Inadmisibilitate actiune in constatarea valabilitatii declaratiilor de impunere administrativa de ordin fiscal. Acţiuni (în): anulare, posesorie, regres, pauliană etc.


La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă doamna C. L. pentru reclamanta SC V. SA, Al. R. pentru pârâta DIRECŢIA FISCALĂ BRAŞOV, lipsă fiind pârâta ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR DIN ROMÂNIA.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:

Se constată depuse la dosarul cauzei prin serviciul registratură al instanţei, din partea reclamantei, note scrise formulată de reclamantă, ataşat acesteia dispoziţia nr. 106 din 17.11.2010, contestaţie împotriva actului administrativ fiscal nr. 432573 din 13.10.2010, completare la contestaţia nr. 2090 din 29.10.2010.

Reprezentantul convenţional al reclamantei arată că renunţă la judecarea cererii de chemare în garanţie depusă la dosarul cauzei la termenul anterior de judecată.

Raportat la dispoziţiile art. 69 coroborat cu art. 246 Cod de procedură civilă, instanţa ia act de renunţarea reclamantei la soluţionarea cererii de chemare în garanţie în contradictoriu cu S.C.A.M. E.& C. SRL şi cu expertul evaluator M. A.

Instanţa supune discuţiei excepţia inadmisibilităţii acţiunii invocată de către pârâtele Direcţia Fiscală Braşov şi Asociaţia Naţională Evaluatorilor din România – ANEVAR.

Reprezentantul convenţional al pârâtei Direcţia Fiscală Braşov depune la dosarul cauzei împuternicire de reprezentare. Solicită admiterea acestei excepţii, invocă prevederile art. 205 din OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Reprezentantul convenţional al reclamantei solicită respingerea excepţiei inadmisibilităţii acţiunii, obiectul cererii fiind acţiune în constatare, solicită instanţei să constate că actele administrative fiscale au fost emise în mod legal şi sunt valabile, acţiunea fiind întemeiată pe dispoziţiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ.

Instanţa rămâne în pronunţare asupra soluţionării excepţiei inadmisibilităţii acţiunii, invocată de către pârâtele Direcţia Fiscală Braşov şi Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România – ANEVAR.

TRIBUNALUL,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată:

Prin cererea înregistrată la această instanţă la data de 30.06.2011 sub nr. 9595/62/2011, reclamanta SC V. SA Bucureşti a chemat în judecată pârâtele Direcţia Fiscală Braşov şi Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România – ANEVAR solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună:

– să se constate că în mod legal s-au efectuat 2 rapoarte de evaluare întocmite la data de 17.09.2010 de către SC AM E.&C. SRL Braşov cu privire la cele două imobile situate în Braşov, str. V., nr.x, bl. 1G, respectiv în Braşov, bd. G., nr. x;

– să se constate că cele două rapoarte de evaluare au fost acceptate şi înregistrate de către pârâta Direcţia Fiscală Braşov;

– să se constate că deciziile de impunere nr. 898227/450018 din data de 16.11.2010 şi nr. 23193/19.01.2011 emise de către pârâta Direcţia Fiscală Braşov pentru cele două imobile sunt valabile;

– să se constate că în mod ilegal şi abuziv pârâta Direcţia Fiscală Braşov a anulat prin adresa nr. 279834/14.04.2011 cele două rapoarte de expertiză şi valorile de înregistrare din evidenţele fiscale ale celor două imobile;

– să oblige pârâta Direcţia Fiscală Braşov să înregistreze din nou cele două rapoarte de expertiză;

– să se constate că Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România – ANEVAR prin adresa nr. 262/05.04.2011 nu a anulat cele două rapoarte de evaluare arătate anterior;

– să se constate că la data prezentei acţiuni societatea nu are impozite pe clădiri restante neachitate către pârâta Direcţia Fiscală Braşov, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că la data de 16.09.2010 a achiziţionat două spaţii comerciale în Braşov, situate în Braşov, str. V, nr. x, bl. 1G, respectiv în Braşov, bd. G., nr. x pentru care, la data de 17.09.2010, a întocmit 2 rapoarte de evaluare prin intermediul SC AM E.&C. SRL Braşov, pe care le-a înregistrat la pârâta Direcţia Fiscală Braşov şi în contabilitatea sa. Pe baza acestor rapoarte pârâta Direcţia Fiscală Braşov a emis deciziile de impunere nr. 898227/450018 din data de 16.11.2010 şi nr. 23193/19.01.2011, cuantumul obligaţiilor fiscale stabilite în sarcina sa fiind achitate cu OP 6018/2011.

