Hotărârea a consiliului local de instituire a unei taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate. Nulitate


Este nelegală hotărârea consiliului local de instituire a unor taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor, deoarece nici art. 36 din Legea nr. 18/1991 şi nici art. 43 din Legea nr. 27/1994 nu prevăd, în mod expres, posibilitatea instituirii unei taxe în acest scop, în condiţiile în care pentru activitatea respectivă sunt organizate şi funcţionează în cadrul primăriei servicii, în sensul prevederilor art. 59 din Legea nr. 69/1991, a căror activitate este finanţată de bugetul de stat.

(Secţia de administrativ, sentinţa nr. 411/1998)

Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe, reclamantul Prefectul Municipiului Bucureşti a chemat în judecată pe pârâtul Consiliul Local al sectorului 6 Bucureşti, solicitând anularea hotărârii nr. 51/17.08.1998, adoptată de pârât, cu privire la instituirea taxei pentru eliberarea titlurilor de proprietate.

în motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că, urmare exercitării dreptului de control al legalităţii actelor adoptate, exercitată în baza art. 110 şi art. 111 din Legea nr. 69/1991, s-a constatat că actul administrativ adoptat de pârât, prin care s-a aprobat instituirea de taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate, în conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată, este nelegală, întrucât temeiul de drept invocat în preambulul respectivului act, art. 43 din Legea nr. 27/1994, republicată, contravine măsurii dispuse în dispozitivul actului în cauză.

Astfel, s-a arătat că, faţă de prevederile art. 43 din Legea nr. 27/1994, republicată, invocată în actul dedus controlului judecătoresc în contencios administrativ, se poate concluziona că este în discuţie crearea unui nou serviciu public, pentru funcţionarea căruia este necesară instituirea respectivei taxe, în condiţiile în care eliberarea titlurilor de proprietate este o activitate care se desfăşoară de serviciul registrul agricol şi fond funciar, component al aparatului propriu al primăriei.

S-a mai arătat că, în conformitate cu prevederile art. 59 din Legea nr. 69/1991, pentru funcţionarea serviciilor primăriei, nu este admisă instituirea de taxe, activitatea acestora, în cadrul organelor administraţiei publice locale, fiind fiinţată de la bugetul de stat, iar Legea nr. 18/1991 nu prevede posibilitatea ca pentru eliberarea titlurilor de proprietate organele administraţiei publice să perceapă taxe, reclamantul apreciind că instituirea de taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate, constituie o împiedicare a eliberării titlului de proprietate, în sensul prevederilor art. 109 din Legea nr. 18/1991, republicată.

Instanţa, analizând actele depuse la dosarul cauzei şi actul supus controlului judecătoresc în contencios administrativ, va avea în vedere că, deşi în forma în care a fost adoptată hotărârea nr. 51/17.08.1998, şi faţă de faptul că în aceasta s-au menţionat, în preambul, prevederile normative pe care se întemeiază, aşa cum au fost ele reformulate prin republicările normelor invocate, totuşi actul dedus judecăţii nu îndeplineşte condiţiile de legalitate, întrucât nici prevederile art. 36 din Legea nr. 18/1991 şi nici prevederile art. 43 din Legea nr. 27/1994, ca norme speciale în materie de titluri de proprietate şi, respectiv, instituirea de taxe şi impozite locale, nu prevăd, în mod expres, instituirea vreunei taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate, în condiţiile în care pentru această activitate sunt organizate şi funcţionează, în cadrul primăriei, ca organ al administraţiei publice locale, servicii în sensul prevederilor art. 59 din Legea nr. 69/1991, activitatea respectivelor organe ale administraţiei publice locale fiind finanţată de la bugetul de stat.

în ceea ce privesc prevederile art. 43 alin. 1 din Legea nr. 27/1994, referitoare la posibilitatea instituirii, de către consiliile locale şi a altor taxe – altele decât cele reglementate de lege, pentru serviciile publice create la nivelul respectivei unităţi administrativ teritoriale, în scopul satisfacerii unor necesităţi ale locuitorilor, cu condiţia ca taxele percepute să asigure cel puţin acoperirea cheltuielilor ocazionate de înfiinţarea, întreţinerea sau, după caz, funcţionarea acestor servicii, instanţa va avea în vedere că nu sunt aplicabile în cazul dat, întrucât eliberarea titlurilor de proprietate este o activitate ce se desfăşoară de serviciul registrul agricol şi fond funciar, component al aparatului propriu al primăriei, a cărui activitate este finanţată de la bugetul local.

în ceea ce priveşte forma în care a fost formulată hotărârea nr. 51/17.08.1998, din aceasta nu rezultă cărui resort sau serviciu îi este stabilită responsabilitatea evidenţierii taxelor menţionate, respectiv executarea hotărârii adoptate.

Instanţa, pentru considerentele de mai sus, urmează să admită acţiunea reclamantului, şi în baza prevederilor art. 11 alin. 1 din Legea nr. 29/1991, va anula hotărârea nr. 51/17.08.1998, adoptată de pârâtul Consiliul Local sector 6, ca nelegală.