Informatii de interes public. Notiune. Informatii exceptate de la accesul liber al cetatenilor. Publicitate, public (act, domeniu, loc, şedinţă)


– art.2 lit.b si art.12 alin.1 lit.d din Legea nr.544/2001

– art.11 alin.4 din Ordonanta de Guvern nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala

Informatiile ce vizeaza numele institutiilor care au platit sau platesc impozitul pe cladiri/terenuri, numele institutiilor care au fost obligate la plata impozitului pe cladiri/terenuri, precum si numele primariei care a dispus obligarea la plata sunt informatii de interes public in acceptiunea art.2 lit.b din Legea nr. 544/2001, însa sunt exceptate de la accesul liber al cetatenilor, potrivit art.12 alin.1 lit.d din acest act normativ.

Transmiterea informatiilor privitoare la taxe si impozite datorate bugetului local este permisa de dispozitiile art.11 alin.4 din Ordonanta de Guvern nr.92/2003, daca din modalitatea de solicitare a informatiei nu reiese identitatea vreunei persoane fizice sau juridice.

(CURTEA DE APEL BUCURESTI – SECTIA A VIII-A ADMINISTRATIV SI FISCAL, DECIZIA CIVILA NR.1025/09.05.2011)

Deliberând asupra recursului de fata, constata urmatoarele :

Prin actiunea înregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a IX-a Contencios Administrativ si Fiscal sub nr.13580/3/2009, reclamanta S.C. C. I. I. S. T. E. S.R.L. a chemat în judecata pe pârâta Primaria Municipiului Pitesti, solicitând ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna :

1. obligarea pârâtei sa comunice informatiile de interes public solicitate, prin adresa nr.137/11.02.2010;

2. fixarea unui termen cât mai scurt pâna la care sa fie comunicate informatiile solicitate;

3. obligarea pârâtei la plata de daune morale în suma de 5.000 lei si daune materiale în suma de 5.000 lei.

Pe baza probei cu înscrisuri administrata în cauza, Tribunalul Bucuresti – Sectia a IX-a Contencios Administrativ si Fiscal a pronuntat Sentinta civila nr.2470/28.09.2010, prin care a dispus: admiterea actiunii în parte, obligarea pârâtei sa raspunda la cererea reclamantei, comunicata sub nr.137/11.02.2010 si înregistrata la institutia pârâta sub nr.8206/15.02.2010, în termen de 10 zile de la data ramânerii definitive si irevocabile a prezentei hotarâri, respingerea cererii privind plata daunelor morale si materiale, ca neîntemeiata

Pentru a hotarî astfel, tribunalul a retinut, în esenta, urmatoarele:

Conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, orice persoana are dreptul sa solicite si sa obtina de la autoritatile si institutiile publice informatii de interes public, iar autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa asigure persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes public solicitate în scris sau verbal.

Informatiile solicitate pârâtei, prin adresa nr.137/11.02.2010, fac parte din categoria informatiilor de interes public, întrucât nu se încadreaza in nici unul din cazurile exceptate de la publicare, indicate la art.5 din Legea nr.544/2001.

Apararea pârâtei în sensul ca nu au fost comunicate la cererea reclamantei informatiile solicitate, întrucât art.11 din Ordonanta de Guvern nr.92/2001 excepteaza de la comunicare acest tip de informatii, fiind considerate ,,secret fiscal”, nu este sustinuta, având în vedere însusi obiectului actiunii, din care rezulta ca reclamanta nu a solicitat comunicarea unor date-propriu zis fiscale, referitoare la contributiile, taxele, impozitele datorate de anumite societati, valoarea acestora, aspecte de natura sa atinga confidentialitatea informatiilor.

Pentru considerentele mentionate, tribunalul a apreciat ca reclamantei urmeaza a i se raspunde în raport cu obiectul cererii adresate si ca refuzul de comunicare nu este justificat deplin în raport de dispozitiile legale aplicabile.

Împotriva sentintei civile nr.2470/28.09.2010 pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a IX-a Contencios Administrativ si Fiscal a declarat recurs, în termen legal, pârâta Primaria Municipiului Pitesti, sustinând ca este nelegala si netemeinica, pentru urmatoarele motive:

La adresele înaintate de reclamanta, înregistrate sub nr.8206/15.02.2010 si nr.10096/23.02.2010, s-a formulat raspuns prin adresa nr.6941/17.02.2010, respectiv adresa nr.10096/26.02.2010, în limitele conferite de Legea nr.544/2001 si Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.

În mod gresit, instanta de fond a retinut faptul ca informatiile solicitate fac parte din categoria celor prevazute de art.5 alin.1 din Legea nr.544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, ce pot fi comunicate de catre institutiile publice.

Din continutul acestui text de lege se observa ca, în mod evident, informatiile solicitate de catre reclamanta nu fac parte din categoria informatiilor de interes public.

Codul de procedura fiscala stabileste obligatia functionarilor publici din cadrul organului fiscal, inclusiv a persoanelor care nu mai detin aceasta calitate, de a pastra secretul asupra informatiilor pe care le detin ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu.

Totodata, Codul de procedura fiscala permite transmiterea de informatii cu caracter fiscal în conditiile în care se asigura ca din acestea nu reiese identitatea vreunei persoane fizice sau juridice. Or, solicitarile reclamantei priveau relatii referitoare la identitatea persoanelor juridice.

