Citeste şi


Interpretarea şi aplicarea art. 15 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei Calculul valorii totale a creanţelor în funcţie de etapa în care se află procedura


Legea nr. 85/2006, art. 15 alin. (2)

Calculul valorii totale a creanţelor se realizează în funcţie de

etapa în care se desfăşoară procedura. Textul alin. (2) al art. 15 din Legea nr. 85/1996 distinge patru etape care au fost avute în vedere de legiuitor şi care sunt succesive, în raport de felul tabelului de creanţe întocmit. în condiţiile în care tabelul a fost

rectificat de administratorul judiciar, valoarea totală a creanţelor împotriva averii debitorului se calculează în funcţie de acest din urmă tabel, care cuprinde creanţele verificate şi acceptate de administratorul judiciar.

Decizia nr. 570 din 22 noiembrie 2010

Prin sentinţa comercială nr. 725/S/23.06.2010 pronunţată dc Tribunalul Iaşi – judecător sindic a fost respinsă contestaţia creditoarei A.F.P. împotriva hotărârii Adunării Generale a Creditorilor din data de 09.10.2009

adoptată în cauza de faliment ce o vizează pe debitoarea SC P. şi T. SRL Iaşi.

Pentru a se pronunţa în acest sens, judecătorul sindic a reţinut următoarele:

La data de 09.10.2009 termen stabilit prin sentinţa de deschidere a procedurii, a avut loc Adunarea Generală a Creditorilor în care s-a hotărât confirmarea administratorului judiciar, aprobarea onorariului acestuia, alegerea comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestui comitet.

împotriva hotărârii creditorilor, la data de 13.10.2009 creditorul A.F.P. a formulat contestaţie, hotărâre pe care o consideră nelegală întrucât cvorumul de care s-a ţinut cont pentru luarea deciziilor nu a fost corect şi legal calculat.

Astfel, trebuia să se aibă în vedere că A.F.P. deţine un procent de 58% din valoarea creanţelor, aşa cum rezultă din tabelul preliminar iniţial, şi nu de 30% cum s-a calculat în raport de tabelul preliminar rcctificat.

Examinând contestaţia creditorului prin prisma actelor dosarului şi a dispoziţiilor legale incidente în speţă, instanţa a constatat că aceasta este neîntemeiată.

Astfel, s-a reţinut preliminar că până la definitivarea de judecătorul sindic a tabelului creanţelor, nimic nu-1 împiedică pe administratorul judiciar să aducă corecturi tabelului preliminar atunci când considcră că se impune acest lucru, părţile interesate având posibilitatea de a contesta măsura luată.

Pe de altă parte, conform art. 15 alin. (2) lit. a) din Lg.85/2006, până la afişarea tabelului definitiv,atunci când au loc adunări ale creditorilor, calculul valorii totale a creanţelor împotriva averii debitorului se va determina în funcţie de valoarea creanţelor verificate şi acceptate de administratorul judiciar.

în speţă, şedinţa creditorilor din data de 09.10.2009, dat fiind faptul că tabelul creanţelor nu a fost definitivat, s-a desfaşurat în condiţii dc legalitate, respcctiv sub incidenţa dispoziţiile legale sus amintite.

împotriva sentinţei Tribunalului Iaşi a formulat recurs creditoarea A.F.P. a municipiului Iaşi.

Analizând actele şi lucrările dosarului prin prisma criticilor încadrate în disp. art. 3041 şi 304 pct. 9 C. proc. civ., curtea a reţinut următoarele:

Criticile formulate de recurenta A.F.P. vizează nelegalitatea hotărârii judecătorului sindic, carc a reţinut că administratorul judiciar putea să aducă corecturi tabelului preliminar, părţile având deschisă calea contestaţiei şi, în acest context, a calculat valoarea procentelor de creanţe deţinute de fiecare creditor prin raportare la tabelul preliminar rectificat şi nu la cel preliminar iniţial.

Critica nu este fondată întrucât art. 15 alin. (2) din Legea 85/2006 prevede următoarele: calculul valorii totale a creanţelor prevăzute la alin. (1)

împotriva averii debitoarei se va determina prin raportare la următoarele criterii: a) ulterior afişării tabelului preliminar şi până la afişarea tabelului definitiv, valoarea creanţelor verificate şi acceptate dc administratorul judiciar, astfel cum reiese din cuprinsul tabelului preliminar.

Din analiza întregului conţinut al alin. (2) din art. 15 Legea nr. 85/2006, Curtea a reţinut că acest calcul al valorii totale a creanţelor se face în funcţie de etapa în care se desfăşoară procedura, în text distingându-se patru etape care au fost avute în vedere de legiuitor şi care sunt succesive, în funcţie dc felul tabelului de crcanţe întocmit.

In condiţiile în care tabelul a fost rectificat de administratorul judiciar, valoarea totală a creanţelor împotriva averii debitorului se va calcula în funcţie de acest din urmă tabel care însumează creanţele verificate şi acccptate de administratorul judiciar.

Cum în acest context s-a reţinut că A.F.P. avea 30% din valoarea creanţelor, aceasta nu mai era îndrituită să uzeze de prevederile art. 19 alin. (2) ind. 1 Legea 85/2006, conform cărora creditorul ce deţine cel puţin 50% din valoarea totală a creanţelor poată să decidă, fară consultarea adunări creditorilor desemnarea unui alt administrator judiciar decât cel desemnat de judecătorul sindic „

Este, de asemenea, fară relevanţă, – raportat la cele mai sus reţinute -că recurenta dorea ca administrator judiciar un practician în cc pretindea un onorariu mai mic faţă de cel aprobat în adunarea creditorilor.

Faţă de cele expuse anterior, în baza dispoziţiilor art. 312 alin. (1) C. proc. civ., a fost respins recursul formulat de A.F.P. împotriva sentinţei comerciale nr. 725/S/23.06.2010 pronunţată de Tribunalul Iaşi – judecător sindic, hotărâre ce a fost menţinută ca legală şi temeinică.