Hotărârea consiliului local de scoatere la licitaţie publică a unor spaţii. Lipsa dovezii calităţii de proprietar sau de administrator al imobilului. Nulitate


Este nelegală hotărârea consiliului local prin care s-a aprobat scoaterea la licitaţie publică a unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, deoarece contravine prevederilor art. 76 din Legea nr. 69/1991, în condiţiile în care nu s-a făcut dovada, de către organul deliberativ, că este proprietar sau administrator al imobilului în litigiu.

(Secţia de administrativ, sentinţa nr. 10/1996)

Prin acţiunea înregistrată Ia data de 27.06.1995, Prefectul Municipiului Bucureşti şi Sectorului Agricol Ilfov a solicitat anularea hotărârii nr. 3 din 27.04.1995 a Consiliului Local al comunei Otopeni.

în motivarea acţiunii, s-a arătat că prin hotărârea atacată autoritatea deliberativă a aprobat scoaterea la licitaţie publică a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de aflate în incinta Casei de Cultură „Ion Mânu” Otopeni.

Raportul de specialitate al compartimentului de resort a precizat că imobilul în discuţie nu se află în proprietatea pârâtului şi nici în administrarea lui.

în acest fel au fost încălcate dispoziţiile art. 76 din Legea administraţiei publice locale, care prevede că autoritatea deliberativă aprobă numai închirierea bunurilor care aparţin domeniului public sau privat.

Pârâtul nu poate dovedi prin nici un înscris calitatea sa de proprietar sau administrator.

La dosar s-au depus actul administrativ atacat şi raportul întocmit de compartimentul administrarea domeniului public şi privat al comunei Otopeni.

Pârâtul a depus un proces-verbal al corpului financiar de gestiune, în care se specifică că s-a dispus ca activitatea desfăşurată în cadrul casei de cultură – care nu este persoană juridică – să se facă sub conducerea consiliului local.

Analizându-se actele dosarului, se constată că acţiunea formulată de reclamant este întemeiată.

Pârâtul nu a făcut dovada că este proprietar sau administrator al imobilului în litigiu, aşa încât hotărârea atacată a fost adoptată cu încălcarea prevederilor art. 76 din Legea administraţiei publice locale.

în consecinţă, acţiunea va fi admisă şi se va dispune anularea, ca nelegală, a hotărârii nr. 3/1995 a Consiliului Local Otopeni.