Imputatia platii Contracte


R O M Â N I A

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECŢIA A VI-A COMERCIALĂ

TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECŢIA A VI-A COMERCIALĂ

ÎNCHEIERE

Şedinţa publică din 05.09.2011

Completul constituit din:

Completul constituit din:

PREŞEDINTE: MATEESCU ANA MARIA

PREŞEDINTE: MATEESCU ANA MARIA

GREFIER: MIJA MARILENA DANIELA

GREFIER: MIJA MARILENA DANIELA

Pe rol se află cauza comercială privind pe reclamanta SC E.P.SRL, în prin C.C. SPRL în contradictoriu cu pârâta SC R. T. SRL având ca obiect pretenţii.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, au răspuns reclamanta prin administrator judiciar reprezentat de B.C şi pârâta prin avocat V.A.M., cu delegaţii la dosar.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de grefierul de şedinţă, care învederează instanţei faptul că reclamanta a depus la dosar un set de înscrisuri, după care:

Pârâta, prin avocat, depune la dosar un set de înscrisuri şi note scrise, prin care arată faptul că a făcut demersuri la B.C în vederea înaintării unor copii de pe filele CEC prin care au fost efectuate plăţile. Depune la dosar răspunsul primit de la B.C prin care aceasta susţine că acestea sunt depuse la banca clienţilor şi nu la arhiva băncii. Solicită , în cazul în care înscrisurile aflate la dosar nu sunt suficiente, efectuarea de către instanţă a unei adrese către B.C

Reclamanta SC E.P. SRL, prin administrator, solicită constatarea faptului că nu s-a făcut imputaţia plăţii.

Instanţa apreciază că înscrisurile depuse sunt suficiente pentru soluţionarea cauzei, nefiind necesară completarea probatoriului.

Constatând că nu mai sunt alte cereri de formulat şi excepţii de invocat, instanţa acordă cuvântul pe fondul cauzei.

Reclamanta SC E.P. SRL, prin administrator, solicită admiterea acţiunii astfel cum a fost formulată şi precizată. Obligarea pârâtei la plata sumei de 129.237,57 lei . Solicită amânarea pronunţării pentru a depune concluzii scrise.

Pârâta SC R.T SRL , prin avocat, solicită respingerea acţiunii. Solicită constatarea faptului că a plătit toate facturile pe care reclamanta le solicită.

Tribunalul reţine cauza în pronunţare.

T R I B U N A L U L

Pentru a da posibilitate părţilor să depună note scrise, urmează a amâna cauza, motiv pentru care,

D I S P U N E

Amână pronunţarea la data de 12.09.2011.

Dată în şedinţă publică, azi, 05.09.2011.

PRESEDINTE GREFIER

Dosar nr. 36411/3/2010

SENTINŢA COMERCIALĂ NR. 15874

Şedinţa publică din 12.09.2011

Pe rol se află cauza comercială privind pe reclamanta SC E.P SRL – în insolvenţă, prin C.C SPRL în contradictoriu cu pârâta SC R. T. SRL, având ca obiect pretenţii.

Dezbaterile în fond au avut loc în şedinţa publică de la 05.09.2011, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţa de la aceea data, care face parte integrantă din prezenta şi când Tribunalul,având nevoie de timp pentru a delibera şi pentru a da posibilitate părţilor să depună note scrise,a amânat pronunţarea asupra cauzei la: 12.09.2011 când a hotărât următoarele:

TRIBUNALUL

Prin cererea formulată la data de 29.07.2010, înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a VI-a Comercială sub nr.36411/3/2010, reclamanta SC E. P. SRL a solicitat obligarea pârâtei SC R.T SRL la plata sumei de 123.766,40 lei reprezentând contravaloarea produselor textile vândute către pârâtă.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că în urma relaţiilor comerciale existente între părţi a vândut către pârâta SC R. SRL produse textile, în speţă articole de îmbrăcăminte conform facturilor acceptate la plată.

Debitul datorat de societatea pârâtă la data formulării prezentei acţiuni este de 123.766,40 lei.

Administratorul judiciar C. C. SPRL al SC E. P. SRL – în insolvenţă a procedat la efectuarea concilierii directe la data de 19.01.2010, conform procesului verbal de conciliere nr.217/19.01.2010.

