Hotarâre a consiliului local de trecere a locuintelor sociale din domeniul public in domeniul privat de interes local al unitatii administrativ teritoriale. Nulitatea absoluta a actului juridic încheiat cu nerespectarea regimului juridic al bunurilor din


– art.39 si 47 din Legea locuintei nr.114/1996

– art.11 din legea privind proprietatea publica si regimul juridic al acestora nr.213/1998 (art.11 din legea nr.213/1998 a fost abrogat prin punctul 2 din Legea nr.71/2001, începând cu 01.10.2011)

Dispozitiile art.39 si 47 din Legea nr.114/1996 stipuleaza expres ca locuintele sociale apartin domeniului public si nu pot fi vândute.

Cum sanctiunea aplicabila actelor juridice cu nesocotirea prevederilor legale privind regimul juridic al bunurilor din domeniul public este nulitatea absoluta, in mod eronat instanta de fond a retinut legalitatea hotarârii consiliului local privind trecerea locuintelor sociale din domeniul public in domeniul privat de interes local.

(CURTEA DE APEL BUCURESTI – SECTIA A VIII-A ADMINISTRATIV SI FISCAL, DECIZIA CIVILA NR.1028/12.05.2011)

Asupra recursului de fata:

Prin actiunea înregistrata sub nr.4102/7/2010 din data de 10.08.2010 reclamantul Institutia Prefectului judetului Teleorman a solicitat instantei în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al municipiului Alexandria sa se constate nulitatea hotarârii nr.63 din 31.03.2010 adoptata de catre pârât.

În motivarea actiunii reclamantul a aratat ca Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Alexandria privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a locuintelor sociale nu respecta conditiile de legalitate, si anume:

– continutul nu este conform cu legea în baza careia este admisa (Legea nr.213/1998) si nu corespunde scopului urmarit de lege, încalcând norme imperative care duc la constatarea nulitatii actului administrativ.

Astfel, a precizat reclamantul, Constitutia României instituie la articolul 136 regimul juridic fundamental al proprietatii, facând trimitere la legea organica. Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, care, în Anexa la punctul nr.6 cuprinde categoria de bunuri “locuinte sociale”, care, deci, fac obiectul exclusiv al proprietatii publice.

A mentionat reclamantul ca, Legea nr.114/1996 – art.47 prevede imperativ ca locuintele sociale realizate potrivit prezentei legi nu pot fi vândute, scopul legii fiind conservarea fondului de locuinte sociale, tinând cont de întreaga legislatie în domeniul protectiei sociale, a combaterii marginalizarii sociale, pe principiul solidaritatii.

Au fost invocate de reclamant dispozitiile art.39 care stipuleaza imperativ ca locuintele sociale apartin domeniului public al unitatilor administrativ – teritoriale, concluzionând ca, nu pot fi trecute în domeniul privat al orasului.

În drept, cererea a fost întemeiata pe dispozitiile Constitutiei României, Legii nr.114/1996 privind locuintele, Legii nr.215/2001 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si Legii nr.554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

În dovedirea actiunii au fost depuse la dosar, în xerocopie, Hotarârea contestata, având nr.63 din 31.03.2010 emisa de pârât si expunerea de motive nr.6391 din 25.03.2010.

La data de 21.09.2010, pârâtul a depus la dosar întâmpinare, prin care a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului, aratând în esenta ca, numirea temporara a d-lui N. T., s-a facut pe o perioada de 6 luni, respectiv de la 2 octombrie 2009 pâna la data de 2 aprilie 2010, perioada în care trebuia organizat concurs pentru ocuparea postului definitiv si în situatia în care functia publica de prefect al judetului Teleorman nu era ocupata, conform alin.3 al art.92 din Legea nr.188/1999 modificat prin art.IV din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.9012009 privind reglementarea unor masuri în domeniul administratiei publice locale, în mod exceptional, la expirarea perioadei de 6 luni prevazuta de lege putea fi prelungita cu maxim 6luni, într-un an calendaristic.

Cu privire la fondul cauzei pârâtul a învederat ca, HCL nr.63 din 31.03.2010 a Consiliului Local al Municipiului Alexandria a fost emisa cu respectarea prevederilor legale în vigoare, având ca temei dispozitiile art.10 alin.1 si alin.2 din Legea nr.213/1998; ca, sustinerea reclamantului în sensul ca, locuintele sociale apartin domeniului public al unitatii administrativ -teritoriale si din acest motiv nu pot fi trecute din domeniul public în domeniul privat, nu subzista atâta timp cât nu exista nici o prevedere expresa a legii care sa interzica trecerea locuintelor sociale din domeniul public în domeniul privat de interes local al unitatilor administrativ-teritoriale, dupa cum nu exista prevedere legala care sa interzica schimbarea destinatiei locuintelor sociale.

