Citeste şi


Interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei


Legea nr. 87/2006, art. 36

Sunt aplicabile dispoziţiile art. 36 din actualizată – potrivit cărora de la data deschiderii procedurii generale de împotriva debitorului se suspendă de drept toate acţiunile judiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului – într-o acţiune ce are ca scop final realizarea creanţei pe care reclamanta-recurentă SC M.E. SRL o are asupra debitoarei-intimate SC C.L. SRL Vaslui, prin aducerea în patrimoniul acesteia din urmă a creanţei ce a făcut obiectul cesiunii a cărei desfiinţare se solicită.

Decizia nr. 363 din 05 iulie 2010

Prin încheierea din 18 ianuarie 2010 pronunţată de Tribunalul Vaslui -judecător sindic, în baza art. 36 din Legea nr. 85/2006 s-a suspendat judecarea cauzei de faţă până la soluţionarea dosarului dc insolvenţă nr. 3883/889/2008 aflat pe rolul Tribunalului Vaslui.

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut că prin sentinţa civilă nr. 332/F/l6.06.2009 a Tribunalului Vaslui s-a dispus începerea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei SC C.L. SRL Vaslui.

împotriva acestei hotărâri a formulat recurs SC M.E. SRL, în calitate de crcditor.

Curtea a constatat că recursul este nefondat.

Acţiunea introductivă de instanţă este o acţiune de revocare (desfiinţare) a actului adiţional din 25.07.2008 la contractul dc cesiune nr. 1/12.05.2008, încheiat între SC C.L. SRL Vaslui (care are calitatea de debitor a lui SC M.E. SRL) şi SC C.C. SRL, prin care s-a operat cesiunea dreptului de creanţă în valoare de 800.000 lei deţinut faţă de Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Vaslui.

Aşa fiind, această acţiune are ca scop final realizarea creanţei pe care reclamanta-recurentă SC M.E. SRL o are asupra debitoarei-intimate SC C.L. SRL Vaslui, prin aducerea în patrimoniul acesteia din urmă a creanţei ce a făcut obiectul cesiunii a cărei desfiinţare se solicită, caz în care, aşa cum în mod corect a reţinut prima instanţă, sunt aplicabile dispoziţiile art. 36 din Legea nr. 85/2006 actualizată, potrivit cărora dc la data deschiderii procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului se suspendă de drept toate acţiunile judiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului.

Aşa fiind, în temeiul dispoziţiilor art. 312 C. proc. civ., curtea a respins recursul şi a menţinut ca legală şi temeinică încheierea recurată.