SC E. P. SRL – în insolvenţă a solicitat SC R. SRL plata unui debit de 179.864,77 lei, pârâta recunoscând parţial suma de 56.098,37 lei pe care a şi acceptat să o plătească eşalonat până la data de 30.06.2010.

Pentru restul sumei de 123.766,40 lei, SC R. SRL a pretins că are documente de plată a acestei sume, pe care le-a pus la dispoziţia reclamantei. Din verificarea contabilă a rezultat că aceste plăţi au stins alte debite ale societăţii SC R. SRL, suma de 123.766,40 lei rămânând neachitată.

În drept, au fost invocate dispoziţiile Codului comercial, art.969 Cod civil, art.970 Cod civil, art.77 din Legea nr.85/2006, art.242 alin.2 Cod procedură civilă. Reclamanta solicită prin acţiune probele cu înscrisuri, interogatoriu, expertiză contabilă.

În apărare, pârâta a depus întâmpinare şi a solicitat respingerea cererii.

Pârâta a arătat că în data de 02.12.2009 reclamanta S.C. C. C. S.P.R.L., prin intermediul convocării la conciliere nr. 334/28.01.2010, i-a adus la cunoştinţă faptul că figurează în contabilitatea S.C E. P. S.R.L, cu un debit în valoare de 179.865,72 lei, urmând ca pentru clarificarea acestei situaţii litigioase să ne întâlnim în data de 19.01.2010.

În urma verificării facturilor, pe care reclamanta susţine că le-ar avea de plătit, s-a constatat că datoria pârâtei faţă de debitoarea S.C E. P. S.R.L – aflată în insolvenţă, este doar de 56.098,37 lei şi nu de 179.865,72 lei, astfel cum greşit i-a a fost adus la cunoştinţă.

Astfel că, debitul de 56.098,37 lei a fost stins în patru tranşe, reclamanta exprimându-şi acordul scris cu privire la această modalitate de plată:

1. F.F nr. 167/13.05.2008 (în valoare de 13.675,12 lei), F.F. nr.179/06.06.2008 (în valoare de 1840,01 lei) = suma de 15.515, 13 lei a fost achitată până la data de 15.03.2010;

2. F.F nr.180/06.06.2008 (în valoare de 4636,89 lei), F.F. nr.B8/146/09.02.2009 (în valoare de 9867, 23 lei) = suma de 14.504, 12 lei – a fost achitată până la data de 30.04.2010;

3. F.F nr.B8/149/11.02.2009 (în valoare de 5470,97 lei), F.F nr. D8/289/30.03.2009 (storno: minus 6251,63 lei), F.F nr. A9/020/07.04.2009 (în valoare de 17535, 07 lei) = suma de 16.754, 41 lei – a fost achitată până la data de 30.05.2010;

4. F.F nr. A9/031/29.05.2009 ( în valoare de 17.765, 57 lei), F.F nr. A9/ 036/19.06.2009 (în valoare de 9638, 37 lei), F.F nr. A9/060/13.10.2009 (în valoare de 10744, 27 lei), F.F nr. A9/063/20.10.2009 (storno: minus 29224, 21 lei), F.F nr. A9/064/20.10.2009 (în valoare de 400, 71 lei) = suma de 9324, 71 lei – a fost achitată până la data de 30.06.2010.

În ceea ce priveşte debitul în valoare de 123.766,40 lei, reclamat prin prezenta acţiune, acesta nu coincide cu debitul cuprins în facturile invocate şi depuse de reclamanta. În plus, facturile depuse în susţinerea acestei acţiuni, au fost achitate integral de către pârâtă, astfel:

Factura fiscala nr. 3986443/12.06.2007, în suma de 4.725,57 lei, a fost achitata în iunie 2009, dovada în acest sens fiind CEC-ul nr. 0415709/30.06.2009;

Factura fiscala nr. 3986444/13.06.2007, în suma de 7.309,44 lei, a fost achitata în martie 2008, dovada în acest sens fiind OP-ul 8075/31.03.2008;

Factura fiscala nr. 3986446/18.06.2007, în suma de 1.869,68 lei, a fost achitata în mai 2009, dovada în acest sens fiind CEC-ul nr. 02124668/29.05.2009;

