LEGEA NR. 103/1996 A FONDULUI CINEGETIC SI A PROTECTIEI VÂNATULUI. MODIFICARE PRIN ORDIN MINISTERIAL. NELEGALITATE


Dispoziţiile cuprinse într-o lege nu pot fi modificate prin ordin ministerial, oricâte justificări de ordin practic s-ar invoca.

Prin acţiunea înregistrată la 10.02.1999, reclamanta Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi SITARUL Bucureşti, a chemat în judecată Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, solicitând anularea parţială a LOrdinului nr. 657/1.09.1999 emis de acest minister, respectiv a dispoziţiilor art. 8 alin. 3, care contravin Legii nr. 103/1996 a fondului cinegetic şi protecţie a vânatului.

în motivarea acţiunii se arată că o serie de articole din Legea nr. 103/ 1996 stabilesc condiţiile în care se face atribuirea în gestiune a fondurilor de vânătoare, respectiv: respectarea dreptului de preemţiune al fostului gestionar (art. 12); procentelor din suprafaţa fondului cinegetic ce se atribuie pe categorii de gestionari sunt prestabilite (art. 12 alin. 3); nivelul tarifelor de gestionare a fondurilor de vânătoare se stabileşte de M.A.P.P.M. (art. 8 lit. d); criteriile de atribuire a dreptului de gestionare a fondurilor de vânătoare se stabilesc de M.A.P.P.M. cu avizul Consiliului Naţional de Vânătoare (art. 8 lit. c coroborat cu art. 10 lit. a).

Alăturat acţiunii s-au depus în copie ordinul atacat, reclamaţia administrativă prealabilă, răspunsul Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului din 9.01.1999, practică judiciară în materie.

Analizând actele dosarului instanţa reţine următoarele:

Ordinul nr. 657/198 emis de Ministerul Apelor şi Pădurilor şi Protecţiei Mediului, în special prin art. 8 alin. 3, creează cu atribuirea în baza unor tarife stabilite prin licitaţie, tarife la care asociaţia judeţeană reclamantă nu ar avea acces datorită posibilităţilor sale limitate.

Prin întâmpinarea dpeusă la dosar pârâtul a solicitat respingerea acţiunii, invocând în principal imposibilitatea găsirii unor variante de calcul a tarifului de atribuire care să exprime valoarea reală a fiecărui fond de vânătoare.

Acţiunea este întemeiată.

Astfel, dispoziţiile cuprinse într-o lege – în speţă Legea nr. 103/1996 – nu pot fi modificate printr-un ordin ministerial, oricâte justificări de ordin practic s-ar invoca.

Astfel, Ordinul nr. 657/1998, împreună cu O.M. nr. 728 şi 793/1998 reglementează atribuirea în gestiune a fondurilor de vânătoare şi stabileşte drept criteriu al formării preţului licitaţia, în loc să lase stabilirea nivelului tarifar în sarcina Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, astfel cum prevede Legea nr. 103/1996.
Faţă de cele de mai sus, Ordinul nr. 657/1998 este parţial nelegal, respectiv art. 8 alin. 3 al acestui ordin şi vatămă dreptul reclamantei prevăzut de lege de a avea acces la gestionarea fondului de stat, iar nu ca urmare a competiţiei din cadrul unei licitaţii.

Având în vedere şi dispoziţiile art. 1 din Legea nr. 29/1990, instanţa urmează a admite acţiunea astfel cum a fost formulată.

Notă: Recursul a fost respins de Curtea Supremă de Justitie ca nefondat.

(Judecator Georgeta Leti)

(Secţia Administrativ, sentinţa civilă nr. 379/1999)