Impozit pe clădiri. Societate comercială cu capital privat. Proces- verbal de control financiar prin care s-a dispus reevaluarea pa­trimoniului cu aplicarea coeficienţilor prevăzuţi în HG nr. 500/1994. Legalitatea actului administrativ


Curtea Suprema de Justitie, Secţia de administrativ, decizia nr. 1063 din 4 mai 1998 (dosar nr. 29/1998)

Potrivit art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 500 din 10 august 1994, soci­etăţile comerciale cu capital integral sau parţial de stat precum şi regiile autonome vor proceda, în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii, la reevaluarea imobilizărilor cor­porale aflate în patrimoniul lor la data de 31 decembrie 1993, pe baza coefi­cienţilor determinaţi în funcţie de indicii de preţuri la 30 iunie 1994 şi de gra­dul de utilizare medie a capacităţilor de producţie industrială în anul 1993.

In cauză, deşi la data efectuării controlului reclamanta funcţiona ca soci­etate cu capital privat în totalitate şi nu era obligată să efectueze reevaluarea prevăzută de actul normativ indicat mai sus, a făcut o astfel de reevaluare, iar organul de control a ţinut cont că prevederile acestei hotărâri se pot aplica şi de către societăţile cu capital privat.

Ceea ce nu a făcut însă societatea reclamantă este faptul că deşi a reeva­luat patrimoniul conform Hotărârii Guvernului nr. 500/1994, nu a aplicat coeficienţii prevăzuţi pentru gradul I din anexa 1 la Normele pentru aplicarea acesteia, ci coeficienţi mult inferiori celor prevăzuţi în aceste norme.

Pe de altă parte, evaluarea mijloacelor fixe la nivelul preţului negociat cu Fondul Proprietăţii de Stat şi Fondul Proprietăţii Private nu are nici o bază legală şi prin urmare nu poate fi avută în vedere la calculul obligaţiilor soci­etăţii către stat în cazul impozitului pe clădiri.

Faţă de cele de mai sus se constată că în mod corect instanţa de fond a respins ca nefondată acţiunea formulată de reclamanta S C “TELECON- STRUCŢIA” S.A. Bucureşti, aşa încât motivele de casare fiind nefondate, urmează a fi respinse.