Impozite si taxe Impozite şi taxe


În motivarea acţiunii reclamanta a invocat faptul că taxa de poluare la care a fost obligată – conform adresei nr.1457185/2010 (F6) – în baza Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.1501 dat în conformitate cu dispoziţiile OUG 50/2008 reprezintă o nouă fiscală între bunurile importate şi cele indigene deoarece aceasta este percepută doar autoturismelor la prima lor înmatriculare în România, bunurile vândute sau reînmatriculate pe teritoriul ţării scăpând de sub incidenţa acestei norme legislative.

Ilegalitatea acestei taxe , se arata ca , rezulta din incalcarea art 90 paragraf I din Tratatul privind instituirea Conunitatii Economice Europene , conform carora „ niciun stat membru nu aplica direct sau indirect , produselor altor state membre , impozite interne de orice natura , mai mari decat cele care se aplica , direct sau indirect produselor nationale similare „.

Pârâta, legal citată, a depus întâmpinare în cauză,prin care ridica exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive , iar pe fond respingerea actiunii ca neintemeiata

Cu privire la exceptia ridicata se arata ca, taxa de prima inmatriculare a fost introdusa la initiativa Ministerului Mediului , plata acesteia facandu-se la trezoreriile statului. Pe de alta parte , se arata ca Serviciul Public Regim Permise si Inmatriculari nu are personalitate juridica.

Analizând probatoriul administrat în cauză instanţa a reţinut următoarele:

Prin acţiunea în contencios administrativ reclamanta a solicitat obligarea Instituţiei Prefectului- Judeţului Sibiu Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor să înmatriculeze autoturismul marca Mercedes Benz , fără plata taxei de poluare prevăzută de OUG 50/2008.

Taxa de poluare , a fost introdusă prin Legea nr. 343/2006 de modificare şi completare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Dispoziţiile art. 214/1 – 214/3 din Legea nr. 571/2003 au fost ulterior abrogate, pe data intrării în vigoare a OUG nr.50/2008, respectiv la data de 1 iulie 2008, după ce acest act normativ fusese publicat în M. Of. nr. 327/25.04.2008. Prin acest din urmă act normativ s-a decis restituirea integrală a taxei speciale pentru autoturisme instituită prin Legea nr. 343/2006, legiuitorul român însuşindu-şi notificările Comisiei Europene referitoare la incompatibilitatea dintre reglementarea naţională şi reglementarea comunitară, respectiv cu dispoziţiile art. 90 paragraf 1 din tratatul C.E.

Concomitent şi corelat cu adoptarea acesteia soluţii legislative, prin OUG nr.50/2008 s-a introdus o nouă taxă denumită taxa de poluare pentru autovehicule, constituită ca la bugetul Fondului pentru Mediu.

Analizând cauza prin prisma incompatibilităţii acestui sistem de taxare în raport cu art. 90 CE, Tribunalul a constatat că argumentele invocate de reclamat nu sunt întemeiate.

Art.1 din OUG nr. 50/2008 prevede că :”Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul legal pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, denumită în continuare taxă, care constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu şi se gestionează de Administraţia Fondului pentru Mediu, în vederea finanţării programelor şi proiectelor pentru protecţia mediului”.

Din interpretarea acestei dispoziţii legale şi în acord cu practica constantă a instanţei de contencios constituţional se reţine că prin taxa de poluare legiuitorul a stabilit o taxă în funcţie de gradul prestabilit de poluare al vehiculului, exigibilă la înmatricularea autovehiculului.

Art. 90 primul paragraf CE trebuie interpretat conform jurisprudenţei CJCE , în sensul că se opune unei taxe care trebuie achitată într-un stat membru pentru obţinerea unui prim certificat de înmatriculare, care se aplică în practică primei înmatriculări a unui autovehicul de ocazie importat dintr-un alt stat membru, însă nu şi achiziţionării, în statul de impozitare, a unui vehicul de ocazie în măsura în care acestea este deja înmatriculat în acest stat.

Potrivit Curţii, art. 90 CE reprezintă în cadrul tratatului o completare a dispoziţiilor privind eliminarea taxelor vamale şi a taxelor cu efect echivalent. Această dispoziţie are drept obiectiv asigurarea liberei circulaţii a mărfurilor între statele membre, în condiţii normale de concurenţă, prin eliminarea oricărei forme de protecţie care poate decurge din aplicarea de impozite interne discriminatorii, faţă de produsele provenind din alte state membre

Un sistem de impozitare nu poate fi considerat comparabil cu art. 90 CE decât dacă este organizat astfel încât să excludă orice posibilitate ca produsele importate să fie supuse unor impozite mai mari decât produsele naţionale şi, prin urmare să nu producă în nici un caz efecte discriminatorii.

