Hotărâre judecătorească. Nesoluţionarea unui capăt de cerere. Nulitate. Casare cu trimitere spre rejudecare


în cazul în care se formulează o acţiune cu mai multe capete de cerere, instanţa este obligată să se pronunţe separat pe fiecare capăt de cerere, conform art. 130 alin. 3 Cod proc. civ.. Nepronun-ţarea pe unul din capetele de cerere este sancţionată cu nulitatea, impunându-se, conform art. 312 alin. 2 Cod proc. civ., casarea hotărârii cu trimitere spre rejudecare.

(Secţia de administrativ, decizia nr. 2.396/1998)

Prin sentinţa civilă nr. 3.352/5.03.1998, pronunţată de Judecătoria sectorului 1 Bucureşti, în dosarul nr. 19.903/1997, a fost respinsă excepţia tardivităţii introducerii plângerii ridicată de intimata D.G.F.P.C.F.S., în contradictoriu cu S.C. “N.R.” – S.R.L..

A fost admisă contestaţia formulată de S.C. “N.R.” – S.R.L.

A fost anulat procesul verbal nr. 0812005 de constatare şi sancţionare contravenţională întocmit de D.G.F.P.C.F.S. şi obligată intimata la plata cheltuielilor de judecată.

împotriva acestei sentinţe a declarat recurs D.G.F.P.C.F.S., criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate.

Examinând recursul declarat în cauză, atât sub aspectul motivelor invocate în scris, cât şi conform art. 304 Cod proc. civ., tribunalul reţine următoarele:

în considerentele sentinţei susmenţionate se arată că instanţa şi-a declinat competenţa de soluţionare a plângerii împotriva procesului-verbal la organele de control ale Ministerului de Finanţe, sub aspectul laturii fiscale.

Examinând însă dosarul instanţei de fond se constată că instanţa nu a dispus nici anterior, prin vreo încheiere, şi nici prin sentinţa atacată, declinarea cauzei pe latura fiscală, rămânând astfel nesoluţionat un capăt de cerere, motiv pentru care, în baza art. 311 şi 315 Cod proc. civ., va casa sentinţa atacată şi va trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă, pentru soluţionarea legală.