Mai mult, asa cum s-a precizat si în adresa nr. 10096/26.02.2010, în conformitate cu prevederile art.11 din Ordonanta de Guvern nr.92/2003, informatiile de natura celor solicitate sunt supuse secretului fiscal si pot fi transmise numai la solicitarea autoritatilor expres mentionate de legiuitor.

Potrivit art.250 alin.1 pct.4 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cladirile pentru care nu se datoreaza impozit, prin efectul legii, sunt cladirile care constituie patrimoniul unitatilor si institutiilor de învatamânt de stat, confesional sau particular, autorizate sa functioneze provizoriu ori acreditate.

Având în vedere aspectele evidentiate, precum si dispozitiile art.257 lit.d si f din Legea nr.571/2003, recurenta a solicitat admiterea recursului, astfel cum a fost formulat.

Prin întâmpinarea formulata la data de 03.01.2011, intimata – reclamanta a solicitat respingerea recursului ca nefondat si mentinerea sentintei recurate, ca fiind legala si temeinica, sustinând, în esenta, urmatoarele:

În mod gresit Primaria Municipiului Pitesti sustine, în recurs, ca solicitarea reclamantei de a raspunde punctual excede informatiilor de interes public, deoarece relatiile solicitate vizeaza persoane juridice.

Aceste sustineri sunt nefondate, în raport de prevederile Legii nr.544/2001, întrucât reclamanta nu a solicitat informatii despre datele de identificare ale persoanei juridice.

Recurenta încearca ascunderea adevarului prin refuzul de a raspunde punctual solicitarii de informatii publice.

Apararile din recurs sunt contradictorii cu interpretarea corecta de catre toate celelalte institutii ale statului român (primarii) care, interpretând corect prevederile legale, au raspuns în termenul prevazut de lege.

Motivarile întemeiate pe Ordonanta de Guvern nr.92/2003 nu au legatura cu Legea privind accesul la informatiile de interes public.

În considerarea celor expuse, intimata a solicitat respingerea recursului ca nefondat si mentinerea hotarârii instantei de fond, ca fiind legala si temeinica.

Examinând sentinta recurata, prin prisma criticilor formulate, în raport de actele si lucrarile dosarului si de dispozitiile legale incidente, Curtea constata ca recursul este fondat, dupa cum se va arata în continuare :

Conform dispozitiilor art.2 lit.b din Legea nr.544/2001privind liberul acces la informatiile de interes public, prin informatie de interes public se întelege “orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiei”.

Informatiile solicitate de reclamanta prin cererea înregistrata la Primaria Municipiului Pitesti sub nr.8206/15.02.2010 sunt informatii de interes public, întrucât vizeaza activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati pârâte, însa cele prevazute la pct.3, 5 si 7 din cerere sunt exceptate de la accesul liber al cetatenilor, potrivit art.12 alin.1 lit.d din Legea nr.544/2001.

Astfel, aceste informatii vizeaza date personale, respectiv : numele institutiilor cu activitate de învatamânt superior de stat sau particulare care au platit sau platesc impozit pe cladirile ce le-au detinut sau le detin în patrimoniu, numele institutiilor de învatamânt superior care au platit sau platesc impozite pe terenurile ce le-au detinut sau le detin în patrimoniu, numele institutiei cu activitate de învatamânt superior obligata la plata impozitului pe teren si/sau pe cladiri si numele primariei care a obligat-o la plata.

Cu privire la aceste informatii sunt aplicabile si dispozitiile art.11 alin.4 din Ordonanta de Guvern nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, potrivit carora :

“(4) Este permisa transmiterea de informatii cu caracter fiscal în alte situatii decât cele prevazute la alin.2, în conditiile în care se asigura ca din acestea nu reiese identitatea vreunei persoane fizice sau juridice.”

Prin urmare, este justificat refuzul exprimat de recurenta în ceea ce priveste solicitarea de comunicare a informatiilor prevazute la pct.3, 5 si 7 din cererea mentionata, astfel ca, sub acest aspect, actiunea promovata de reclamanta se impunea a fi respinsa de instanta de fond.

Referitor la informatiile mentionate la pct.1, 2, 4 si 6 din cererea reclamantei, Curtea observa ca ele vizeaza taxe si impozite datorate bugetului local, a caror transmitere este permisa de dispozitiile art. 11 alin.4 din Ordonanta de Guvern nr.92/2003, întrucât din modalitatea de solicitare a informatiei nu reiese identitatea vreunei persoane fizice sau juridice.

Asadar, în sarcina recurentei – pârâte exista obligatia de comunicare a informatiilor de interes public solicitate de reclamanta la pct.1, 2, 4 si 6 din cerere, criticile formulate în acest sens fiind neîntemeiate.

În consecinta, în temeiul dispozitiilor art.312 alin.3 raportat la art.304 pct.9 Cod Procedura Civila, Curtea va dispune admiterea recursului, modificarea în parte a sentintei recurate, în sensul, obligarii pârâtei sa raspunda la pct.1, 2, 4 si 6 din cererea înregistrata la Primaria Municipiului Pitesti sub nr.8206/15.02.2010, în termen de 10 zile de la ramânerea definitiva si irevocabila a sentintei.

Va fi respinsa ca neîntemeiata actiunea în privinta solicitarii de comunicare a informatiilor prevazute la pct.3, 5 si 7 din cererea mentionata.

Vor fi mentinute dispozitiile sentintei privind respingerea cererii privind plata daunelor morale si materiale, ca neîntemeiata.

1