Încetare de drept a mandatului de consilier local. Solutionarea cauzei fara citarea consiliului local. Încalcarea dreptului la aparare si a dreptului la un proces echitabil. Constituţionalitate


– art.161 alin.2 din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004

– art.21 alin.3 din Constitutia României

– art.6 paragraf 1 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului

Potrivit art.161 alin.2 din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, instanta de administrativ poate introduce in cauza, la cerere, organismele sociale interesate sau poate pune in discutie, din oficiu, necesitatea introducerii in cauza a acestora, precum si a altor subiecte de drept.

Nerespectarea de catre instanta de fond a obligatiei de a pune in discutie necesitatea introducerii in cauza a persoanei la care se refera actul administrativ atrage nelegalitatea hotarârii pronuntate pentru nerespectarea dreptului la aparare si a dreptului la un proces echitabil.

(CURTEA DE APEL BUCURESTI – SECTIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, DECIZIA CIVILA NR.1092/16.05.2011)

Asupra recursului de fata constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalului Teleorman sub nr.4371/87/2010, reclamanta Organizatia Judeteana PSD a chemat în judecata pe pârâtul Consiliul Local al Comunei Mârzanesti, solicitând instantei ca prin sentinta ce se va pronunta pârâtul sa fie obligat sa constate si sa ia act prin hotarâre ca mandatul de consilier local al consilierului P. S. a încetat de drept înainte de expirarea termenului, prin pierderea calitatii de membru al PSD, pe a carui lista a fost ales la data de 1 iunie 2008.

În motivarea actiunii, reclamanta a aratat, în esenta, ca prin Hotarârea nr.2/19.06.2010, organizatia PSD a comunei Mârzanesti a hotarât excluderea din organizatie a consilierului P. S., fapt ce a fost adus la cunostinta primarului si a secretarului comunei prin scrisoarea nr.68/12.07.2010 a Organizatiei Judetene a PSD Teleorman.

Reclamanta a învederat ca potrivit dispozitiilor art.9 alin.2 lit.hą din Legea nr.393/2004, urmare a pierderii calitatii de membru al partidului politic pe a carui lista a fost ales, numita P. S. a pierdut si calitatea de consilier local fara alte formalitati, astfel ca, în conformitate cu prevederile art.9 alin.3 si art.12 alin.1 din Legea nr.393/2004, pârâtul trebuie sa adopte în prima sedinta ordinara, la propunerea primarului, o hotarâre prin care sa ia act de situatia aparuta si sa declare vacant locul consilierului în cauza.

Desi prin adresa nr.68/12.07.2010 s-a solicitat pârâtului sa-si îndeplineasca obligatia legala de a constata si a lua act prin hotarâre, de încetarea de drept a mandatului de consilier local a consilierului P. S., autoritatea deliberativa a refuzat în mod nejustificat sa ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local.

S-a mai sustinut ca refuzul nejustificat de a lua act prin hotarâre de încetarea mandatului înainte de termen, demonstreaza reaua – credinta atât a autoritatii deliberative, cât si a celei executive, ceea ce conduce la încalcarea principiului prevazut la art.16 alin.2 din Constitutia României.

Prin sentinta civila nr.3071/11.10.2010, a fost respinsa ca nefondata actiunea formulata de reclamanta.

Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta de fond a retinut ca în conformitate cu dispozitiile art.9 alin.3 din Legea nr.393/2004, modificata prin Legea nr.249/2006, încetarea de drept a mandatului de consilier local se constata de catre Consiliul Local, prin hotarâre, la propunerea primarului sau a oricarui consilier.

În cauza, din înscrisurile existente la dosar, s-a constatat ca o astfel de propunere vizând încetarea de drept a mandatului consilierului P. S., motivat de pierderea calitatii de membru al partidului politic pe a carui lista a fost ales, nu a fost formulata nici de primar si nici de vreunul dintre consilieri.

Organizatia Judeteana PSD Teleorman, prin adresa nr.68/12.07.2010, a solicitat pârâtului ca în prima sedinta ordinara sa ia act si sa constate încetarea de drept a mandatului de consilier si sa adopte o hotarâre în acest sens.

În raport de continutul dispozitiilor legale mentionate, instanta de fond a apreciat ca în absenta dovezii ca primarul sau un alt consilier au propus Consiliului Local adoptarea hotarârii de încetare a mandatului de consilier, refuzul pârâtului de a lua act si de a constata prin hotarâre încetarea de drept a mandatului consilierului P. S., nu este nejustificat.

Instanta a considerat astfel, ca reclamantul trebuia sa solicite Primarului Comunei Mârzanesti sa propuna Consiliului Local sa constate încetarea de drept a mandatului consilierului local P. S., iar în situatia în care primarul ar fi refuzat sa-si îndeplineasca aceasta atributie pe care legiuitorul i-a stabilit-o partial, partidul prejudiciat prin refuz, avea la îndemâna actiunea împotriva primarului, urmând ca instanta sa se pronunte asupra legalitatii sau temeiniciei refuzului primarului.

În consecinta, în absenta dovezii ca primarul sau un alt consilier au propus pârâtului adoptarea hotarârii de încetare a mandatului consilierului local, înainte de expirarea duratei normale, ca urmare a pierderii calitatii de membru al PSD, prima instanta a respins actiunea ca nefondata.

