Investiţii proprii ale autorităţilor publice locale. Surse de finanţare. Competenţe de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice


Potrivit art. 99 al. 2 din Legea nr. 69/1991, nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără existenţa surselor de finanţare.

Documentaţiile tehnico-economice aferente investiţiilor proprii se aprobă de către consiliul local doar pentru sume cuprinse între 2-10 miliarde lei şi numai cu aprobarea prealabilă a Ministerului Finanţelor.

(Secţia de administrativ, sentinţa nr. 497/1998)

Prin cererea înregistrată la data de 2.11.1998, Prefectul judeţului Ilfov, în contradictoriu cu Consiliul Local al comunei Dragomireşti, a solicitat instanţei de contencios administrativ anularea hotărârii nr. 16/15.09.1998, prin care s-a aprobat întocmirea studiului de fezabilitate şi a proiectului pentru înfiinţarea distribuţiei de în comună, precum şi contribuţia cetăţenilor pentru plata acestora şi a avansului privind contractarea lucrărilor de investiţii.

în motivarea cererii, s-a arătat că hotărârea supusă cenzurii a fost adoptată cu încălcarea dispoziţiei art. 99 al. 2 din Legea nr. 69/1991, potrivit cărora, nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără existenţa surselor de finanţare.

în conformitate cu art. 164 Cod proc. civ., în şedinţa publică din 3.12.1998 instanţa a dispus, din oficiu, conexarea dosarelor nr. 382/1998 şi nr. 383/1998, în care reclamantul a solicitat, cu aceeaşi motivare, anularea hotărârii nr. 172/4.09.1998, prin care Consiliul Local Drago-mireşti a aprobat contribuţia cetăţenilor din comună pentru înfiinţarea distribuţiei de gaze naturale şi a dispoziţiei nr. 40/18.09.1998, emisă de Primarul comunei Dragomireşti, prin care s-a aprobat constituirea comisiei pentru efectuarea selecţiilor de oferte privind întocmirea studiului de fezabilitate şi a proiectului lucrării de investiţii referitoare la înfiinţarea şi racordarea reţelei stradale de gaze naturale pe raza comunei.

La dosarul cauzei s-au depus hotărârile şi decizia contestată, precum şi dovada îndeplinirii procedurii prealabile cerute de art. 111 din Legea nr. 69/1991.

în apărare, autorităţile pârâte au arătat, în esenţă, că hotărârile atacate au fost adoptate sub imperiul stării de urgenţă impusă de H.G. nr. 421/24.07.1998 care, în art. 3, prevede că neînceperea lucrărilor de investiţii în termen de un an de la data intrării în vigoare a respectivului act normativ atrage după sine anularea aprobării înfiinţării distribuţiei de gaze naturale.

S-a mai arătat că, potrivit anexei nr. 20 la Legea bugetului de stat nr. 109/3.06.1998, finanţarea obiectivelor noi de investiţii se asigură integral sau în completare din bugetul unităţii administrativ-teritoriale.

Examinând actele administrative atacate, în raport cu dispoziţiile legale în vigoare, tribunalul constată că atât cererea principală, cât şi cererile conexe sunt întemeiate, pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 1 din hotărârea nr. 16/15.09.1998, Consiliul Local Dragomireşti a aprobat întocmirea studiului de fezabilitate şi a proiectului pentru înfiinţarea distribuţiei de gaze în comună, iar conform art. 2 din aceeaşi hotărâre, contravaloarea lucrărilor prevăzute la art. 1 se va asigura prin contribuţia cetăţenilor.

Hotărârea nr. 17/24.09.1998, adoptată de aceeaşi autoritate publică, a aprobat cuantumul contribuţiei cetăţenilor, respectiv 150.000 lei/familie/lună, începând cu luna octombrie 1998, pentru asigurarea fondului minim de 30%, necesar înfiinţării distribuţiei de gaze naturale în comună.

în nici una din aceste hotărâri nu se specifică însă valoarea estimativă a lucrărilor de investiţii şi nici sursele de finanţare pentru celelalte 70 de procente, în condiţiile în care Legea nr. 109/3.06.1998, în anexa nr. 20 pct. 2 lit. d stabileşte că documentaţiile tehnico-economice aferente investiţiilor proprii se aprobă de către consiliul local doar pentru sume cuprinse între 2.000.000.000 lei şi 10.000.000.000 lei, şi numai cu aprobarea prealabilă a Ministerului Finanţelor.

în speţă, autoritatea pârâtă nu a făcut dovada solicitării şi obţinerii acestei aprobări prealabile.

Pe cale de consecinţă, va fi anulată şi dispoziţia nr. 40/18.09.1998, emisă de Primarul comunei Dragomireşti – Vale, prin care se constituie comisia pentru efectuarea selecţiilor de oferte.

Instanţa va respinge apărările autorităţilor pârâte, deoarece considerentele de oportunitate nu pot prevala asupra condiţiilor de legalitate pe care trebuie să le îndeplinească un act administrativ.