Hotărâre a consiliului local de eliberare din funcţie a unui consilier, pentru absenţa la trei şedinţe, datorită plecării din ţară. Nulitate


Este nelegală, urmând a fi anulată, hotărârea consiliului local prin care s-a dispus eliberarea din funcţie a unui consilier, motivat de faptul că acesta a lipsit la trei şedinţe ale consiliului, fiind plecat din ţară.

(Secţia de administrativ, sentinţa nr. 408/1993) Prin cererea înregistrată la acest tribunal sub nr. 42/1993, Prefectura Municipiului Bucureşti şi SA.I. solicită anularea hotărârii nr. 18/20.11.1992, adoptată de Consiliul Local al comunei Mogoşoaia, Sectorul Agricol Ilfov, ca fiind nelegală.

în motivarea acţiunii, reclamanta arată că, prin art. 1 al hotărârii nr. 18/1992, Consiliul Local al comunei Mogoşoaia, S.A.I., a stabilit “eliberarea din funcţie a unui consilier, motivat de faptul că acesta a absentat de Ia trei şedinţe ale consiliului, fiind plecat din ţară”.

în motivarea acţiunii se arată că, potrivit dispoziţiilor art. 19 din Legea nr. 69/1991 a administraţiei publice locale, mandatul de consilier înce-teazâ înainte de termen în caz de demisie, incompatibilitate, pierdere a drepturilor electorale, schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială sau deces.

Mandatul mai poate înceta şi în caz de demitere şi prin schimbarea cetăţeniei.

Prin hotărârea susmenţionată, Consiliul Local al comunei Mogoşoaia a considerat, în mod greşit, că mandatul de consilier încetează în situaţia absenţei consilierului de la trei şedinţe, motivat de plecarea din ţară.

Se mai arată de reclamantă, că acest caz, deşi neprevăzut de lege, pentru faptul că nu s-a făcut dovada plecării definitive din ţară, deci a schimbării domiciliului, nu poate fi încadrat în norma legală, respectiv art. 19 din Legea nr. 69/1991.

Tribunalul reţine din hotărârea nr. 18/20.11.1992 a Consiliului Local” al comunei Mogoşoaia că încalcă dispoziţiile art. 19 din Legea nr. 69/1991.

Totodată, potrivit art. 11 alin. 4 din Regulamentul privind funcţionarea Consiliului Local Mogoşoaia, rezultă că încetarea calităţii de membru al consiliului local are loc prin demisie, deces, în cazul unei hotărâri judecătoreşti definitive, care face incompetentă persoana pentru exercitarea mandatului, precum şi potrivit dispoziţiei art. 62 din acest Regulament.

Conform art. 61 lit. c din susmenţionatul Regulament, consiliul poate hotărî cu 2/3 din numărul membrilor săi aplicarea sancţiunilor, printre care şi revocarea din funcţia încredinţată.

în art. 62 din Regulament se arată că pentru abateri deosebit de grave, prevăzute de lege, consiliul poate propune, cu votul a 2/3 din numărul consilierilor, aplicarea măsurilor prevăzute în art. 35 din Legea nr. 69/1991.

Conform dispoziţiilor art. 35 din Legea nr. 69/1991, Consiliul Local Mogoşoaia trebuia să efectueze propuneri de demitere către Guvern, care să dea o hotărâre în acest sens, pentru consilierul S.N., şi nu să procedeze la emiterea unei hotărâri de eliberare din funcţie, respectiv adoptarea hotărârii nr. 18/20.11.1992.

Aşa fiind, tribunalul, pentru considerentele arătate, va dispune anularea hotărârii nr. 18/20.11.1992 a Consiliului Local Mogoşoaia, ca fiind nelegală, dată cu încălcarea dispoziţiilor art. 19 şi art. 35 din Legea nr. 69/1991 şi a Regulamentului de funcţionare a acestui consiliu, admiţând acţiunea.

Potrivit art. 274 Cod proc. civ., va dispune obligarea pârâtului la 250 lei cheltuieli de judecată către reclamant.