IMPOZIT PE PROFIT. CONDIŢIILE ÎN CARE SOCIETATEA BENEFICIAZĂ DE REDUCERE CU 50% A IMPOZITULUI, CONFORM ART. 11 PCT. 2 DIN O.G. NR. 70/1994 PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT


Reducerea cu 50% a impozitului pe profit nu poate fi acordată în cazul în care cheltuielile efectuate nu au contribuit la modernizarea tehnologiilor de fabricaţie sau la extinderea activităţii în scopul obţinerii de profit.

Prin acţiunea înregistrată la data de 17.09.1999, reclamanta SC “X” SRL a solicitat, în contradictoriu cu Ministerul Finanţelor şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi a Controlului Financiar de Stat a Municipiului Bucureşti (D.G.F.P.C.F.S.), anularea deciziei nr. 2007/1999 si a procesului verbal nr. 51028/1997, completat cu nota adiţională nr. 53231/1997.

în motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că în mod greşit s-a reţinut prin actul de control că nu s-a achitat impozitul pe profit aferent anilor 1995-1996, datorat bugetului de stat ca urmare a includerii unor bunuri de birotică în categoria cheltuieli.

Potrivit O.G. nr. 70/1994, impozitul pe profit aferent profitului folosit pentru modernizarea tehnologiilor de fabricaţie sau extinderea activităţii, în scopul de a obţine profituri suplimentare, se reduce cu 50%. Reducerea se calculează lunar.

in perioada controlată, societatea a efectuat investiţii care au avut drept scop extinderea activităţii în sensul lărgirii bazei materiale pentru obţinerea de profituri suplimentare.

Investiţiile efectuate de societate au avut drept scop lărgirea activităţii în domeniul prestării serviciilor (fapt demonstrat prin mijloacele fixe achiziţionate), îndeplinind condiţia esenţială pentru a beneficia de reducerea cu 50% a impozitului aferent profitul reinvestit, prin extinderea activităţii. Reclamanta mai susţine că investiţiile efectuate în perioada controlată a avut ca scop extinderea activităţii de prestări servicii.

Din analiza probelor dosarului, Curtea a reţinut în fond următoarele: Prin procesul-verbal încheiat la 28.02.1997 s-a constatat de către organul de control financiar că reclamanta nu a achitat integral impozitul pe profit pe anii 1995-1996 în sumă de 15.273.007 lei.

Reclamanta a susţinut că beneficiază de dispoziţiile art. 11 pct. 2 din O.G. nr. 70/1994 privind impozitul pe profit.

Potrivit acestui text de lege, impozitul pe profit aferent profitului folosit pentru modernizarea tehnologiilor de fabricaţie sau extinderea activităţii, în scopul obţinerii de profituri suplimentare, se reduce cu 50%. Organul de control a reţinut corect că reclamanta nu beneficiază de această reducere, întrucât nu şi-a calculat-o după utilizarea surselor proprii şi împrumutate, precum şi datorită faptului că o serie de mijloace fixe (mobilier, mochetă, corp de iluminat, copiator) nu au contribuit la modernizarea tehnologiilor de fabricaţie, la extinderea activităţii în scopul obţinerii de profit, aşa cum prevede O.G. nr. 70/1994.

De altfel, trebuie menţionat că reclamanta are ca obiect de activitate import şi prestări servicii, neîncadrându-se în modernizarea tehnologiilor de fabricaţie ori extinderea activităţii. Mai mult, pe anul 1995, conform balanţei şi bilanţului încheiat la 31.12.1995, reclamanta avea înregistrat în contul 111 „fond de dezvoltare”, suma de 23.151.660 lei, deci surse proprii pentru finanţarea investiţiilor, astfel că nu se justifică reducerea 50% a impozitului pe profit aferent profitului reinvestit, încălcându-se astfel prevederile pct. 41 din Regulamentul de aplicare a legii contabilităţii nr. 82/1991.

De asemenea, pe anul 1996, în mod legal nu s-au acceptat o serie de mijloace fixe, ca investiţii: combină frigorifică, pager Motorola, mobilier, investiţii pentru modernizarea auto şi sediu.

Nu s-au făcut dovezi cu acte că aceste investitii s-au efectuat în scop productiv, aşa cum prevede art. 11 din O.G. nr. 70/1994.
Pentru considerentele reţinute mai sus, s-au respins acţiunile conexe, ca neîntemeiate.(Judecator Carmen Frumuselu)

(Secţia Administrativ, decizia civilă nr. 1532/1999)