Reclamanta a mai arătat că ulterior a înstrăinat la data de 15.03.2011 spaţiul comercial situat în Braşov, bd. G., nr. x, iar la data de 30.06.2011 a primit prin poştă adresa nr. 321400/24.06.2011 la care s-a anexat adresa Direcţiei Fiscale Braşov nr. 279834/14.04.2011 şi adresa ANEVAR nr. 262/05.04.2011, prin care a fost înştiinţată că, urmare a adresei ANEVAR, a anulat cele două rapoarte de evaluare, deşi nu are competenţe în acest sens.

În drept, a invocat aplicarea Legii nr. 554/2004, a OG nr. 92/2003 li a Legii nr. 571/2003.

Pârâta Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România – ANEVAR, prin întâmpinare (filele 23-27), a invocat excepţia inadmisibilităţii acţiunii, motivat de faptul că acţiunea reclamantului, deşi este intitulată acţiune în constatare, tinde să realizeze în realitate un drept, respectiv să oblige pârâta Direcţia Fiscală Braşov să înregistreze din nou cele două rapoarte de evaluare, respectiv să oblige pârâta Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România – ANEVAR să nu anuleze cele două rapoarte, în scpoul stabilirii ulterioare a unui alt impozit pe clădiri, mai mic, dar această acţiune în constatare nu este permisă deoarece este posibilă o acţiune în realizarea dreptului.

Pârâta Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România – ANEVAR a mai invocat şi excepţia lipsei calităţii sale procesuale pasive, motivat de faptul că nu are competenţa de a anula rapoartele de evaluare întocmite de asociaţii săi, ci numai să analizeze dacă la întocmirea acestora au fost respectate normele legale şi standardele de evaluare, ceea ce în cauză a şi făcut, stabilind sancţionarea disciplinară a evaluatorului M. A..

Pe fond, pârâta Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România – ANEVAR a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată, arătând că este terţ faţă de raportul juridic dintre societatea reclamantă şi pârâta Direcţia Fiscală Braşov.

Pârâta Direcţia Fiscală Braşov, prin întâmpinare (filele 59-61), a invocat excepţia inadmisibilităţii cererii privind constarea caracterului valabil al deciziilor de impunere nr. 898227/450018 din data de 16.11.2010 şi nr. 23193/19.01.2011 emise de către pârâta Direcţia Fiscală Braşov pentru cele două imobile, arătând că reclamanta a depus contestaţie împotriva revocării celor două decizii de impunere, contestaţie aflată în curs de soluţionare în procedură prealabilă.

Pe fond, a arătat că a primit de la reclamantă două rapoarte de evaluare la data de 17.09.2010, întocmite de către expertul evaluator M. A. ce vizau spaţiile comerciale situate în Braşov, str. V., nr. x, bl. 1G, respectiv în Braşov, bd. G., nr. 67 şi că a solicitat pârâtei Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România – ANEVAR un aviz consultativ cu privire la conformitatea acestora, iar aceasta, prin adresa nr. 262/05.04.2011, a comunicat faptul că cele două rapoarte de evaluare nu sunt conforme cu standardele Internaţionale de Evaluare, acestea fiind incorecte şi incomplete.

Pârâta a mai arătat că, faţă de acest răspuns, în baza art. 253 alin. 3 din Legea nr. 571/2003 a calculat impozitul datorat de către reclamantă prin raportare la valoarea de inventar a imobilelor, respectiv valoarea de intrare în patrimoniul societăţii.

Pârâta a mai arătat că susţinerile reclamantei referitoare la anularea celor două rapoarte de evaluare sunt vădit nefondate.

La data de 30.11.2011 reclamanta a mai formulat şi o cerere de chemare în garanţie a SC AM E.&C. SRL Braşov şi a lui M. A., solicitând ca în cazul respingerii acţiunii principale aceştia să fie obligaţi la plata tuturor pretenţiilor îndreptate împotriva societăţii reclamante.