Factura fiscala nr. 3986276/19.09,2007, în suma de 16.247,34, a fost achitata în iunie 2009, dovada în acest sens fiind CEC-ul nr. 0415709/30.06.2009;

Factura fiscala nr. 4523678/27.09.2007 în suma de 22.824,71 lei a fost achitata în noiembrie 2009, dovada în acest sens fiind CEC-ul nr. 0415702/30.11.2009;

Factura fiscala nr. 4523776/15.10.2007, in suma de 16.016,52 lei a fost achitata in iulie 2009, dovada in acest sens fiind CEC-ul nr. 0415710/31.07.2009;

Factura fiscala nr. 4523778/16.10.2007, in suma de 8.506,06 lei, a fost achitata in februarie 2008, dovada în acest sens fiind OP-ul nr. 8051/22.02.2008;

Factura fiscala nr. 4523781/17.10.2007 în suma de 19,373,85 lei, a fost achitata in decembrie 2009, dovada în acest sens fiind CEC-ul nr. 0415708/31.12.2009;

Factura fiscala nr. 4523791/07.11.2007 în suma de 2,903,93 lei, a fost achitata in martie 2008, dovada in acest sens fiind OP-ul 8075/31.03.2008;

Factura fiscala nr. 4523796/09.11.2007 in suma de 3.291,73 lei a fost achitata in iulie 2009, dovada in acest sens fiind CEC-ul nr. 0415710/31.07.2009;

Factura fiscala nr. 4523797/15.11.2007 in suma de 6.168,96 lei a fost achitata in august 2009, dovada in acest sens fiind CEC-ul nr. 0415711/28.08.2009;

Factura fiscala nr. 4523799/15.11.2007 in suma de 3,855,60 lei a fost achitata in august 2009, dovada in acest sens fiind CEC-ul nr. 0415711/28.08.2009;

Factura fiscala nr. 3986604/27.11.2007 in suma de 6,496,21 lei a fost achitata in august 2009, dovada in acest sens fiind CEC-ul nr. 0415711/28.08.2009;

Factura fiscala nr.3986617/29.01.2008 in suma de 28.795,97 lei a fost achitata in octombrie 2009, dovada in acest sens fiind CEC-ul nr. 0415707/31.10.2009;

Factura fiscala nr.65/01.02.2008 în suma de 17.579,39 lei a fost achitată în septembrie 2009, dovadă în acest sens fiind CEC-ul nr. 0415706/30.09.2009.

Pârâta susţine că pe fiecare filă CEC sau ordin de plată a specificat în mod expres ce factură stinge, astfel încât este nefondată susţinerea reclamantei, în sensul că plăţile au stins alte debite. În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 115 cod de proc. Civlă, art. 1110 cod civil, art. 3 din decretul nr. 167/1958.

Au fost solicitate probele cu înscrisuri.

La termenul de judecată din 16 mai 2011, instanţa i-a pus în vedere reclamantei să precizeze acţiunea, indicând facturile a căror contravaloare o solicită.

La 27.06.2011, reclamanta şi-a precizat acţiunea arătând că soldul este constituit din facturile indicate în fişa de cont (fila 120 din primul volum), respectiv facturile fiscale Factura fiscală nr. 4523778/16.10.2007 în valoare de 4.047, 41 lei, factura fiscală nr. 4523791/7.11.2007 în valoare de 2.903, 93 de lei, factura fiscală nr. 4523796/9.11.2007 în valoare de 3.291, 73 de lei, factura fiscală nr. 4523797/15.11.2007 în valoare de 6.168, 96 de lei, factura fiscală nr. 4523799/15.11.2007 în valoare de 3.855, 60 de lei, factura fiscală nr. 3986604/27.11.2007 în valoare de 6.496, 21 de lei, factura fiscală nr. 3986617/ 29.01.2008 în valoare de 28.795, 97 de lei, factura fiscală nr. 65/1.02.2008 în valoare de 17. 579, 39 de lei, factura fiscală nr. 167/13.05.2008 în valoare de 13.675, 12 de lei, factura fiscală nr. 180/06.06.2008 în valoare de 4.636, 89 de lei, factura fiscală nr. 179/06.06.2008 în valoare de 1840, 01 de lei, factura fiscală nr. nr. 146/9.02.2009 în valoare de 1105, 57 de lei, factura fiscală nr. 149/11.02.2009 în valoare de 5.470,97 de lei, factura fiscală nr. 020/7.04.2009 în valoare de 9987,66 de lei, factura fiscală nr. 31/29.05.2009 în valoare de 5596,13 de lei, factura fiscală nr. 36/19.06.2009 în valoare de 2641,04 de lei , factura fiscală nr. 60/13.10.2009 în valoare de 10.744, 27 de lei, factura fiscală nr. 64/20.10.2009 în valoare de 400, 71 de lei.

