Incident la plată. Emiterea cecului fără acoperire. Evitarea dublei plăţi. Plăţi


– Regulamentul BNR nr.1/23.02.2001, art.3, art.36-39

În conformitate cu dispoziţiile Regulamentului BNR nr.1/2001, incidentul de plată constă în neîndeplinirea de către o persoană întocmai şi la timp a obligaţiilor asumate, înaintea sau în timpul procesului de decontare a unui instrument de plată.

În conformitate cu dispoziţiile Regulamentului BNR nr.1/2001, incidentul de plată constă în neîndeplinirea de către o persoană întocmai şi la timp a obligaţiilor asumate, înaintea sau în timpul procesului de decontare a unui instrument de plată.

Plata efectuată printr-o altă modalitate de către debitor nu are înrâurire decât faţă de raportul contractual stabilit cu creditorul, asupra cecului odată emis şi înmânat creditorului, trasul nemaiavând dreptul de a dispune.

Plata efectuată printr-o altă modalitate de către debitor nu are înrâurire decât faţă de raportul contractual stabilit cu creditorul, asupra cecului odată emis şi înmânat creditorului, trasul nemaiavând dreptul de a dispune.

Deoarece cecul prin care se ordonă plata nu comportă condiţie suspensivă sau condiţie rezolutorie, de natură a afecta încrederea purtătorului în calitatea cecului, trasul nu mai poate reveni asupra acestuia şi nu îl poate retrage înainte de a fi trecut termenul de prezentare.

Deoarece cecul prin care se ordonă plata nu comportă condiţie suspensivă sau condiţie rezolutorie, de natură a afecta încrederea purtătorului în calitatea cecului, trasul nu mai poate reveni asupra acestuia şi nu îl poate retrage înainte de a fi trecut termenul de prezentare.

(CURTEA DE APEL BUCUREŞTI – SECŢIA A VI-A COMERCIALĂ,

DECIZIA COMERCIALĂ NR. 211 A din 19.04.2011)

Prin cererea, înregistrata sub nr.25387/3/2010, pe rolul Tribunalului Bucuresti, reclamanta SC D SA, a chemat în judecata BCR, SU, solicitând în contradictoriu cu aceasta anularea informaţiilor privind incidentele de plăţi înregistrate în FNIP şi în FNPR, radierea înscrierii societăţii la Centrala Incidentelor de Plăţi.

In motivarea cererii s-a aratat că la data de 18.05.2010, reclamanta a fost încunoştiinţată de către BCR – SU primea spre decontare a filei CEC RNCB1BA nr.0281083 neonorată la plată pentru lipsă de disponibil, la aceeaşi dată reclamanta procedând la achitarea sumei cu O.P.10/18.05.2010.

Prin adresa nr.92/19.05.2010 reclamanta a solicitat expres BCR – SU să respingă la decontare fila CEC întrucât suma pentru care a fost emisă a fost deja achitată, impunându-se evitarea unei duble plăţi.

Pârâta a refuzat anularea înregistrării comunicând reclamantei că această măsură nu poate fi efectuată decât în temeiul unei hotărâri judecătoreşti.

In drept au fost invocate dispoziţiile art.36-39 din Regulamentul nr.1/23.02.2001 privind organizarea şi funcţionarea BNR a CIP.

Prin întâmpinarea, formulată la 21.09.2010, BCR SA a invocat excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a sucursalei raportat la dispoziţiile art.43 alin.3 , potrivit cărora sucursalele sunt dezmembrăminte fără personalitate juridică ale societăţilor.

Pe fondul cauzei a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată.

S-a susţinut că raporturile juridice existente între emitentul instrumentelor de plată şi posesorul acestuia nu privesc banca, aceasta neavând calitatea de a solicita radierea incidentului de plată decât în situaţia în care ar fi omis o eroare de natura celei prevăzute de art.39 alin.2 din regulament, situaţie în care se rectifică înscrierea.

Prin sentinţa comercială nr.10066/26.10.2010, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, a fost respinsă cererea ca neîntemeiată.

Pentru a dispune astfel, instanţa a apreciat că achitarea sumei datorate debitoarei CET Braşov prin alt mijloc de plată anterior, datei plăţii dispuse prin fila CEC este irelevantă şi nu atrage nelegalitatea înscrierii incidentului la plată în Centrala Incidentelor de Plăţi, prin această măsură urmărindu-se notificarea emiterii unui instrument de plată fără acoperire.

În condiţiile în care reclamanta, la scadenţă filei CEC nu a avut disponibil în cont, în mod justificat banca, cu respectarea dispoziţiilor din Regulamentul nr.1/2001 al BNR a sesizat incidentul la plată.

