HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI. NELEGALITATE


Potrivit art. 4 din Legea nr. 14/1991, salariile personalului organelor puterii executive, în sistemul cărora se regăsesc şi primăriile, se stabilesc prin lege.

Prin urmare, nu întruneşte condiţiile de legalitate hotărârea Consiliului local luată în această materie.

în exercitarea atribuţiilor de control al legalităţii actelor administrative, rezultând din legea organică, Legea 69/1991 rep. 1996, art. 110-111, prefectul judeţului Călăraşi a solicitat pe calea acţiunii în administrativ, anularea actului administrativ adoptat de pârâtul Consiliul local, ca nelegal.
Tribunalul Călăraşi, prin Sentinţa civilă nr. 332/4.09.1998 a respins ca neîntemeiată acţiunea formulată de reclamantul Prefectul Judeţului Călăraşi în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local – Praţ Lehliu Gară cu privire la anularea hotărârii Consiliului Local cu privire la aprobarea salarizării personalului primăriei.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că pârâtul Consiliul Local, a avut în vedere la adoptarea hotărârii dispoziţiile art. 20 alin. 2 lit. “d”, Legea 69/1991 rep. 1996, aşa cum a fost modificată prin O.U.G. 22/1997, art. 18, respectiv atribuţiile Consiliului Local de a aproba Organigrama, numărul de personal din Primărie, Statul de funcţii şi salarizarea personalului în limita mijloacelor financiare de care dispune, în baza legii organice a administraţiei publice locale, urmat de descentralizarea activităţii organelor administraţiei publice, existând concordanţă între coeficienţii de salarizare stabiliţi prin hotărârea adoptată de Consiliul Local şi veniturile şi cheltuielile efectuate, astfel cum rezultă din Contul de execuţie ai bugetului local, actul astfel adoptat având natura unui act administrativ de gestiune.

împotriva sentinţei pronunţate de instanţa de fond, reclamantul a declarat recurs, criticând-o pentru motive de nelegalitate şi netemeinicie. Recurentul-reclamant a susţinut că instanţa de fond nu a avut în vedere că prin actul administrativ adoptat de Consiliul Local au fost încălcate prevederile Legii salarizării, Legea 14/1991 potrivit căreia salariile personalului organelor din sistemul puterii executive (din care fac parte şi organele administraţiei publice locale) se stabilesc prin lege, respectiv Legea 40/1991 rep. 1993; O.G. 39/1994 modificată şi completată prin Legea 35/1996, coeficientul de salarizare putând fi stabilit doar prin lege sau hotărâre de Guvern şi nu prin hotărâre adoptată de Consiliul Local, nerezultând că majorarea salariilor s-a făcut în limita mijloacelor financiare proprii, deoarece bugetul pe anul 1998 nu fusese aprobat, cu sublinierea că hotărârea Consiliului Local privind aprobarea salarizării personalului primăriei, nu este un act de gestiune curentă ci este un act administrativ de autoritate.

Recursul este fondat.

Principiul autonomiei locale care guvernează activitatea autorităţilor administraţiei publice locale presupune asigurarea din veniturile proprii a cheltuielilor aferente salarizării personalului acestora indiferent de funcţie, fără a afecta veniturile provenite din surse extrabugetare şi din activităţi de autofinanţare care au destinaţie specială.

La adoptarea hotărârii, autoritatea administraţiei publice locale trebuia să aibă în vedere nu numai atribuţiile prevăzute de art. 20 alin. (2) lit. “d” din legea administraţiei publice locale, Legea 69/1991 rep. 1996 modificată prin O.U.G. 22/1997 (în vigoare la data adoptării actului administrativ), ci şi prevederile art. 20 alin. (1), potrivit cărora Consiliul Local are iniţiativă şi în probleme de interes local şi hotărăşte cu respectarea legii, cu excepţia problemelor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi publice.
La adoptarea hotărârii, Consiliul Local nu a avut în vedere limitele de competenţă în materie de salarizare, respectiv că, potrivit legii salarizării, Legea 14/1991 art. 4, salariile personalului organelor puterii executive, în sistemul cărora se regăsesc şi primăriile, organe ale administraţiei publice locale, se stabilesc prin lege, respectiv conform Legii 40/1991 rep. 1993, O.G. 39/1994, Legea 85/1996. Actul administrativ, hotărârea Consiliului Local cu privire la aprobarea salarizării personalului primăriei şi a coeficientului de ierarhizare, a fost adoptat cu depăşirea limitelor de competenţă stabilite de legea organică şi fără respectarea prevederilor în materie de salarizarea personalului bugetar, neîntrunind condiţiile de legalitate, criticile recurentului reclamant fiind întemeiate.

Fiind întrunite condiţiile prevăzute de art. 304 pct. 9 şi 11 c. pr. civ., Curtea a admis recursul, a casat sentinţa şi în baza art. 312 alin. 3 c. pr. civ., rejudecând cauza, a admis acţiunea Prefectului Judeţului Călăraşi şi a anulat hotărârea Consiliului Local ca nelegală. Consiliul Local nu avea competenţa de a adopta o astfel de hotărâre.

Prin Decizia nr. 83/1998 s-a constatat că O.U.G. 22/1997 pentru modificarea şi completarea legii administraţiei publice locale, Legea 69/1991 rep. 1996 este neconstituţională.

Potrivit O.U.G. 22/1997, art. 1 pct. 18, Consiliile locale aprobă propunerea primarului, organigrama numărului de personal din primărie, statul de funcţii şi salarizare în limita mijloacelor de care dispune. (Judecator Georgeta Leti)

(Sectia Contencios Administrativ, decizia civilă nr. 41/1999)