Hotărâre a consiliului local de scoaterea la licitaţie în vederea închirierii, a unor bunuri proprietate de stat. Nulitate


Hotărârea consiliului local prin care s-a aprobat scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, a unor bunuri proprietate de stat, este nelegală, deoarece contravine prevederilor art. 76 şi art. 115 din Legea nr. 69/1991, în sensul că bunurile respective nu erau în domeniul privat al localităţii, iar trecerea în patrimoniului oraşelor a bunurilor de interes local din domeniul public şi privat al statului se face prin hotărâre de Guvern.

(Secţia administrativ, sentinţa nr. 77/1996)

Prin cererea înregistrată la data de 31.08.1995, Prefectul Municipiului Bucureşti şi SAI a solicitat anularea hotărârii nr. 19 din 23.06.1995, adoptată de Consiliul Local al oraşului Buftea, S.A.I..

în motivarea acţiunii, reclamantul arată că prin hotărârea atacată s-a aprobat scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, a unor spaţii construite şi terenuri proprietate de stat.

Se menţionează că actul atacat este nelegal,pentru că, potrivit art. 115 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, defalcarea şi trecerea în patrimoniul oraşelor a bunurilor şi valorilor de interes local din domeniul public şi privat al statului se vor stabili prin hotărâre de guvem.

Se mai arată că din expunerea de motive a primarului, rezultă că terenurile scoase la licitaţie sunt „propuse a intra în patrimoniul privat de interes local”, rezultând astfel că prin hotărârea menţionată s-au scos la licitaţie terenuri ce nu sunt proprietatea consiliului local, ci proprietatea statului, pentru care Guvernul poate adopta o hotărâre prin care să renunţe la proprietate.

Alăturat acţiunii, s-au depus, în copie, hotărârea nr. 19 din 23.06.1995 a Consiliului Local oraş Buftea, expunerea de motive, proiectul de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri şi clădiri proprietate de stat, raport al biroului de administrare a domeniului public şi privat, raport al comisiei pentru administraţie publică locală şi anexe la hotărârea nr. 19/1995.

Prin întâmpinarea depusă la termenul din 29.11.1995, Consiliul Local a comunicat actele şi motivele care au stat la baza hotărârii nr. 19/1995, arătând, în esenţă, că pentru a se aduce venituri la bugetul local şi pentru conservarea clădirilor a fost absolut necesară adoptarea unei hotărâri de scoatere la licitaţie, în vederea închirierii, a respectivelor imobile.

Analizând actele dosarului, instanţa constată că acţiunea reclamantului este întemeiată şi că, într-adevăr, prin prisma art. 115 din Legea nr. 69/1991 şi art. 76 din aceeaşi lege, hotărârea adoptată este nelegală, întrucât prevede scoaterea la licitaţie publică a unor bunuri care nu erau în domeniul privat al oraşului.

Urmează ca, în baza art. 101 din Legea nr. 69/1991, acţiunea să fie admisă, astfel cum a fost formulată.