înstrăinarea nudei proprietăţi a casei de locuit şi a folosinţei unei părţi din terenul aferent. Dreptul de a obţine titlu de proprietate pentru restul de teren, conform art. 35 din Legea nr. 18/1991


Dacă reclamanta a înstrăinat nuda proprietate a casei de locuit şi folosinţa unei părţi din terenul aferent, este îndreptăţită ca pentru restul de teren să obţină titlul de proprietate, conform art. 35 din Legea nr. 18/1991.

(Secţia de administrativ, sentinţa nr. 590/1994)

Prin cererea înregistrată la data de 11.04.1994, reclamanta S.E. a chemat în judecată Consiliul Local al sectorului 4 Bucureşti, solicitând să se constate refuzul nejustificat al acestuia de a-i atesta dreptul de proprietate privată asupra unui teren în suprafaţă de 410 m.p., situat în Bucureşti, str. Gramont, sectorul 4, în sensul de a înainta propunerea de atribuire a terenului şi documentaţia respectivă Prefecturii Municipiului Bucureşti, conform art. 35 din Legea nr. 18/1991.

în motivarea acţiunii, reclamanta arată că prin actul autentic nr. 4.632/1983, a dobândit proprietatea construcţiei (casă de locuit) din Bucureşti, str. Gramont, sectorul 4. Cu acea ocazie, terenul aferent construcţiei, în suprafaţă de 100 m.p., şi curtea împrejmuitoare, în suprafaţă de 410,35 m.p., au trecut în proprietatea statului, reclamanta plătind chirie pentru folosinţa acestei suprafeţe de teren.

La data de 23.10.1991, reclamanta a vândut, prin act autentic, construcţia împreună cu terenul de sub construcţie, respectiv 100 m.p., unei terţe persoane, păstrându-şi dreptul de habitaţie asupra construcţiei şi drepturile asupra terenului în suprafaţă de 410,35 m.p.

Reclamanta precizează că imediat după apariţia Legii nr. 18/1991 a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenul aferent construcţiei, în suprafaţă totală de 510,35 m.p.

Această cerere i-a fost respinsă de către Consiliul Local sector 4 Bucureşti, ca, de altfel, şi reclamaţia administrativă adresată Prefecturii municipiului Bucureşti şi S.A.I..

în dovedirea acţiunii, reclamanta a depus: copia actului de vânzare-cumpărare autentic nr. 4.632/13.08.1981; copia actului de vânzare-cum-părare autentic nr. 14.014/23.10.1991; copia cererii adresate Primăriei sector 4 Bucureşti; copiile răspunsurilor primite de la autorităţile administrative.

Pe cale de adresă, Consiliul Local al sectorului 4 Bucureşti a răspuns tribunalului, referitor la acţiunea de faţă, că a propus atribuirea dreptului de proprietate pentru terenul în cauză, cumpărătoarei A.Y.C.J., care a dobândit imobilul din str. Gramont, prin contractul de vânzare-cumpărarenr. 13.803/23.10.1991.

Analizând probele dosarului, instanţa constată că refuzul autorităţii administrative de a recunoaşte dreptul de proprietate al reclamantei pentru suprafaţa de 410,35 m.p., este neîntemeiat.

Pentru a conchide astfel, instanţa a reţinut că, la data de 23.10.1991, când reclamanta a încheiat actul de vânzare-cumpărare nr. 13.803, în calitate de vânzătoare, aceasta era proprietara deplină a casei de locuit din str. Gramont, sectorul 4, având în folosinţă terenul aferent în suprafaţă totală de 510 m.p. Prin actul de vânzare-cumpărare menţionat, reclamanta a înstrăinat unei terţe persoane, numita A.Y.C.J., nuda proprietate a construcţiei din str. Gramont, sectorul 4, şi numai 100 m.p. din terenul aferent, păstrând pentru sine dreptul de habitaţie viageră asupra casei şi drepturile de folosinţă pentru suprafaţa de 410 m.p.

Faţă de această situaţie, în conformitate cu art. 35 din Legea nr. 18/1991, Consiliul Local al sectorului 4 trebuia să recunoască un drept de proprietate reclamantei pentru terenul de 410 m.p., pentru care reclamanta nu a înstrăinat drepturile sale.

Urmează ca, în baza art. 1 din Legea nr. 29/1990, cu referire la art. 35 din Legea nr. 18/1991, instanţa să admită acţiunea, astfel cum a fost formulată.