Judecata. Lipsa de rol activ a instanţei. Nulitate. Casare cu trimitere spre rejudecare


Dacă instanţa nu a avut rol activ în soluţionarea cauzei, în sensul că nu a analizat susţinerile petentei, nu i-a dat posibilitatea să administreze probe şi nu s-a pronunţat asupra cererilor acesteia se impune casarea hotărârii, cu trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

(Secţia de administrativ, decizia nr. 628/1998)

Prin sentinţa civilă nr. 8.392/27.11.1997, pronunţată de Judecătoria sectorului 4 Bucureşti, a fost respinsă, ca neîntemeiată, contestaţia formulată de petenta-contestatoare S.C. “P.S.” – S.R.L. împotriva procesului verbal de contravenţie nr. 4.109/26.05.1997, încheiat în sarcina acesteia de agentul constatator Primăria Municipiului Bucureşti, în baza Legii nr. 50/1991.

în motivarea sentinţei, instanţa de fond a reţinut că, în raport de prevederile Legii nr. 50/1991, contestatoarea a executat lucrări fără autorizaţie, procesul verbal de contravenţie fiind legal.

împotriva sentinţei, petenta contestatoare S.C. “P.S.” – S.R.L. a declarat recurs, pentru motivele de nelegalitate şi netemeinicie arătate în motivarea recursului.

Tribunalul, analizând actele de la dosarul cauzei, în baza prevederilor art. 304 Cod proc. civ., constatând că în cauză instanţa de fond nu a analizat susţinerile petentei formulate împotriva procesului verbal de contravenţie nr. 4.109/26.05.1997, nu s-a pronunţat asupra cererilor petentei, nu a avut rol activ în soluţionarea cauzei şi nu a dat posibilitatea părţilor să administreze probatorii, urmează să admită recursul, în cauză fiind întrunite cerinţele prevăzute de art. 304 pct. 6, 7 şi 9 Cod proc. civ., va casa sentinţa şi, făcând aplicarea prevederilor art. 312 alin. 2 Cod proc. civ., va trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.