Hotărâre judecătorească. Minuta. Nesemnare de către grefier. Nulitate. Casare cu trimitere spre rejudecare


Conform art. 261 pct. 8 Cod proc. civ., minuta hotărârii se semnează de judecător şi grefier. Nesemnarea minutei de către grefier atrage nulitatea hotărârii.

(Secţia de administrativ, decizia nr. 1.421/1997)

Prin sentinţa civilă nr. 5.490 din 29.04.1997 a Judecătoriei sectorului 1 Bucureşti a fost respinsă plângerea formulată de petentul D.F. împotriva procesului-verbal nr. 81/6.08.1996, întocmit de Consiliul Local al Municipiului Bucureşti, ca neîntemeiată.

în considerentele hotărârii se arată că analizând materialul probator, instanţa consideră neîntemeiate susţinerile contestatoarei, având în vedere că aceasta nu a administrat în cauză nici o probă. Or, potrivit art. 1169 Cod civil, cel ce face o propunere înaintea judecăţii trebuie să o dovedească.

în termen legal a fost promovat recurs de către contestator, criticând sentinţa pentru nelegalitate şi netemeinicie. S-a solicitat admiterea recursului, casarea sentinţei şi pe fond anularea procesului verbal şi a amenzii.

S-a invocat nerespectarea dispoziţiilor art. 17 din Legea nr. 32/1968 (care se referă la obligaţia organului constatator de a stabili fapta ilicită şi contravenientul) şi a dispoziţiilor art. 19 din acelaşi act normativ (care reglementează modul de întocmire a actelor de contravenţie, în cazul lipsei contravenientului de la locul constatării faptului contravenţional). Prin procesul verbal nu s-a localizat sala de jocuri în faţa căreia s-a constatat lipsa de curăţenie, persoana sau societatea căreia îi aparţine imobilul în care se află această sală, care este motivul pentru care agentul instrumentator nu a luat legătura cu şeful sălii de jocuri în cauză sau cu proprietarul imobilului, pentru a stabili situaţia reală a spaţiului şi persoana răspunzătoare pentru contravenţie. Se mai arată că actul este anulabil şi pentru că nu cuprinde datele obligatorii de identificare al martorului asistent, respectiv nu se prevede domiciliul, numărul şi data actului de identitate şi organul care a emis acest act.

Analizând actele şi lucrările dosarului în baza art. 304 Cod. proc. civ., tribunalul apreciază că se impune admiterea recursului.

în cauză nu s-a semnat minuta hotărârii de către grefierul şedinţă, ceea ce contravine dispoziţiilor art. 258 al. 1 Cod proc. civ. Prin urmare, în baza art. 304 pct. 5 Cod proc. civ., se va casa hotărârea..

în baza art. 312 al. 2 Cod proc civ., se va dispune trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

Cu ocazia rejudecării vor fi avute în vedere apărările recurentului cuprinse în cererea de recurs.