entitati afiliate” si nici nu propune temeiul juridic care sa ofere o asemenea definitie. Nici legea nr.31/1990, nici Legea nr.237/2004 si nici regulamentele CNVM nu definesc conceptul în discutie. Singura referire la aceasta notiune se gaseste în Directiva a VII-a a CEE aprobata prin OMF nr.1752/2005 cap.II pct.III lit.a-g si pct.6 al.a. Acest document abordeaza la pct.3 relatia dintre o societate mama si entitatile ce fac parte dintr-un grup asa încât, prima dintre aceste entitati trebuie sa detina majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor dintr-o alta entitate, aceasta din urma fiind filiala. Sau ca este actionar sau asociat al unei entitati si majoritatea membrilor de administratie , conducere sau supraveghere ale entitatii în cauza (filiala) care au îndeplinit aceste functii în cursul exercitiului financiar ori precedent si pana la momentul întocmirii situatiilor financiare anuale consolidate au fost numiti doar ca rezultat al exercitarii drepturilor sale de vot . Literele „c”, „d”, „e”, „f” si „g” definesc alte situatii care se încadreaza în conceptul de ” legaturi de afiliere”, însa toate se caracterizeaza prin capacitatea unui tert de a controla activitatea unei entitati ca urmare a detinerii unui pachet majoritar de actiuni, a unei întelegeri cu alti actionari, sau a unor prevederi din actul constitutiv.

Din analiza textelor de mai sus, pârâta desprinde concluzia potrivit careia nici unul dintre împrumutatii la care face referire reclamanta, nu se regaseste în vreuna dintre ipotezele reglementate . Numitul F A nu controleaza nici una dintre cele doua societati Chimica sau C S deoarece nu–si subordoneaza activitatea adunarii generale a asociatilor nici direct si nici indirect. Societatea Chimica nu are nici o actiune la societatea V iar C are o participare minora de aproximativ de 15% din capitalul social. În plus, între societatea pârâta si Chimica nu a existat nici un raport. Au fost recunoscute cele doua împrumuturi încheiate cu persoana fizica F A si C, relatii juridice abordate suplimentar si special de societatea de audit si care a emis concluziile mentionate mai sus.

Instanta a administrat exclusiv probe cu înscrisuri si asupra carora o sa revenim mai jos, pe masura în care vom face referiri la acestea.

Fata de cele de mai sus, instanta constata urmatoarele:

Asupra exceptiei lipsei calitatii procesuale active a reclamantei si respingerea cererii ca fiind formulata de o persoana lipsita de calitate procesuala activa.

Într-adevar, asa cum corect a aratat pârâta, potrivit dispozitiilor art.132 al.2 din Legea nr.31/1990, “hotarârile adunarii generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justitie, în termen de 15 zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta în procesul-verbal al sedintei.”

În principiu, instanta nu pune la îndoiala interpretarea facuta textului de catre pârâta atunci când si-a argumentat exceptia, afara de urmatoarele doua aspecte, suficient de importante în opinia instantei pentru a conduce la respingerea exceptiei.

În primul rând se pune întrebarea, ce valoare trebuie acordata acelei sintagme “…si au cerut sa se insereze … ,ca si obligatie impusa actionarilor care au votat împotriva? Adica, daca actionarul care a votat împotriva nu a cerut consemnarea, dar totusi, secretarul de sedinta a consemnat votului contra din proprie initiativa, nu poate ataca hotarârea? Sau, în cazul adoptarii unei hotarâri prin vot secret si prin urmare în procesul verbal nu se fac asemenea mentiuni, nici un actionar, chiar daca a votat contra, nu mai poate ataca hotarârea ?

În privinta societatilor comerciale pe actiuni deschise, carora le sunt aplicabile si prevederile Legii nr.297/2004, privind piata de capital , sunt într-adevar incidente si prevederile art. 18 din Regulamentul CNVM nr.6/2009, dar nu rezulta de nicaieri ca actionarul care a votat contra, nu poate ataca hotarârea. Votul în aceste situatii este special reglementat, dar asta nu înseamna ca este secret si daca este secret, practic nimeni nu poate ataca hotarârea deoarece “ n-a cerut sa se însereze votul împotriva “. Art. 130 al. 1 si 2 din Legea nr. 31/1990 stabileste atât regula votului deschis, cât si exceptia votului secret, dar doua articole mai jos când se reglementeaza posibilitatea atacarii în justitie a hotarârilor AGA, nu se fac diferentieri pe astfel de criterii.