A fost încuviinţată şi administrată proba cu înscrisuri. Probele cu interogatoriu şi expertiză contabilă au fost respinse ca nefiind utile cauzei.

Verificând materialul probator administrat, tribunalul reţine:

reclamanta a învestit instanţa cu o cerere personală, în pretenţii, solicitând angajarea răspunderii pârâtei în temeiul raporturilor juridice comerciale de vânzare cumpărare a unor articole de îmbrăcăminte.

Prin cererea precizatoare, reclamanta a precizat că înţelege să solicite plata următoarelor facturi:

1.Factura fiscală nr. 4523778/16.10.2007 în valoare de 4.047, 41 lei.

2.Factura fiscală nr. 4523791/7.11.2007 în valoare de 2.903, 93 de lei

3.Factura fiscală nr. 4523796/9.11.2007 în valoare de 3.291, 73 de lei

4.Factura fiscală nr. 4523797/15.11.2007 în valoare de 6.168, 96 de lei

5.Factura fiscală nr. 4523799/15.11.2007 în valoare de 3.855, 60 de lei

6.Factura fiscală nr. 3986604/27.11.2007 în valoare de 6.496, 21 de lei

7.Factura fiscală nr. 3986617/ 29.01.2008 în valoare de 28.795, 97 de lei

8.Factura fiscală nr. 65/1.02.2008 în valoare de 17. 579, 39 de lei

9.Factura fiscală nr. 167/13.05.2008 în valoare de 13.675, 12 de lei

10.Factura fiscală nr. 180/06.06.2008 în valoare de 4.636, 89 de lei

11. Factura fiscală nr. 179/06.06.2008 în valoare de 1840, 01 de lei

12.Factura fiscală nr. nr. 146/9.02.2009 în valoare de 1105, 57 de lei

13.Factura fiscală nr. 149/11.02.2009 în valoare de 5.470,97 de lei

14.Factura fiscală nr. 020/7.04.2009 în valoare de 9987,66 de lei

15.Factura fiscală nr. 31/29.05.2009 în valoare de 5596,13 de lei

16.Factura fiscală nr. 36/19.06.2009 în valoare de 2641,04 de lei

17.Factura fiscală nr. 60/13.10.2009 în valoare de 10.744, 27 de lei

18.Factura fiscală nr. 64/20.10.2009 în valoare de 400, 71 de lei

Faţă de apărarea pârâtei – în sensul îndeplinirii obligaţiilor de plată a tuturor facturilor menţionate – analizând dovezile privind plăţile, instanţa constată următoarele:

1.Factura fiscală nr. 4523778/16.10.2007 a fost emisă pentru o valoare totală de 8506,06 lei – fila 72 din vol. I – şi a fost achitată, conform ordinului de plată nr. 8051 – fila 73 din vol. I, pe acest instrument de plată pârâta menţionând expres ce datorie stinge. În fişa client anexată acţiuni iniţiale – fila 11, această factură apare cu sold 0. Aşadar, chiar reclamanta a respectat imputaţia plăţii făcută de pârâtă.

