Hotărâre judecătorească. Minuta. Nesemnare de către grefier. Lipsa menţiunii că soluţia a fost pronunţată in şedinţa publică. Nulitate. Casare cu trimitere spre rejudecare


Dispozitivul hotărârii (minuta) trebuie să cuprindă, printre altele, şi semnătura judecătorului şi a grefierului, precum şi menţiunea că pronunţarea s-a făcut în şedinţă publică. Nerespectarea dispoziţiilor art. 258 alin. I şi 261 pct. 8 Cod proc. civ., duce la nulitatea hotărârii.

(Secţia administrativ, decizia nr. 2.683/1998)

S-a formulat recurs de către recurentul S.P. împotriva sentinţei civile nr. 5.601 pronunţată de Judecătoria sectorului 1 Bucureşti în contradictoriu cu intimata Direcţia Generală Vamală Bucureşti – Vama Otopeni.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut că prin procesul-verbal de contravenţie nr. 157/30.07.1997, petentul S.P. a fost sancţionat contravenţional, potrivit art. 3, anexa nr. 1 a Regulamentului privind efectuarea operaţiunilor valutare emis de B.N.R. sub nr. V/l0813/18.08.1994 şi H.G. nr. 151/1996, cu amendă în sumă de 1.000.000 lei şi confiscarea sumei de 4.850 DM şi 32.635 USD.

întrucât nu a declarat, la intrarea în ţară, sumele mai sus precizate, din probele administrate, instanţa de fond a reţinut că petentul a încălcat Regulamentul privind operaţiunile valutare, care nu permit persoanelor juridice să introducă în ţară valută peste limita de 10.000 USD, şi a respins plângerea, ca neîntemeiată.

Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei recurate în raport de motivele invocate, cât şi din oficiu, potrivit art. 304 Cod proc. civ., tribunalul constată că recursul este întemeiat, din următoarele considerente:

Minuta sentinţei civile recurate nu conţine semnătura grefierului de şedinţă şi nici menţiunea că a fost pronunţată în şedinţă publică.

De asemenea, nu este precizat temeiul respingerii plângerii.

Potrivit art. 121 Cod proc. civ., şedinţele vor fi publice, afară de cazurile când legea dispune altfel, iar potrivit alin. 3 al aceluiaşi articol, hotărârea se pronunţă întotdeauna în şedinţă publică.

Potrivit art. 258 Cod proc. civ., după ce s-a întrunit majoritatea, se va întocmi pe scurt dispozitivul hotărârii, care se semnează de judecător şi grefier. EI se pronunţă de preşedinte, în şedinţă publică, chiar în lipsa părţilor.

Art. 261 Cod proc. civ., aşa cum a fost modificat prin O.G. nr. 13/1998, prevede că hotărârea se dă în numele legii şi va conţine dispozitivul şi arătarea că pronunţarea s-a făcut în şedinţă publică.

Din considerentele susmenţionate, având în vedere şi dispoziţiile legale reţinute, tribunalul constată că hotărârea recurată este lovită de nulitate absolută, motiv pentru care, în temeiul art. 304 pct. 5 Cod proc. civ., raportat la art. 312 Cod proc. civ., urmează a se admite recursul, a se casa sentinţa recurată şi a se trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

Cu prilejul rejudecării cauzei, instanţa de fond va avea în vedere şi aspectele învederate de recurent în motivele de recurs.