Hotărâre a consiliului local de desfiinţare a unei construcţii pentru nerespectarea disciplinei în construcţii. Lipsa planului urbanistic de detaliu. Lipsa avizelor legale


Potrivit art. 6 din Legea nr. 50/1991, autorizaţia de construire trebuie să aibă la bază, în mod obligatoriu, şi un plan din care să rezulte alcătuirea constructivă şi funcţională a construcţiei. De asemenea, documentaţia trebuie să conţină şi avizele legale necesare.

(Secţia de administrativ, sentinţa nr. 459/1998)

Prin cererea înregistrată la data de 16.06.1998, reclamanta U.C.B.C.A. a chemat în judecată pe pârâtul Consiliului Local al comunei Cernica judeţul Ilfov, solicitând instanţei de contencios administrativ anularea hotărârii nr. 11/12.02.1998, emisă de pârât, cu cheltuieli de judecată.

în motivarea acţiunii, reclamanta arată că baza în autorizaţiei de construire nr. 27/26.05.1994, eliberată de Consiliul Judeţean Ilfov a edificat un complex de învăţământ, lucrare recepţionată la data de 23.05.1994, anterior expirării termenului prevăzut în autorizaţie.

Mai arată că prin hotărârea atacată s-a dispus desfiinţarea construcţiilor executate, pentru nerespectarea disciplinei în construcţii, deşi la data de 5.03.1998, Primăria Cemica a încheiat un număr de 19 procese verbale de contravenţie vizând imobilul în cauză, încălcându-se astfel principiul non bis in idem, prin multipla sancţionare a aceleiaşi fapte.

Susţine reclamanta că în realitate a respectat disciplina în construcţii, iar hotărârea atacată nu specifică în ce constă abaterea de la disciplina în construcţii.

Mai arată că pârâta a încălcat legea prin emiterea hotărârii, deoarece chiar şi în situaţia în care lucrările ar fi fost construite fără autorizaţie ar fi putut emite o asemenea autorizaţie în situaţia în care lucrările ar fi îndeplinit cerinţele legale.

Mai susţine reclamanta că hotărârea atacată este nelegală, deoarece desfiinţarea construcţiilor se poate dispune doar prin hotărârea instanţei de judecată.

La dosarul cauzei s-au depus hotărârea nr. 11/27.02.1998, dovada îndeplinirii procedurii administrative prealabile, autorizaţia de construire

nr. 27/26.05.1994, procesul verbal de recepţie nr. 139/23.05.1997, împreună cu 3 anexe.

La cererea instanţei, autoritatea pârâtă a depus la dosarul cauzei actele care au stat la baza emiterii hotărârii, respectiv avizul comisiei pentru administraţia publică locală, amenajarea teritoriului şi urbanism, emis la 25.02.1998, raportul primarului şi un convocator.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că prin hotărârea nr. 11/27.02.1998, Consiliul Local Cemica a dispus desfiinţarea construcţiilor executate de reclamantă, pentru nerespectarea disciplinei în construcţii şi pentru nedeclararea corectă a valorii construcţiilor.

Din raportul primarului, purtând ştampila primăriei, reiese că imobilul în cauză a fost construit fără a avea P.U.D., aprobat de consiliul local, iar valoarea declarată a construcţiei nu corespunde cu realitatea.

în acelaşi raport se mai consemnează că autorizaţia de construire nu are Ia bază avizul consiliului local, iar reclamanta nu a prezentat planul din care să rezulte alcătuirea constructivă şi funcţională a construcţiei.

Reclamanta nu a depus la dosar probe în combaterea acestui act oficial, din care cauză instanţa constată că acţiunea sa este neîntemeiată, hotărârea atacată fiind legală.

Pentru aceste considerente, instanţa va respinge acţiunea reclamantei.