2. Factura fiscală nr. 4523791/7.11.2007 în valoare de 2.903, 93 de lei – fila 77 din vol. I a fost achitată de pârâtă, conform ordinului de plată nr. 8075/31.03.2008 pe acest instrument de plată pârâta menţionând expres ce datorie stinge. În fişa client anexată acţiuni iniţiale – fila 11, această factură apare cu sold 0. Aşadar, chiar reclamanta a respectat imputaţia plăţii făcută de pârâtă. Şi extrasul de cont emis de Egnatia Bank – depus de reclamantă menţionează factura pentru care a fost efectuată plata – fila 211 din Vol.I Menţiunea creditorului – olografă – pe extrasul de cont – în sensul că plata a stins facturi existente în sold în 2005 şi 2006 nu prezintă relevanţă, atâta timp cât imputaţia plăţii se face cu prioritate de debitor. Mai mult, potrivit fişei client emisă de reclamantă, imputaţia făcută de pârâtă a fost acceptată de creditor.

3.Factura fiscală nr. 4523796/9.11.2007- fila 83 în valoare de 3.291, 73 de lei a fost achitată cu cec 0415710 – fila 222 vol. I, aşa cum rezultă din înscrisul depus chiar de către reclamantă – fila cec şi anexa filei cec– şi din fişa client anexată acţiuni iniţiale – fila 11. Potrivit extrasului de cont din data de 3.08.2009 – fila 221 din vol. I şi extrasului din 25.01.2010 – fila 174 din vol. II – suma de 19.308, 25 lei, în care este cuprinsă şi valoarea facturii în discuţie, a intrat în conturile reclamantei, astfel încât nu îşi găseşte fundament juridic menţiunea olografă a reclamantei privind cesiunea cecurilor.

4. Facturile fiscale nr. 4523797/15.11.2007 şi 4523799/15.11.2007 în valoare de 6186, 96 lei, respectiv 3855, 60 lei şi factura fiscală nr. 3986604/27.11.2007 – fila 36 vol. I, în valoare de 6496, 21 de lei au fost achitate cu fila cec 0415711, aşa cum rezultă din înscrisurile (fila cec şi anexa)depuse de reclamantă – fila 224 din vol. I. Si în acest caz, imputaţia a fost efectuată de către pârâta care a menţionat facturile pe care înţelege să le achite. În fişa client anexată acţiuni, reclamanta a menţionat stingerea datoriile potrivit filei cec, fiind astfel de acord cu imputaţia realizată de pârâtă. Extrasul de cont din perioada 1.09.2009-30.09.2009 – fila 175 vol. II – atestă încasarea de către reclamantă a sumei de 16.538, 77 lei reprezentând contravaloarea facturilor fiscale sus menţionate.

5. Factura fiscală nr. 3986617/ 29.01.2008 în valoare de 28.795, 97 de lei a fost achitată cu fila cec 0415707, iar din anexa cecului depusă de reclamantă rezultă că pârâta a făcut imputaţia plăţii, menţionând factura fiscală pe care înţelege să o achite – fila 228 vol. I. Extrasul de cont de la fila 227 confirmă creditarea contului reclamantei cu suma sus menţionată la 2.11.2009.

6. Factura fiscală nr. 65/1.02.2008 în valoare de 17.579, 39 lei a fost achitată cu fila cec 0415706, aşa cum rezultă din înscrisurile (fila cec şi anexa)depuse de reclamantă – fila 226 din vol. I. Extrasul de cont de la fila 177 vol. II confirmă creditarea contului reclamantei cu suma sus menţionată la 2.10.2009.

7. Factura fiscală nr. 167/13.05.2008 în valoare de 13.675, 12 de lei şi factura fiscală nr. 179/06.06.2008 în valoare de 1840, 01 de lei au fost achitate potrivit ordinelor de plat nr. 10070 şi 10065 – fila 114, pe instrumentele de plată pârâta menţionând datoriile pe care înţelege să le stingă.

8. Factura fiscală nr. 180/06.06.2008 în valoare de 4.636, 89 de lei a fost achitată potrivit ordinului de plata nr. 10107, iar din extrasul de cont depus chiar de reclamantă rezultă că pârâta a menţionat datoria pe care înţelege să o stingă – fila 235 din vol I.

9. Factura fiscală nr. 146/9.02.2009 în valoare de 1105, 57 de a fost achitată potrivit ordinului de plata nr. 10092/30.04.2010 – fila 115 din vol. I, fapt atestat de extrasul de cont de la fila 236 vol. I

10. Factura fiscală nr. 020/7.04.2009 în valoare de 9987,66 de lei a fost achitată cu op nr. 10125 şi 10108 – filele 116 şi 117 din vol. I;

11. Factura fiscală nr. 60/13.10.2009 în valoare de 10.744, 27 de lei a fost achitată aşa cum rezultă din extrasele de cont aflate la filele 181 şi 182 din vol. II.

