Hotărâre a consiliului local de trecere in patrimoniul său, cu titlu de proprietate, a unei case de cultură. Lipsa raportului de specialitate al compartimentului de resort. Lipsa temeiului legal. Nulitate


Este lovită de nulitate hotărârea consiliului local dacă a fost adoptată fără existenţa unui raport de specialitate al compartimentului de resort al administraţiei publice locale.

Legea nr. 69/1991 nu conferă consiliului local prerogative de a trece în patrimoniul său, cu titlu de proprietate, vreun bun mobil sau imobil.

(Secţia de administrativ, sentinţa nr. 196/1994)

Prin acţiunea înregistrată la data de 1.11.1993, Prefectura municipiului Bucureşti şi S.A.I. a chemat în judecată Consiliul Local al sectorului 4, solicitând anularea Hotărârii nr. 23 din 7.10.1993, adoptată de acest consiliu.

în motivarea acţiunii, reclamanta arată că prin hotărârea menţionată Consiliul Local al sectorului 4 a stabilit trecerea în patrimoniul său a Casei de Cultură “Meridian Club”, precum şi a terenului aferent.

Se motivează că hotărârea luată este în vădită contradicţie cu prevederile art. 32 din Legea nr. 69/1991 a administraţiei publice locale, întrucât actul în cauză a fost emis fără a se respecta dispoziţiile imperative ale acestui text de lege, care prevede că “… problemele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoţite de raportul de specialitate al compartimentului de resort al administraţiei publice locale”.

Se precizează că, faţă de conţinutul hotărârii atacate, raportul de specialitate al compartimentului de resort apare obligatoriu, acesta urmând să conţină elementele necesare, menite să ofere consiliului local posibilitatea deliberării în cunoştinţă de cauză.

Faţă de conţinutul hotărârii, arată în continuare reclamanta, nu rezultă în patrimoniul cărei instituţii s-a aflat imobilul în cauză, pentru a se concluziona dacă în speţă sunt aplicabile prevederile Decretului-lege nr. 150/1990.

în dovedirea acţiunii s-au depus copia actului administrativ atacat, referat al comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi sportivă, notă a secretarului Consiliului Local sector 4.

Pârâtul Consiliul Local al sectorului 4 a solicitat respingerea acţiunii, motivând că hotărârea este dată cu respectarea legii.

Analizând actele dosarului, instanţa constată că acţiunea formulată de Prefectura Municipiului Bucureşti şi S.A.I. este întemeiată.

într-adevăr, hotărârea nr. 23/7.10.1993 a fost adoptată fără existenţa unui raport de specialitate al compartimentului de resort al administraţiei publice locale, pentru ca votul să aibă loc pe baza cunoaşterii tuturor elementelor necesare.

Art. 32 din Legea nr. 69/1991 prevede această regulă procedurală în termeni imperativi, deci încălcarea ei atrage nulitatea absolută a actului în cauză.

Pe de altă parte, în cuprinsul hotărârii se invocă dispoziţiile art. 21 lit. p şi art. 29 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, dar nici unul din aceste texte de lege nu conferă consiliului local prerogativa de a trece în patrimoniul său, cu drept de proprietate, vreun bun mobil sau imobil. Art. 21 lit. p din legea menţionată cuprinde atribuţia consiliului popular de a lua măsuri pentru crearea condiţiilor necesare petrecerii timpului liber al cetăţenilor şi asigurarea desfăşurării activităţilor ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi de agrement, dar aceasta nu înseamnă că respectivele consilii locale pot lua în acest scop orice bunuri, în mod nelimitat.

în speţă, este vorba de stabilirea dreptului de proprietate cu privire la o clădire şi acest lucru nu se poate face prin simpla dispoziţie a consiliului local.

Faţă de probele dosarului, instanţa urmează a admite acţiunea, iar în baza art. 1 din Legea nr. 29/1990 va anula, ca nelegală, Hotărârea nr. 23/7.10.1993 a Consiliului Local al sectorului 4 Bucureşti.