Hotărâre a consiliului local privind aprobarea plăţii unei sume de bani către o persoană fizică, pentru prestarea unei activităţi. Lipsa actelor justificative. Lipsa raportului de specialitate al compartimentului de resort. Nulitate


Hotărârea consiliului local prin care s-a aprobat plata unei sume de bani către o persoană fizică pentru prestarea unei activităţi este nulă dacă nu este justificată de acte doveditoare ale prestării activităţii respective şi la adoptarea sa nu a existat raportul de specialitate al compartimentului de resort.

(Secţia de administrativ, sentinţa nr. 345/1994)

Prin acţiunea înregistrată sub nr. 111/1994, la data de 9.02.1994, la T.M.B. – secţia contencios administrativ, reclamantul Prefectul Municipiului Bucureşti şi Sectorului Agricol Ilfov a solicitat ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună anularea hotărârii nr. 22, adoptată la 5.11.1993 de către Consiliul Local al comunei Snagov.

în motivarea acţiunii, reclamantul a învederat că hotărârea mai sus menţionată, prin care s-a aprobat plata sumei de 420.000 lei lui D.I. -inginer la Camera Agricolă Snagov, este nelegală. Reclamantul a menţionat că plata sumei de 420.000 lei, ce reprezintă contravaloarea muncii prestate pentru amenajarea islazului comunal, nu are temei legal, neexistând între pârât şi D.I. un act din care să rezulte un raport de muncă direct şi nici o atestare a prestării unei asemenea activităţi. Totodată, s-a precizat că această hotărâre nu este însoţită de raportul comisiei de specialitate, fiind astfel încălcate dispoziţiile art. 32 din Legea nr. 69/1991.

în dovedirea acţiunii, reclamantul a administrat proba cu acte, iar pârâtul, deşi a fost legal citat, nu a administrat nici o probă în combaterea acţiunii.

Examinând actele şi lucrările din dosar, tribunalul constată că prin hotărârea nr. 22 din 5.11.1993, Consiliul Local al comunei Snagov a aprobat plata sumei de 420.000 lei lui D.I., cu titlul de contravaloare a muncii prestate pentru amenajarea islazului comunal.

Potrivit art. 21 lit. e din Legea nr. 69/1991 cu privire la administraţia publică locală, consiliul local “aprobă bugetul local, formarea, administrarea, întrebuinţarea şi executarea acestuia”. Exercitarea acestei atribuţii de către consiliul local trebuie făcută însă cu respectarea celorlalte dispoziţii ale susmenţionatei legi, dispoziţii menite să asigure legalitatea hotărârilor adoptate de autoritatea administrativă.

Astfel, se reţine că plata sumei de 420.000 lei nu este justificată de acte doveditoare ale prestării activităţii de amenajare a islazului comunal.

Legea nr. 69/1991 prevede, în art. 32, că “problemele incluse pe ordinea de zi a şedinţei nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoţite de raportul de specialitate al compartimentului de resort al administraţiei publice locale”.

în acest context, plata sumei de 420.000 Iei, aprobată de Consiliul Local al comunei Snagov, apare ca lipsită de fundament legal şi, pe cale de consecinţă, se impune anularea hotărârii adoptate în acest sens.

Faţă de considerentele mai sus expuse, tribunalul va admite prezenta acţiune şi va dispune anularea hotărârii.

în temeiul art. 274 Cod proc. civ., pârâtul va fi obligat la plata

cheltuielilor de judecată. #