12. Facturile fiscale nr. 149/11.02.2009 în valoare de 5.470,97 de lei, 31/29.05.2009 în valoare de 5596,13 de lei, 36/19.06.2009 în valoare de 2641,04 de lei, 64/20.10.2009 în valoare de 400, 71 de lei au fost achitate de către pârâtă în perioada 15 martie 2010 – 5.07.2010, potrivit înţelegerii privind plata sumei de 56.098, 37 lei, datorie recunoscută de pârâtă cu ocazia încercării de soluţionare amiabile a litigiului. Instanţa constată că, potrivit fişei explicative anexată acţiunii – fila 12 vol. I – în evidenţele contabile ale reclamantei, pârâta figura cu datorii de 56.098, 37 lei (20.152, 02 lei – datoria aferenta anului 2008 şi suma de 35.946, 35 lei – datoria aferenta anului 2009). Prin ordinele de plată nr. 10070, 10065, 10092, 10107 10125, 10108 şi 101150, pârâta a achitat debitul de 56.098,37 lei, deci şi contravaloarea facturilor fiscale sus menţionate.

Privitor la imputaţia plăţii, se reţin următoarele:

sunt neîntemeiate susţinerile reclamantei privind modul de aplicare a dispoziţiilor art. 1110-1113 care reglementează imputaţia plăţii.

Principiile edictate de art. 1113 cod civil devin incidente în situaţia în care niciuna din părţi nu a realizat imputaţia plăţii.

Or, în speţă, pe instrumentele de plată, pârâta a menţionat facturile pe care înţelege să le achite.

Art. 1110 cod civil prevede că „debitorul are dreptul de a declara, când plăteşte, care este datoria ce voieşte a desface”.

Aşadar, în lipsa convenţiei părţilor, primul care decide asupra cărei obligaţii se impută plata este debitorul. Reclamanta nu era îndreptăţită să treacă peste manifestarea de voinţă a pârâtei – mai ales după ce acceptă imputaţia – şi să impute plata asupra unor datorii mai vechi. Art.1113 cod civil prevede că plata se impută asupra celei mai vechi din datoriile ajunse la termen „când în chitanţă nu se zice nimic despre imputaţie”. Or, în cauză, pârâta indicase pe ordinele de plată şi pe cecuri datoriile pe care înţelege să le stingă, menţiuni ce paar şi în extrasele de cont – filele 167 şi urm. din vol. II. Chiar şi existenţa unei greşeli materiale în cuprinsul datelor de identificare a facturii nu legitimează încălcarea de către reclamantă a obligaţiei de a respecta imputaţia efectuată de debitor.

Filele cec prin intermediul cărora au fost efectuate plăţile au fost depuse chiar de către reclamantă împreună cu anexele în care se menţionează datoriile stinse, astfel încât reclamanta nu poate invoca împrejurarea că nu a cunoscut imputaţia plăţii. De asemenea, fişa anexată acţiunii în care sunt menţionate datoriile stinse şi în cuprinsul căreia reclamanta a inserat precizări privind identificarea instrumentului de plată îndreptăţeşte instanţa să prezume că reclamanta a cunoscut imputaţia plăţii astfel cum aceasta a fost efectuată de debitor.

Faţă de considerentele expuse, constatând că pârâta şi-a îndeplinit obligaţia de plată a facturilor menţionate în cererea precizatoare, instanţa va respinge cererea ca nefondată.

În drept, au fost avute în vedere dispoziţiile art. 1169 , art. 1170cod civil, art. 1110 cod civil.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

Respinge cererea precizată formulată de reclamanta SC E. P. SRL – în insolvenţă prin administrator judiciar C.C SPRL, cu sediul în Bucureşti, sector 5 în contradictoriu cu pârâta SC R. T. SRL, cu sediul în Bucureşti, sector 5, ca nefondată.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 12.09.2011.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Judecător – Ana Maria Mateescu Marilena Daniela Mija