Judecata. Hotărâre judecătorească. Nepronunţarea instanţei asupra unei excepţii. Casare cu trimitere spre rejudecare


în cazul în care, în şedinţă publică, una din părţi invocă o excepţie, în speţă, necompetenţă materială – instanţa este obligată să se pronunţe.

în caz contrar, hotărârea este lovită de nulitate şi se impune casarea cu trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

(Secţia de administrativ, decizia nr. 1.147/1997)

Prin cererea de recurs formulată de S.C. „P.” – S.A. s-a solicitat casarea sentinţei instanţei de fond pentru motive de nelegalitate şi netemeinicie, în baza prevederilor art. 304 pct. 8 şi 11 Cod proc. civ., şi trimiterea cauzei spre rejudecarea aceleaşi instanţe.

Prin sentinţa civilă nr. 2.865/7.03.1996, pronunţată de Judecătoria sectorului 1 Bucureşti, a fost respinsă, ca neîntemeiată, plângerea formulată de petenta contestatoare S.C. „P.” – S.A. Bucureşti împotriva actelor de constatare nr. 76/1994 şi nr. 188/1994, anexe ale procesului verbal de constatare a contravenţiei, nr. 15/13.01.1994, încheiat în sarcina acesteia de către Vama Constanţa – D.G.V..

în motivarea sentinţei, instanţa de fond a reţinut că petenta a formulat la 18.02.1994 o plângere împotriva procesului verbal de contravenţie nr. 15/1994 şi a actelor de constatare a contravenţiei nr. 76/1994, întocmite de Vama Constanţa, iar prin sentinţa civilă nr. 11.518/17.11.1994, pronunţată de Judecătoria sectorului 1, s-a admis excepţia, s-a constatat prescrisă aplicarea sancţiunii contravenţionale, s-a anulat procesul verbal nr. 15/1994, a fost exonerată petenta de plata amenzii şi s-a disjuns capătul al doilea din plângerea împotriva actelor de constatare a contravenţiei, aceasta făcând obiectul dosarului nr. 14.799/1994.

S-a reţinut că, întrucât prin sentinţa civilă nr. 11.518/17.11.1994 a fost anulat procesul verbal nr. 15/13.01.1994, sentinţa rămânând definitivă, aceasta are autoritate de lucru judecat asupra tuturor menţiunilor din respectivul proces verbal de contravenţie.

împotriva sentinţei civile nr. 2.865/7.03.1996, petenta contestatoare a declarat recurs.

Din analiza actelor de la dosarul cauzei, tribunalul va constata că intimata D.G.V. a invocat excepţia necompetenţei materiale a instanţei de fond, în raport de prevederile art. 22 din O.G. nr. 26/1993, iar instanţa de fond nu s-a pronunţat asupra acestei excepţii de ordine publică.

Prin urmare, în baza prevederilor art. 304 şi art. 304 din Cod proc. civ., tribunalul va admite recursul, va casa sentinţa nr. 2.865/7.03.1996, pronunţată de Judecătoria sectorului 1, şi, făcând aplicarea prevederilor art. 312 Cod proc. civ., va trimite cauza spre rejudecare aceleaşi instanţe.