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs, reclamanta Organizatia Judeteana PSD Teleorman, solicitând admiterea recursului si modificarea sentintei recurate, în sensul admiterii actiunii si obligarii Consiliului Local al Comunei Mârzanesti sa constate si sa ia act de încetarea de drept înainte de termen a mandatului consilierului P. S.

În motivarea cererii de recurs, recurenta reclamanta a aratat, în esenta, ca instanta de fond nu a tinut cont de probele administrate în cauza, în sensul ca prin adresa nr.68/12.07.2010 a solicitat primarului si secretarului comunei, în conformitate cu prevederile art.9 alin.3 si art.12 alin.1 din Legea nr.393/2004, sa îndeplineasca toate demersurile necesare pentru a se lua act si a se constata încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local pentru 2 membri ai PSD care si-au pierdut calitatea de membru al partidului pe listele caruia au fost alesi, respectiv d-nul D. I. si d-na P. S.

Recurenta sustine ca în mod eronat, instanta de fond a retinut ca nu a existat o propunere adresata în mod expres primarului sau unui consilier, având în vedere ca urmare a adresei nr.68/12.07.2010, la propunerea Primarului Comunei Mârzanesti, autoritatea deliberativa a adoptat Hotarârile nr. 17, 18 si 19, prin care au fost validati în functia de consilier local, consilieri supleanti, P. M., D. A. si L. L., ca urmare a vacantarii unor posturi de consilieri locali ocupate de reprezentanti ai PSD, proiectul de hotarâre privind validarea domnului A. N., nefiind dezbatut în cadrul sedintei, deoarece postul de consilier local ocupat de d-na P. S. nu a fost vacantat în sedinta respectiva. De asemenea, se arata ca hotarârile de mai sus au fost propuse Consiliului Local de catre Primarul Comunei Mârzanesti, prin expunerea de motive nr.3034/27.07.2010.

Recurenta mentioneaza ca toate actele administrative propuse în sedinta din 30.07.2010, inclusiv acela privind constatarea încetarii calitatii de consilier local al doamnei P. S., au fost înaintate Consiliului Local de catre primarul comunei, care este titularul propunerii, fiind respectate prevederile art.9 alin.3 din Legea nr.393/2004, Consiliul Local fiind acela care nu si-a îndeplinit obligatia legala de a lua act de situatia aparuta si a declara vacant locul consilierului în cauza, astfel cum reiese si din adresa nr.3199/10.08.2010 a Primariei Mârzanesti.

Recurenta considera ca instanta de fond a apreciat eronat ca nu a fost efectuata o solicitare adresata expres primarului, pentru ca acesta sa formuleze propunerea de încetare a mandatului de consilier local, deoarece toate actele adoptate în sedinta respectiva au avut la baza expunerea de motive întocmita de primar, în baza adresei nr.68/12.07.2010.

Mai mult, prin adresa nr.3199/10.08.2010, Primarul Comunei Mârzanesti a adus la cunostinta reclamantei faptul ca pârâtul a aprobat validarea a trei dintre cei patru consilieri locali supleanti propusi, înscrisi pe lista PSD, conform nominalizarii facute prin adresa nr.68/12.07.2010, facând totodata precizarea ca d-na P. S. nu a fost invalidata, fara a arata motivul si temeiul legal.

În drept, recursul a fost întemeiat pe dispozitiile art.304 pct.9 si art.3041 Cod procedura civila, art.9 alin2 lit.h1 alin.3 si art.12 din Legea nr.393/2004 si Legea nr.215/2001.

În cauza, intimatul pârât nu a formulat întâmpinare.

Analizând actele si lucrarile dosarului, sentinta recurata în raport de motivele de recurs formulate si din oficiu, în limitele prevazute de art.3041 Cod procedura civila, Curtea retine urmatoarele:

Sentinta civila atacata a fost pronuntata fara citarea consilierului local în cauza, respectiv d-na P. S., desi hotarârea pronuntata a vizat încetarea mandatului acesteia de consilier local.

Potrivit art.161 alin.2 din Legea nr.554/2004, “instanta de contencios administrativ poate introduce în cauza, la cerere, organismele sociale interesate sau poate pune în discutie, din oficiu, necesitatea introducerii în cauza a acestora, precum si a altor subiecte de drept”.

Fata de situatia mai sus prezentata, instanta de fond avea obligatia de a pune în discutie necesitatea introducerii în cauza a persoanei la care se referea actul administrativ a carui obligare la emitere s-a solicitat prin actiunea dedusa judecatii.

Neprocedând astfel, prima instanta a încalcat dreptul la aparare al numitei P. S., pronuntând o hotarâre ce contravine dreptului la un proces echitabil al persoanei indicate, drept consacrat de jurisprudenta CEDO si de art.6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, precum si de art.21 alin.3 din Constitutia României.

Ca urmare, instanta de recurs nu va mai analiza si motivele invocate de recurenta reclamanta, prevazute de art.304 si art.3041 Cod procedura civila, aceste aspecte urmând a fi avute în vedere de instanta de fond cu ocazia rejudecarii cauzei în complet legal constituit. La rejudecarea cauzei, urmeaza a se pune în discutie si calitatea procesuala activa a reclamantei, în raport de dispozitiile art.9 alin.3 din Legea nr.393/2004, modificata.

În consecinta, Curtea constata fondat recursul si în baza art.304 pct.5 Cod procedura civila, îl va admite, va casa sentinta recurata si va trimite cauza spre rejudecare la aceeasi instanta.

1