Impotriva sentintei a formulat apel, în termen legal reclamanta, la scadenţa filei CEC nu a avut disponibil în cont, în mod justificat banca, cu respectarea dispoziţiilor din Regulamentul nr.1/2001 al BNR a sesizat incidentul la plată.

Împotriva acestei sentinţe a formulat apel, în termen legal reclamanta SC D SA, pentru motive de nelegalitate şi netemeinicie.

În esenţă au fost reluate susţinerile formulate în cererea introductivă, referitoare la introducerea la plată a filei CEC de către angajaţii BCR abuziv, cu nerespectarea solicitării creditoarei de respingere la decontare ca urmare a achitării contravalorii prin ordin de plată, măsură ce se impunea pentru evitarea efectuării unei duble plăţi.

S-a învederat că BCR – SU a încunoştiinţat reclamanta la 18.05.2010, că în data de 19.05.2010 s-a primit spre decontare fila CEC seria RNCB1BA nr.0281083, pentru care nu există disponibil în cont, suma datorată fiind achitată cu OP în cursul zilei de 18.05.2010.

În raport cu acestea, în mod ilegal şi abuziv pârâta a demarat formalităţile de înscriere a societăţii în CIP în cursul zilei de 19.05.2010.

Au fost invocate şi cele cuprinse în adresa nr.112/8.06.2010 emisă de BNR, din cuprinsul căreia rezultă că executarea voluntară a obligaţiei, indifderent de obiectul ei, are ca efect stingerea acesteia şi subsecvent, raportul juridic care a generat-o; efectuarea plăţii prin ordin de plată fiind calificată drept act juridic efectuat cu intenţia de a executa o obligaţie.

Analizând actele şi lucrările dosarului, Curtea apreciază apelul nefondat urmânnd a-l respinge pentru următoarele considerente:

Incidentul la plată se aduce la cunoştinţa Centralei Incidentelor de Plăţi în scopul apărării interesului public de către instituţiile de credit.

În speţă incidentul la plată se circumscrie dispoziţiilor art.2 alin.1 lit.b din Regulamentul nr.1/2001 al BNR, ziua refuzului la plată fiind socotită ziua în care instrumentul ajunge la unitatea plătitoare şi este refuzat.

Din cuprinsul adresei nr.5520/20.05.2010, fila 10 dosar fond a rezultat că SC D SA nu a asigurat disponibilul necesar pentru acoperirea popririi AFP Bucureşti nr.5039567/7.04.2010 în valoare de 2.070.305 lei şi contravaloarea cecului seria RNCBIBA nr.0281083, acesta potrivit înscrisului fila 6 dosar fond, fiind emis la 15.05.2010, scadent de îndată pentru că părţile nu au prevăzut termen, cu data prezentării 17.05.2010, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului BNR nr.1/2001 instituţia bancară fiind obligată să transmită la CIP cerere de înscriere pentru toate instrumentele de debit refuzate.

Rezultă, deci că înscrierea s-a dispus nu numai în considerarea cecului emis fără disponibil în cont ci şi a popririi instituite în temeiul unui titlu executoriu emis pentru creanţe bugetare, calificat instrument de debit.

De altfel, reclamanta nu a contestat faptul emiterii unui cec fără acoperire, ci a susţinut nelegalitatea măsurii ca urmare a ignorării ordinului de retragere a cecului de la plată, întrucât debitul fusese achitat printr-un alt instrument de plată, respectiv prin ordin de plăţi.

Or, cecul a fost prezentat de beneficiar la termenul stipulat, când trasul a constatat lipsa disponibilului astfel că cererii de retragere nu i s-a dat curs.

Emiterea cecului, ca instrument de plată, presupune în mod esenţial existenţa disponibilului bănesc, incorporând o obligaţie abstractă de a plăti necondiţionat suma de bani menţionată.

Fiind un titlu de valoare, cecul produce efecte juridice independent de raportul juridic fundamental.

Este astfel, fără relevanţă pentru cauza dedusă judecăţii îndeplinirea obligaţiei de plată faţă de cocontractant printr-un alt instrument de plată, aşa cum s-a menţionat şi în adresa nr.112/8.06.2010 emisă de BNR, aceasta stingând doar raportul obligaţional faţă de creditorul beneficiar.

Riscul emiterii în continuare de cecuri, cu încălcarea art.3 alin.2 din Legea 59/1934, fără acoperire, disponibilul bănesc trebuind să existe prealabil emiterii titlului şi să aibe cel puţin valoarea cecului este preîntâmpinat prin notificarea incidentului CIP.

A apreciat că în mod corect prima instanţă a reţinut legalitatea măsurii dispuse de către instituţia bancară cu respectarea art.3 din Regulamentul BNR nr.1/2001.

In consecinta, în temeiul art.296 C.pr.civ. a respins apelul ca nefondat.