Hotărâre a consiliului local de asociere cu o organizaţie non profit. Bunuri care nu aparţin părţilor contractante. Nulitate


întrucât părţile au adus ca aport în asociere bunuri care nu le aparţin, se încalcă prevederile art. 1491 şi art. 251 Cod comercial.

Consiliul Local a încălcat prevederile art. 115 din Legea nr. 69/1991, dispunând de bunuri înainte de adoptarea de către Guvern a unei hotărâri cu privire la defalcarea şi trecerea în patrimoniul comunelor, oraşelor sau judeţelor a bunurilor şi valorilor de interes local, din domeniul public şi privat al statului.

(Secţia de administrativ, sentinţa nr. 126/1995)

Prin cererea înregistrată la acest tribunal sub nr. 78/1995, Prefectul Municipiului Bucureşti şi S.A.I. solicită anularea hotărârii nr. 21/29.12.1994, adoptată de Consiliul Local al comunei Afumaţi, SA.L

în motivarea acţiunii, se arată că prin hotărârea nr. 21/29.12.1994 autoritatea deliberativă a aprobat asocierea cu Asociaţia Generală a

Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi, în vederea întreţinerii şi exploatării în comun a bazinelor piscicole Afumaţi III şi Afumaţi IV, aflate pe teritoriul comunei Afumaţi, încălcându-se prevederile art. 115 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală.

Guvernul nu a emis încă hotărârea cu privire la defalcarea şi trecerea în patrimoniul comunelor, oraşelor sau, după caz, a judeţelor, a bunurilor şi valorilor de interes local din domeniul public şi privat al statului.

Pe de altă parte, zona de halaj cuprinsă între luciul de apă, împrejmuirea existentă şi cuveta lacurilor, ce ar reprezenta aportul consiliului local, încalcă dispoziţiile art. 5 din Legea nr. 18/1991, întrucât aceasta aparţine domeniului public.

De asemenea, cele două iazuri cu care Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi vine ca aport în asociere, sunt numai în folosinţa acesteia, aşa cum rezultă din statutul A.G.V.P.S. şi din raportul Primarului comunei Afumaţi.

La dosar s-au depus copia hotărârii atacate, raport pentru dezvoltarea economico-socială şi expunerea de motive a primarului.

Instanţa, analizând probele administrate în cauză, urmează a reţine că atât consiliul local, cât şi A.G.V.P.S., au adus ca aport în asociere bunuri ce nu le aparţin, încălcându-se prevederile art. 1491 Cod civil şi art. 251 Cod comercial.

Totodată, s-au încălcat şi dispoziţiile art. 115 din Legea nr. 69/1991, întrucât pârâtul a dispus de bunuri înainte de emiterea hotărârii Guvernului cu privire la defalcarea şi trecerea în patrimoniul comunelor, oraşelor sau judeţelor, a bunurilor şi valorilor de interes local, din domeniul public şi privat al statului.

Aşa fiind, instanţa urmează a admite acţiunea şi a anula hotărârea nr. 21/29.12.1994 adoptată de Consiliul Local al comunei Afumaţi, S.A.I., ca nelegală.

Potrivit art. 274 Cod proc. civ., va obliga pârâtul Ia 250 lei cheltuieli de judecată către reclamantă.