Judecata. Lipsa de procedură. Nulitate. Casare cu trimitere spre rejudecare


La soluţionarea cauzei este obligatoriu ca toate părţile să fi fost legal citate. Soluţionarea cauzei cu lipsa de procedură este sancţionată de art. 105 alin. 2 Cod proc. civ., cu nulitatea hotărârii, impunându-se, conform art. 312 alin. 2 Cod proc. civ., casarea hotărârii cu trimiterea spre rejudecare, la aceeaşi instanţă.

(Secţia de administrativ, decizia nr. 2.356/1998)

Prin sentinţa civilă nr. 6.661/1.07.1998, pronunţată de Judecătoria sectorului 4 Bucureşti, în dosarul nr. 8.782/1997, s-a respins, ca neîntemeiată, excepţia tardivităţii plângerii, iar pe fond s-a respins plângerea formulată de contestatorul N.C. împotriva proceselor verbale de contravenţie nr. 266.182, 266.183, 266.184, 266.185/15.05.1997, întocmite de Administraţia Financiară sector 4, pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute de art. 38 pct. 4 din Legea nr. 82/1991, art. 17 lit. a din Legea nr. 87/1994, art. 18 din Legea nr. 87/1994 şi art. 4 din Legea nr. 12/1990.

în motivarea hotărârii se arată că petenta nu a făcut dovada că aspectele menţionate în procesele verbale de contravenţie nu corespund adevărului şi că, în conformitate cu art. 1169 Cod civil, sarcina probei revine contestatoarei, situaţie în care se constată că procesele verbale sunt legale.

împotriva acestei sentinţe a formulat, în termen legal, recurs N.C., în calitate de asociat unic, criticând soluţia instanţei de fond pentru faptul că s-au încălcat dispoziţiile art. 105 alin. 2 Cod proc. civ., deoarece, la data de 1.07.1998, cauza s-a judecat cu lipsă de procedură.

Analizând actele şi lucrările dosarului, dispoziţiile art. 304 Cod proc. civ., tribunalul constată că motivul de recurs formulat este întemeiat şi urmează a fi admis, pentru următoarele considerente:

La data de 13.05.1998, Judecătoria sectorului 4 Bucureşti a rămas în pronunţarea cererii formulate de apărătorul petentei de a se dispune suspendarea soluţionării cauzei până la soluţionarea cauzei penale ce formează obiectul dosarului penal nr. 0774/1996. S-a dispus, cu această ocazie, acordarea unui termen la data de 1.07.1998, pentru soluţionarea pe fond, urmând ca părţile să fie citate.

Din dosar nu rezultă că pentru termenul de 1.07.1998 ar fi fost citate părţile; mai mult decât atât, părţile au lipsit.

Având în vedere că soluţionarea cauzei s-a făcut cu lipsă de procedură, tribunalul, în baza art. 312 alin. 2 Cod proc. civ., va admite recursul, va casa sentinţa şi va trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.