În contextul prevederilor art. 132 din Legea nr. 31/1990, pentru a dobândi calitate procesual activa în vederea atacarii unei hotarâri, actionarul care a votat contra poate proba acest vot bineînteles, si în primul rând , cu procesul verbal al sedintei, dar în lipsa consemnarii corespunzatoare din acesta, cu orice mijloc de proba. O interpretare excesiv de formala a textelor amintite mai sus, ar intra în conflict cu dreptul constitutional garantat al persoanei de a avea acces la justitie. Legiuitorul a impus actionarului obligatia de a cere acea consemnare a votului împotriva doar pentru al determina sa fie diligent si sa-si preconstituie cea mai simpla proba a conduitei sale din timpul sedintei. Daca însa el nu s-a preocupat de aceasta obligatie formala, dar consemnarea s-a facut totusi prin grija secretarului de sedinta, ori votul contra poate fi dovedit cu un alt mijloc de proba, instanta nu poate obstructiona accesul la justitie al actionarului care a votat împotriva. Asta deoarece nu ne aflam aici, nici în fata unei inconsecvente de atitudine si nici în fata unui act sicanator de genul celor pe care prin textul legal analizat, legiuitorul a dorit sa le evite la judecata.

Din aceste considerente, având în vedere ca în speta de fata procesul verbal al sedintei nu cuprinde mentiuni referitoare la actionarii care au votat împotriva, asa cum s-au facut consemnarile în încheierile din 27.09. si 25.10.2010, s-au administrat probe cu înscrisuri constând în depunerea buletinelor de vot utilizate pentru adoptarea hotarârii AGA atacate. Înscrisurile respective sunt consemnate la filele 153-166 observându-se ca buletinele de vot au formatul scris impus de art.18 al.1 din Regulamentul CNVM nr.6/2009. La fila 159 este depus buletinul de vot ce dovedeste votul împotriva exprimat de actionarul detinând 10.801.463 actiuni si care reprezinta 11,57% din capitalul social al pârâtei. Este singurul vot cu acest numar de actiuni si el coincide cu proportia detinuta din capitalul social al reclamantei potrivit dovezii de la fila 40 ( lista actionarilor prezenti în sedinta ). Se probeaza astfel în mod implicit faptul ca reclamanta a votat împotriva adoptarii primelor 4 puncte de pe ordinea de zi a hotarârii adoptate. Astfel, reclamanta si-a justificat calitatea procesual activa în contextul dispozitiilor 132 al.2 din Legea nr.31/1991.

Nici exceptia lipsei de interes nu va fi primita de catre instanta.

Dupa cum se stie, interesul, ca si conditie generala de admisibilitate a oricarei actiuni civile reprezinta folosul practic, imediat pe care o parte îl are pentru a putea justifica punerea în miscare a procedurii judiciare si întretinerea acesteia pâna la pronuntarea unei hotarâri irevocabile. Sunt de asemenea cunoscute cerintele interesului si anume de a fi legitim, personal si direct, nascut si actual si determinat sau cel putin determinabil, toate acestea fiind îndeplinite în cauza de fata în ceea ce o priveste pe reclamanta. Aceasta, în calitate de actionar semnificativ urmareste legitim obtinerea unor dividende cât mai ridicate, profitul, ca interes material fiind de esenta comertului. Ori dividendul ca parte din profitul cuvenit actionarilor este rezultatul exprimat de situatia financiara anuala aprobata prin hotarârea atacata, fiind în interesul fiecarui actionar ca ea sa reflecte realitatea si sa fie în concordanta cu cerintele legale. Argumentele prezentate de pârâta pentru a sustine aceasta exceptie potrivit carora reclamanta nu justifica interes deoarece, cu sau fara votul ei, hotarârea are sustinerea majoritatii actionarilor votanti, nu pot fi acceptate de instanta. Nici legalitatea hotarârii si nici interesul nu sunt conditionate de proportia cu care este adoptata hotarârea. Reclamanta justifica interesul material în observarea demersului de a obtine dividendele exprimate de o situatie financiara acceptata printr-o vointa societara nealterata.

Instanta va considera insa ca actiunea este neîntemeiata si va respinge cererea reclamantei din urmatoarele considerente:

Este adevarat ca, asa cum aratam mai sus cu ocazia abordarii exceptiei lipsei de interes, obstructionarea dreptului actionarilor la informare asupra evidentei contabile sintetizate din situatiile contabile periodice, asupra raportului de audit sau raportul administratorilor, compromite deliberarea si implicit manifestarea de vointa pe care fiecare dintre actionari o exprima cu ocazia votului în vederea obtinerii vointei societare.

În acest context, omisiunea din raportul administratorilor si din cel de audit a analizarii relatiilor de împrumut invocate de reclamanta, ar fi putut teoretic, sa altereze valabilitatea hotarârii adoptate în data de 22 aprilie 2010, întrucât toate cele 4 punct de pe ordinea de zi erau în legatura directa cu aprobarea si încheierea exercitiului financiar aferent anului 2009. În disputa a fost situatia a doua contracte de împrumut :

– contractul de împrumut încheiat de pârâta cu administratorul Alexandru Farcas ;

– contractul de împrumut încheiat la data de 25.09.2009 cu SC C S SA ;