Pârâtul a depus la dosar actele care au stat la baza emiterii Hotarârii contestate – filele 27-30, 33, 34 si acte normative.

Reclamantul a mai depus la dosar adresa nr.7986 din 07.09.2010 .

Prin sentinta nr.4010 din 30.11.2010 a Tribunalului Teleorman – Sectia conflicte de si asigurari sociale si contencios administrativ a respins actiunea ca nefondata retinând ca prevederile art.36 alin.2 lit.c si art.123 Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, reglementeaza competenta Consiliului local de a hotarî în privinta bunurilor care apartin domeniului public sau privat de interes local, iar dispozitiile art.10 alin.2 Legea nr.213/1992 privind proprietatea publica prevad atributele Consiliului local de a hotarî în privinta trecerii uni bun din domeniul public în domeniul privat daca pun daca prin Constitutie sau prin lege nu se dispune altfel.

Împotriva sentintei în termen legal a formulat recurs reclamantul Prefectul Judetului Teleorman recurând-o pentru urmatoarele:

– Sentinta este pronuntata cu aplicarea gresita a legii privind stingerea dreptului de proprietate publica. Modalitatea prin care se realizeaza trecerea bunurilor din domeniul public în domeniul privat trebuie sa se faca cu aplicarea principiului simetriei juridic, astfel ca atâta timp cât constituirea dreptului de proprietate publica se face printr-o serie de acte juridice (Hotarâri de Guvern, Hotarâri ale Consiliului Judetean etc.) si stingerea dreptului de proprietate nu se poate realiza decât în aceiasi modalitate;

– instanta de fond a ignorat interdictia instituita prin dispozitiile art.47 din Legea nr.114/1996 potrivit carora locuintele sociale realizate potrivit acestei legi nu pot fi vândute.

Examinând sentinta prin prisma motivelor invocate ce se încadreaza în dispozitiile art.304 pct.9 si 304 Cod procedura civila, Curtea retine urmatoarele:

Prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr.63 din data de 31.03.2010 s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat de interes local al Municipiului Alexandria a unor unitati locative din blocul B8 situat în ……, Alexandria prevazuta în Anexa ce face parte integranta din hotarâre.

Totodata s-a aprobat schimbarea destinatiei unor unitati locative din “locuinta privata” în “locuinta convenabila” prevazuta în Anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre

În expunerea de motive nr.6391/25.03.2010 atasata hotarârii se arata ca având în vedere ca institutia înregistreaza tot mai multe solicitari de cumparare a locuintelor din fondul locativ de stat si pentru derularea procedurii de vânzare-cumparare în cadrul legal se impune, în prima etapa, trecerea din domeniul public în cel privat de interes local al Municipiului Alexandria a unor unitati locative situate în blocul B8 si schimbarea destinatiei acestora.

Potrivit dispozitiilor art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998 trecerea din domeniul public în domeniul privat se face dupa caz prin Hotarâre a Guvernului, a Consiliului Judetean sau a Consiliului Local, daca prin contestatie sau lege nu se dispune altfel.

Conform Listei cuprinzând bunuri care alcatuiesc domeniul public al statului si al Unitatilor Administrativ Teritoriale, Anexa la Lege nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, la punctul 6 sunt mentionate “Locuintele sociale”.

Totodata dispozitiile art.47 din Legea nr.114/1996 prevede imperativ ca locuintele sociale realizate potrivit acestei legi nu pot fi vândute si apartin domeniului public (art.39).

Cum sanctiunea aplicabila actelor juridice încheiate cu nesocotirea prevederilor privind regimul juridic al bunurilor din domeniul public se sanctioneaza cu nulitatea absoluta potrivit dispozitiilor art.11 din Legea nr.213/1998, Curtea apreciaza actiunea reclamantului ca fiind întemeiata.

Astfel, Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr.63/2010 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al locuintelor sociale încalca norme imperative,sanctiunea fiind constatarea nulitatii actului juridic.

În consecinta, Curtea va admite recursul si în temeiul art.312 alin.2 Cod procedura civila va modifica în tot sentinta în sensul ca va fi admisa actiunea si anulata Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr.63/31.03.2010.

1