HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL. COMISIE DE LICITATIE. COMISIE DE CONTROL NELEGALITATE


Este nelegală hotărârea consiliului local privind desemnarea unei comisii de control prin care au fost desemnaţi ca membri în această comisie persoane care au făcut parte şi din Comisia de licitaţie.

Prin acţiunea formulată la această instanţă, PREFECTUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, a solicitat ca în contradictoriu cu pârâtul CONSILILUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, să se pronunţe o hotărâre prin care să se dispună anularea Hotărârii nr. 293/30.11.1999, adoptată de acesta din urmă, ca nelegală.

în motivarea acţiunii se învederează de către reclamant că prin actul administrativ mai sus menţionat, autoritatea deliberativă a Municipiului Bucureşti a aprobat desemnarea unei comisii de control, a modului în care se va desfăşura licitaţia pentru alegerea constructorului la lucrarea de consolidare a sediului central al Primăriei Municipiului Bucureşti, compusă din consilierii municipali – nominalizăţi în anexă – invocându-se prevederile legale, ca art. 14.1 din H.G. nr. 727/1993 – privind Regulamentul referitor la organizarea licitaţiilor, prezentarea ofertelor şi adjudecarea proiectării investiţiilor publice.

Actul administrativ atacat este considerat ca nelegal din punct de vedere al nerespectării condiţiilor de fond, cât şi din punct de vedere al nerespectării condiţiilor de formă, cum ar fi încălcarea prevederilor legale invocate în preambulul actului administrativ, deoarece art. 14.1 şi următoarele nu reglementează constituirea unei comisii de control care va verifica desfăşurarea licitaţiei.

Se încalcă prevederile art. 20-24 din O.G.12/1993 republicată, prevederi ce completează dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 727/1993 art. 16.2 din acest act normativ – potrivit cărora contestaţiile introdse în cazuri întemeiate şi admise de entitatea achizitoare, se soluţionează printr-o decizie scrisă a conducătorului (persoanei juridice achizitoare), respectiv Primarul General, decizie ce poate fi atacată la instanţa de judecată.

Ca atare, nu o altă Comisie verifică şi analizează activitatea comisiei de licitaţie, aşa cum aprobă organul deliberativ al municipiului, deoarece hotărârea acestei Comisii de control ar trebui supusă aprobării CGMB încălcându-se prevederile art. 30 din Legea 69/1991 – republicată, încălcarea acestor prevederi constând în faptul că aceia dintre consilieri care sunt în Comisia de control participă la dezbaterea şi aprobarea unei hotărârii de consiliu prin care se aprobă sau nu hotărârea adoptată de ei înşişi în Comisia de control, situaţie în care este mai mult decât evident “interesul patrimonial în problema supusă dezbaterii consilliului”.
Sub aspect formal, forma de exprimare în care a fost redactat actul administrativ este defectuoasă, în sensul că din redactarea acestuia rezultă că aceiaşi consilieri fac parte atât din Comisia de licitaţie, cât şi din Comisia de control, ceea ce este inadmisibil.

Curtea a constatat următoarele: a fost depus actul administrativ a cărui anulare se solicită, dovada îndeplinirii procedurii prevăzută de art. 110-111 din Legea nr. 69/1991 – a administraţiei publice locale – iar termenul din 31 ianuarie 2000, deşi pârâtul a solicitat proba cu înscrisuri, până la încheierea dezbaterilor, nu le-a prezentat, nedepunând de altfel nici întâmpinare.

Curtea analizând actul administrativ atacat va reţine că acesta a fost adoptat cu încălcarea art. 14.1 din H.G. nr. 727/1993 privind Regulamentul referitor la organizarea licitaţiilor, prezentarea ofertelor şi adjudecarea proiectării investiţiilor publice – art. 30 din Legea nr. 69/1991 – republicată, precum şi încălcarea prevederilor art. 20-24 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993 potrivit cărora contestaţiile introduse în cazuri întemeiate şi aduse de unitate achizitoare se soluţionează printr-o decizie scrisă a conducătorului acesteia, decizie ce poate fi atacată la instanţa de judecată, nu aşa cum cuprinde actul administrativ atacat, în sensul că o altă Comisie verifică şi soluţionează activitatea Comisiei de licitaţie. Asta ar însemna că aceeaşi consilieri fac parte atât din Comisia de licitaţie, cât şi din Comisia de Control, aşa cum rezultă din textul actului administrativ “se desemnează o Comisie de control a modului în care se va desfăşura licitaţia – compusă din consilieri municipali care au fost numiţi prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 75/1998, nominalizaţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

Astfel, hotărârea nr. 293/30.11.1999 – adoptată de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, apare ca nelegală, motiv pentru care a fost anulată de instanţa care a admis acţiunea Prefectului. (Judecator Georgeta Leti)

(Secţia Administrativ, sentinţa civilă nr. 533/2000)