Incetarea mandatului de consilier. Hotărârea primei instanţe este definitivă şi irevocabilă


Prin acţiunea înregistrată la data de 27 februarie 2003, reclamantul T.T. a solicitat anularea hotărârii din 15 februarie 2002 a Consiliului Local T., prin care s-a constatat încetarea mandatului său de consilier, urmare a lipsei nemotivate la trei şedinţe ordinare consecutive ale Consiliului Local al comunei T. în motivarea acţiunii, reclamantul a susţinut că în şedinţa din luna octombrie 2001 a înştiinţat Consiliul Local că va lipsi o perioadă de 6 luni de la şedinţe. A făcut şi cererile înregistrate sub nr. 464/2001 şi nr. 5085/2001.

Pârâta, prin întâmpinare, a cemt respingerea acţiunii ca nefondată, întrucât reclamantul a lipsit nejustificat de la mai mult de trei şedinţe ale consiliului local, fiind plecat în străinătate.

Tribunalul Suceava, secţia comercială şi de administrativ, prin sentinţa civilă nr. 373 din 7 martie 2003, a respins ca nefondată acţiunea. Pentru a hotărî astfel, instanţa a reţinut că încetarea mandatului de consilier al reclamantului s-a făcut în temeiul art. 60 lit. i) din Legea nr. 215/2001, pentru lipsa nemotivată de la 3 şedinţe consecutive ale Consiliului Local al comunei T. (octombrie 2001 – ianuarie 2002), şi nu în temeiul art. 60 lit. d) din Legea nr. 215/2001, pentru imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive. De fapt, reclamantul a plecat din ţară încă din luna octombrie 2001 şi nu a formulat o cerere pentru a fi supusă aprobării Consiliului Local T., iar cererea depusă de mandatarul său a fost înregistrată abia la 12 noiembrie 2001.

Curtea de Apel Suceava, secţia comercială şi de contencios administrativ, prin decizia civilă nr. 294 din 22 mai 2003, a respins ca inadmisibil recursul declarat de către reclamant. Pentru a decide astfel, curtea de apel a stabilit că, potrivit dispoziţiilor art. 60 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 în cazul prevăzut la lit. c), d) şi i), hotărârea consiliului local poate fi atacată de consilier la instanţa de contencios administrativ, în termen de 10 zile de al comunicare. Instanţa este obligată să se pronunţe în termen de 30 de zile. în acest caz procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă şi irevocabilă. Faţă de aceste considerente, s-a constatat că recursul este inadmisibil.

Curtea de Apel Suceava, decizia civilă nr. 294 din 22 mai 2003