În data de 15.02.2012 reclamanta a renunţat la judecarea cererii de chemare în garanţie şi în şedinţa publică din data de 21.02.2012 instanţa a luat act de renunţarea la judecată.

Examinând actele şi lucrările dosarului şi deliberând cu prioritate asupra excepţiei inadmisibilităţii, conform dispoziţiilor art. 137 c.pr.civ., instanţa reţine că aceasta este fondată.

Astfel, pe calea prezentei acţiuni reclamanta solicită să se constate că în mod legal s-au efectuat 2 rapoarte de evaluare cu privire la imobilele arătate, că deciziile de impunere nr. 898227/450018 din data de 16.11.2010 şi nr. 23193/19.01.2011 emise de către pârâta Direcţia Fiscală Braşov pentru cele două imobile sunt valabile, că în mod ilegal şi abuziv pârâta Direcţia Fiscală Braşov a anulat prin adresa nr. 279834/14.04.2011 cele două rapoarte de expertiză şi valorile de înregistrare din evidenţele fiscale ale celor două imobile, să oblige pârâta Direcţia Fiscală Braşov să înregistreze din nou cele două rapoarte de expertiză, să se constate că Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România – ANEVAR prin adresa nr. 262/05.04.2011 nu a anulat cele două rapoarte de evaluare arătate anterior şi să se constate că la data prezentei acţiuni societatea nu are impozite pe clădiri restante neachitate către pârâta Direcţia Fiscală Braşov.

În drept, art. 1 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, modificată, stabileşte că „orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanţei de administrativ competente, pentru anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată”.

Din interpretarea acestei norme rezultă că pentru a avea deschisă calea unei acţiuni în faţa instanţei de contencios administrativ este necesar ca reclamanta să fi fost vătămată de către o autoritate publică printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri.

Reclamanta nu a invocat nici o vătămare în sensul celei vizate de dispoziţiile art. 1 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, ci solicită să se constate, în esenţă, că revocarea a două decizii de impunere emise de către pârâta Direcţia Fiscală Braşov nu este legală şi că nu are de achitat impozit pe clădiri.

De asemenea, nu este incidentă niciuna din situaţiile prevăzute de art. 2 din Legea nr. 554/2004, neexistând nici un act administrativ emis de pârâtă şi nici refuzul acesteia de a soluţiona o cerere formulată de reclamantă.

În plus, chiar şi dacă s-ar trece peste aceste norme speciale care reglementează acţiunea în contencios administrativ şi s-ar avea în vedere numai prevederile art. 111 c.pr.civ., instanţa constată că nici această dispoziţie nu este aplicabilă.

Astfel, pentru constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept în condiţiile acestei norme, acţiunea este admisibilă numai în situaţia în care partea nu are la dispoziţie o acţiune în realizarea dreptului.

Or, în cauză, reclamanta justifică promovarea prezentei acţiuni pe motiv că pârâta a anulat nelegal două rapoarte de evaluare şi actele fiscale emise în baza acestora.

Prin urmare, faţă de aceste susţineri, instanţa reţine că reclamanta are la îndemână procedura contestării actului administrativ fiscal constând în revocarea deciziilor de impunere respective, în condiţiile art. 205 şi urm. din OG nr. 92/2003, modificată, această procedură fiind de altfel urmată de către societatea reclamantă – contestaţia acesteia aflându-se în curs de soluţionare la pârâta Direcţia Fiscală Braşov.

Pentru toate aceste considerente, instanţa va admite excepţia inadmisibilităţii acţiunii, invocată de către pârâtele Direcţia Fiscală Braşov şi Asociaţia Naţională Evaluatorilor din România – ANEVAR şi va respinge ca inadmisibilă acţiunea promovată de către reclamanta SC V. SA.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Admite excepţia inadmisibilităţii acţiunii, invocată de către pârâtele Direcţia Fiscală Braşov şi Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România – ANEVAR.

Respinge ca inadmisibilă acţiunea promovată de către reclamanta SC V. SA, cu sediul în Bucureşti, C. C., nr. x, bl. 48-49, parter, sector 6, în contradictoriu cu pârâtele Direcţia Fiscală Braşov, cu sediul în Braşov, str. D., nr.x, jud. Braşov şi Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România – ANEVAR, cu sediul în Bucureşti, str. S. nr. x, sector 1.

Definitivă.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 21.02.2012.

4