Hotărâre a consiliului local de instituire a unei taxe speciale pentru oficierea căsătoriei în afara programului de lucru al primăriei. Lipsa avizului comisiei de specialitate. Nulitate


Art. 31 alin. 1 din Legea nr. 69/1991, republicată, modificată prin O.G. nr. 22/1997, arată că problemele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local nu pot fi dezbătute, dacă nu sunt însoţite de raportul de specialitate al compartimentului de resort din primărie, care va fi elaborat în termen de 30 de zile de la solicitarea iniţiatorului, precum şi de avizul comisiei de specialitate a consiliului.

Nerespectarea acestor prevederi legale atrage anularea actului administrativ, respectiv a hotărârii consiliului local.

(Secţia de administrativ, sentinţa nr. 96/1998)

Prin cererea înregistrată Ia data de 16.01.1998 pe rolul acestei instanţe, reclamantul Prefectul Municipiului Bucureşti a chemat în judecată pe pârâtul Consiliului Local al sectorului 2 Bucureşti, solicitând anularea hotărârii nr. 95/30.10.1997.

în baza materialului probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Prin hotărârea nr. 95/30.10.1997, Consiliul Local sector 2 Bucureşti a stabilit, prin art. 1 că, începând cu data de 15.11.1997 se instituie o taxă specială pentru oficierea căsătoriei în afara programului de lucru al Primăriei sector 2 Bucureşti, în cuantum de 300.000 lei la căsătorie; cu aceeaşi dată, hotărârea Consiliului Local nr. 46/30.06.1997 îşi încetează aplicabilitatea. Art. 2 din acelaşi act arată că sumele rezultate din taxa specială vor fi utilizate pentru achitarea integrală a costurilor ocazionate cu funcţionarea serviciului “Stare Civilă”, în afara programului de lucru, inclusiv pentru dotarea şi modernizarea sălii de oficiere.

Tribunalul apreciază că se impune admiterea acţiunii, pentru considerentele care vor fi expuse în continuare, avându-se în vedere şi dispoziţiile art. 110 şi art. 111 din Legea nr. 69/1991, republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997, şi art. 11 din Legea nr. 29/1990, motiv pentru care se va dispune anularea hotărârii nr. 95/30.10.1997, adoptată de Consiliul Local sector 2 Bucureşti.

Hotărârea atacată instituie o taxă specială pentru oficierea căsătoriei în afara programului de lucru al serviciului de stare civilă, cuantumul acesteia fiind de 300.000 lei/căsătorie.

Totodată, este indicată destinaţia sumelor de bani care vor fi încasate.

La baza hotărârii atacate se află un raport de specialitate al serviciului de stare civilă, şi al serviciului impozite şi taxe.

în speţa de faţă nu s-au respectat cerinţele impuse de art. 31 alin. 1 din Legea nr. 69/1991, republicată şi modificată prin O.G. nr. 22/1997, potrivit căruia problemele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local nu pot fi dezbătute, dacă nu sunt însoţite de raportul de specialitate al compartimentului de resort din primărie, care va fi elaborat în termen de 30 de zile de la solicitarea iniţiatorului, precum şi de avizul comisiei de specialitate a consiliului.

în cauza dedusă judecăţii nu există avizul comisiei economice administrative a consiliului local (aviz care există la hotărârea precedentă).

Pe de altă parte, nu există o documentaţie tehnico-economico-contabilă, deci hotărârea nu este fundamentată din acest punct de vedere.

De menţionat că autonomia locală administrativă se exercită numai în cadrul legii, conform art. 1 alin. 2 din Legea nr. 69/1991, republicată şi modificată.

Stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe timp limitat (ca o atribuţie a consiliului local) se face în condiţiile legii (conform art. 20 alin. 2 lit. f din acelaşi act normativ).