Astfel, în cauză problema care s-a puns în discuţie este aceea dacă taxa aplicată prin decizia contestată se aplică în acelaşi mod atât autovehiculelor de ocazie importate (deci un autoturism de natura vehiculului care face obiectul deciziei), cât şi celor cumpărate din România, acest două categorii de vehicule reprezentând produse similare în sensul art.90 primul paragraf CE.

In această privinţă este cert că prin OUG nr. 50/2008 se instituie o taxă de poluare pentru autovehicule, fără distincţie între cele importate sau cele cumpărate în România.

Prin taxa de poluare legiuitorul a stabilit o taxă calculată în funcţie de gradul prestabilit de poluare al vehiculului, taxă exigibilă la prima înmatriculare a autovehiculului.

De altfel este s-a reţinut că acest act normativ de rang egal legii urmare a respectării exigenţelor art. 115 alin.4 şi alin.5 din Constituţie a fost adoptat în contextul în care Comisia Europeană deschisese procedura de infringement împotriva României, în temeiul art. 226 din Tratatul de instituire al Comunităţilor Europene.

Pentru a se evita o eventuală procedură în faţa Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene, Guvernul a emis această ordonanţă de urgenţă care în expunerea de motive are această argumentare.

Curtea Constituţională prin deciziile pronunţate analizând criticile aduse ordonanţei a reţinut că prin acest act normativ a fost realizată :”obligaţia pozitivă a statului român de a asigura un cadru legislativ adecvat pentru exercitarea dreptului la un mediu sănătos”. S-a arătat că „acest act normativ tratează, în funcţie de anumite criterii autovehicule pentru poluarea care o produc sub aspect fiscal, o atare taxă este expresia la nivel legal a textului constituţional al art.35

Prin urmare, argumentele reclamantului privind necompatibilitatea taxei de poluare percepută prin decizia de impunere 188672 din 05.05.2009 cu domeniul de aplicare al art. 90CE nu au fost justificate potrivit motivelor mai sus evocate.

Doar prin adoptarea OUG 218/2008 care a intrat in vigoare la data de 15.12.2008 , prin expunerea de motive , precizeaza ca scopul reglementarii este determinat de analiza gradului de adancire a crizei financiare si economice in luna octombrie , din care cauza a avut loc o scadere importanta a pietei auto si a productiei industriei furnizoare , de necesitatea luarii de masuri de sustinere a sectorului de automobile, precum si de preocuparea Guvernului in asigurarea pastrarii locurilor de in economia romaneasca , cu predilectie in industria constructoare de autoturisme si cea a serviciilor aferente se creaza o discriminare in sensul prev. art. 90 din Tratatul UE

La art. III din OUG 218/08 se prevede ca se excepteaza de la plata taxei de poluare stabilita potrivit OUG 50/08 , autovehiculele M1 cu norma de poluare Euro 4 a caror capacitate cilindrica nu depaseste 2000 cmc, precum si toate autovehiculele N1 cu norma de poluare Euro 4 , care se inmatriculeaza prima data Romania sau in alte state membre ale UE in perioada 15 .12.2008-31.12.2009.

Prin aceste modificari aduse prin OUG 210/08 si OUG 7/09 , taxa de poluare incalca prev . art. 90 din Tratatul CE .

Astfel , prin aceste norme modificatoare s-a creat o discriminare intre produsele interne si produsele importate , aceste produse aflându-se intr-un raport de concurenta .

Reclamanta s-a adresat paratului pentru ca auto in cauza sa fie inmatriculat fara achitarea taxei de poluare la data de 15.03.2010 ,

Decizia de calcul a taxei de poluare s-a emis la data de 10.03.2010 de catre AFP Medias .

In lipsa dovezii de achitare a taxei de poluare s-a considerat ca solicitarea de inmatriculare a avut loc la data la care reclamantul. s-a adresat paratei cu cererea de inmatriculare.

Întrucât ,pentru autovehiculul achiziţionat de reclamant. s-a solicitat înmatriculare in Romania in afara perioadei 15.12.2008 – 31.12.2009 plus perioada de 45 de zile , incepand cu data de 1. 01. 2010 , prin adoptarea OUG 117/ 30.12.2009,avand in vedere si cele mai sus retinute, taxa de poluare perceputa pentru acesta nu este discriminatorie fata de înmatricularea autovehiculelor prev. de art III din OUG 218/08, nefiind astfel încălcate prev. Tratatului CE

Cu privire la exceptia invocata , instanta a constatat ca aceasta este neintemeiata deoarece,inmatriculare efectiva este facuta de catre acest serviciu public din cadrul Institutiei Prefectului, ori chiar acest serviciu cenzureaza inmatricularea unui autoturism prin prisma taxei de poluare.

Pentru cele de mai sus, instanţa a constatat ca acţiunea este neintemeiata si pe cale de consecinţă a respins-o