Nu s-a contestat ca informarea initiala privind convocarea adunarii a fost transmisa spre publicare în Buletinul Electronic al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul BVB la data de 18 martie 2010, asa încât, toate documentele inclusiv raportul anual al administratorilor si situatiile financiare aferente anului 2009, puteau fi consultate de catre persoanele interesate. Urmare a verificarilor efectuate de catre C.N.V.M. institutia respectiva a transmis pârâtei adresa nr.DGS/6817.16 aprilie 2010, prin care a solicitat republicarea raportului consiliului de administratie întocmit cu respectarea stricta a prevederilor anexei nr.32 din Regulamentul CNVM nr.1 din 2006. Societatea pârâta a republicat documentul la data de 20 aprilie 2010 în conditiile impuse de catre CNVM mentionând în cuprinsul acestuia pagina 23 nota de subsol V, faptul ca în decursul anului 2009, presedintele consiliului de administratie Alexandru Farcas a împrumutat societatea cu suma de 200.000 lei.

S-a acceptat de asemenea de catre pârâta ca la momentul sedintei, raportul de audit nu cuprindea referiri la situatia celor doua contracte. Intr-adevar, înaintea începerii discutiilor reprezentantul reclamantei, Cristian Sima a adus în discutie existenta unor împrumuturi acordate pârâtei de catre o terta societate si anume SC C S SA. S-a obiectat ca cele doua societati se afla intr-un raport de afiliere, iar relatia comerciala respectiva nu ar fi fost analizata de catre auditori. Reprezentantul auditoriului, d-l Buleandra, a luat act de nelamurirea reclamantei angajându-se sa verifice împrejurarea si sa completeze raportul de audit si cu impactul eventual al acelor împrumuturi în privinta constatarilor si concluziilor existente în raport.

Instanta constata ca în aceasta adresa de completare de face referire la un act normativ abrogat (OMF nr.1752/2005), însa aceasta nu schimba valoarea probanta a documentului. Respectivul ordin al ministrului finantelor a fost practic înlocuit cu OMF nr. 3055/2009 publicat în Monitorul Oficial nr. 766 bis din 10 noiembrie 2009, ambele acte fiind de aprobare a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene. Termenii de definire a entitatilor afiliate nu s-au schimbat si nici nu se puteau modifica deoarece transpun aceleasi prevederi din Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene (art. 22 al. 2 din OMF nr. 3055/2009).

Adresa în discutie a fost depusa la fila 135 si este însotita atât de contractele de împrumut cât si de extrasele de cont care dovedesc creditarea efectiva a societatii pârâte. Din extrasul de la fila 138 reiese ca suma de 200.000 lei a fost încasata la data de 23 sept. 2009 de la Alexandru Farcas, fiind în aceeasi zi folosita integral pentru plata catre bugetul de stat cu titlu de TVA. Extrasul de la fila 139 indica încasarea de catre pârâta a sumei de 50.000 lei la data de 25 septembrie 2009 de la SC C S SA, fiind folosita pentru restituirea primei transe din împrumutul contractat de la Alexandru Farcas. Rezulta asadar ca împrumuturile nu au fost fictive. Oricum, administratorii statutari nu sunt descarcati de gestiune decât în masura în care situatia financiara prezentata prin raportul de gestiune în contextul analizei de specialitate oferita prin raportul de audit, reflecta realitatea. Aprobarea situatiei financiare nu înlatura nici raspunderea penala a administratorilor pentru eventuale fapte penale, nici raspunderea contraventionala a administratorilor ori a societatii pentru abateri de la disciplina financiar – contabila si nici raspunderea manageriala a administratorilor în contextul în care este reglementata de art. 144 ind. 3, al. 1, 4 si art. 155, sau art. 155 ind. 1 din Legea nr. 31/1990.

Nu s-a dovedit ca auditoriul si-ar fi retras raportul de audit, acesta din urma a fost doar completat, si cu privire la aspectele semnalate. Este adevarat ca emiterea unor constatari si concluzii noi cu caracter de esenta de natura a schimba votul actionarilor, atragea anularea hotarârii, fiindca, ar fi fost alterat dreptul la informare al actionarilor. Nu este cazul în speta, din motivele de mai sus explicate.

Urmeaza asadar sa se pronunte respingerea ca nefondata a actiunii, constatând în acelasi timp ca pârâta a declarat ca nu solicita cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei W ROMANIA S.A., persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, înregistrata in Registrul Comertului sub nr.J, CUI, cu sediul ales pentru comunicarea tuturor actelor de procedura la CAB. IND. AV. G C din Bucuresti, exceptie invocata de pârâta SC V SA Sighisoara, cu sediul in Sighisoara, Jud. Mures, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J.

Respinge exceptia lipsei de interes a reclamantei în promovarea actiunii, invocata de aceeasi pârâta.

Respinge ca neîntemeiata actiunea formulata de reclamanta privind anularea partiala a Hotarârii Adunarii Generale Ordinare nr. 1/22.04.2010 sub aspectul urmatoarelor puncte de pe ordinea de zi:

Cu drept de apel în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 2 noiembrie 2010.